SBO ส.บอลประกาศตั้ง “พาทิศ” รองเลขาฯต่างประเทศนั่งโฆษก

SBO

ส.บอลประกาศตั้งรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศทำหน้าที่เป็นโฆษกสมาคมอีกหนึ่งตำแหน่ง โดยมีหน้าให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้อง

SBO สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็น โฆษก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆให้ความสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่า “เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงแฟนบอลได้อย่างทั่วถึง”

“จึงแต่งตั้งให้ นายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็น โฆษก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้”

“1. ดำเนินการให้สัมภาษณ์ แถลงข่าว รายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต่อสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก โดยให้เป็นผู้ดำเนินการในนาม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แต่เพียงผู้เดียว”

“2. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”