ไฮโลออนไลน์ สล็อต Sa Gaming ยังได้จัด

ไฮโลออนไลน์ ในข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้นี้ นอกเหนือจากผลลัพธ์ทางการเงินแบบ GAAP แล้ว AMD ยังได้จัดทำมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) แบบ non-GAAP ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ) และกำไร (ขาดทุน) แบบ non-GAAP ต่อหุ้น การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้สะท้อนถึงการปรับปรุงบางอย่างตามที่แสดงในตารางในข่าวประชาสัมพันธ์รายได้ฉบับนี้ เอเอ็มดียังจัดหากระแสเงินสดอิสระ EBITDA และ non-GAAP ที่ปรับแล้วเพื่อเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม รายการเหล่านี้มีการกำหนดไว้ในเชิงอรรถของตารางข้อมูลองค์กรที่เลือกไว้ในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์รายได้นี้

2. คำชี้แจงของ ไฮโลออนไลน์ “การพิสูจน์ในอนาคต” หมายถึงการสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต 14nm FinFET, รองรับ DirectX®12 และ Vulkan™ API, เทคโนโลยีการแสดงผลใหม่ และประสบการณ์เช่น VR คำสั่ง “รองรับอนาคต” ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นการรับประกันหรือบ่งชี้ว่าผู้ใช้จะไม่ต้องอัพเกรดเทคโนโลยีกราฟิกอีกต่อไป การสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้นที่อธิบายข้างต้นมีศักยภาพในการลดความถี่ในการอัพเกรดกราฟิกสำหรับผู้ใช้บางคน

3. การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการประสิทธิภาพของ AMD ผู้ผลิตพีซีอาจมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันโดยให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 3DMark 11 Performance ใช้เพื่อจำลองประสิทธิภาพกราฟิก และ Cinebench R11.5 1T Performance ใช้เพื่อจำลองประสิทธิภาพของ CPU แบบเธรดเดี่ยว AMD PRO A12-9800 รุ่นที่ 7 ที่ 65W ได้คะแนน 3521.25 และ 1.21 ในขณะที่ AMD PRO A10-8850B ที่ 95W ได้คะแนน 2880 และ 1.06 ตามลำดับ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU: 1.21/1.06=1.14X หรือมากกว่า 14%, การปรับปรุงประสิทธิภาพกราฟิก: 3521.25/2880=1.22X หรือเพิ่มขึ้น 22%, การปรับปรุงการใช้พลังงาน: (95W-65W)/95W=0.32X หรือน้อยกว่า 32% BRPD-4

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบรวมของการดำเนินงานแบบย่อ
(ล้าน ยกเว้น จำนวนและร้อยละต่อหุ้น)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
รายได้สุทธิ $ 1,307 $ 1,027 $ 1,061 $ 3,166 $ 3,033
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,248 708 822 2,519 2,236
อัตรากำไรขั้นต้น 59 319 239 647 797
อัตรากำไรขั้นต้น % 5 % 31 % 23 % 20 % 26 %
วิจัยและพัฒนา 259 243 241 744 718
การตลาดทั่วไปและการบริหาร 117 117 108 339 373
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา – – – – 3
การปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ สุทธิ – (7 ) 48 (10 ) 135
ได้รับใบอนุญาต (24 ) (26 ) – (57 ) –
ขาดทุนจากการดำเนินงาน (293 .) ) (8 ) (158 ) (369 .) ) (432 .) )
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (41 ) (41 ) (39 ) (122 ) (119 )
รายได้อื่น (รายจ่าย) สุทธิ (63 ) 150 – 87 (3 )
รายได้(ขาดทุน)ก่อนขาดทุนส่วนทุนและภาษีเงินได้ (397 .) ) 101 (197 ) (404 ) (554 )
สำรองภาษีเงินได้ 4 29 – 34 4
ส่วนได้เสียในรายได้ (ขาดทุน) ของ ATMP JV (5 ) (3 ) – (8 ) –
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) $ (406 ) $ 69 $ (197 ) $ (446 ) $ (558 )
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน $ (0.50 ) $ 0.09 $ (0.25 .) ) $ (0.56 .) ) $ (0.72 )
เจือจาง $ (0.50 ) $ 0.08 $ (0.25 .) ) $ (0.56 .) ) $ (0.72 )
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน 815 794 785 801 780
เจือจาง 815 821 785 801 780

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบรวมแบบย่อของรายได้รวม (ขาดทุน)
(ล้าน)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม $ (406 ) $ 72 $ (207 ) $ (441 ) $ (568 )

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบดุลรวมแบบย่อ(1) (2)
(ล้าน)

24 กันยายน
2559 25 มิถุนายน
2559 26 ธันวาคม
2558
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 1,258 $ 957 $ 785
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 640 671 533
สินค้าคงคลังสุทธิ 772 743 678
การชำระเงินล่วงหน้าและอื่นๆ – GLOBALFOUNDRIES 13 12 33
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 63 68 43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 78 55 248

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,824 2,506 2,320
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 161 169 188
ความปรารถนาดี 289 289 278
การลงทุนใน ATMP JV 60 62 –
สินทรัพย์อื่น ๆ 282 290 298

สินทรัพย์รวม $ 3,616 $ 3,316 $ 3,084

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)
หนี้สินหมุนเวียน:
หนี้ระยะสั้น $ – $ 226 $ 230
บัญชีที่ใช้จ่ายได้ 582 616 279
จ่ายให้กับ GLOBALFOUNDRIES 284 94 245
ชำระแก่ ATMP JV 144 150 –
หนี้สินค้างจ่าย 384 392 472
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25 61 124
รายได้รอตัดบัญชีจากการจัดส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย 54 42 53

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,473 1,581 1,403
หนี้ระยะยาว net 1,632 2,012 2,007
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 126 136 86

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล):
หุ้นทุน:
หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 9 8 8
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม 8,258 7,053 7,017
หุ้นทุนซื้อคืนในราคา (127 ) (125 ) (123 )
ขาดดุลสะสม (7,752 ) (7,346 ) (7,306 )
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ สะสม (3 ) (3 ) (8 )

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด) 385 (413 ) (412 )
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล) $ 3,616 $ 3,316 $ 3,084

(1) จำนวนเงินที่สะท้อนถึงการนำ FASB ASU 2015-17 มาใช้การจัดประเภทงบดุลของภาษีรอการตัดบัญชีที่เริ่มในไตรมาสแรกของปี 2016
(2) จำนวนเงินสะท้อนถึงการนำ FASB ASU 2015-03 มาใช้ ทำให้การนำเสนอต้นทุนการออกตราสารหนี้ง่ายขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2016

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบรวมงบกระแสเงินสดแบบย่อ
(ล้าน)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน
2559 24 กันยายน
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ขาดทุนสุทธิ $ (406 ) $ (446 )
รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน:
กำไรสุทธิจากการขายส่วนได้เสียใน ATMP JV 4 (146 )
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ขาดทุนของ ATMP JV 2 1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 33 99
สำรองภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – 11
ค่าชดเชยตามหุ้น 23 57
ดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสด 4 11
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหนี้ 61 61
มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA . ครั้งที่หก 240 240
อื่น 1 (5 )
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:
ลูกหนี้การค้า 31 (107 )
สินค้าคงคลัง (28 ) (94 )
การชำระเงินล่วงหน้าและอื่นๆ – GLOBALFOUNDRIES (1 ) 20
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและทรัพย์สินอื่นๆ (17 ) (134 )
ชำระแก่ ATMP JV (6 ) 144
จ่ายให้กับ GLOBALFOUNDRIES 190 39
เจ้าหนี้การค้า หนี้สินค้างจ่าย และอื่นๆ (102 ) 151
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน $ 29 $ (98 )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (9 ) (56 )
กำไรสุทธิจากการขายส่วนได้เสียใน ATMP JV (5 ) 346
อื่น 4 3
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน $ (10 ) $ 293

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญสุทธิจากต้นทุนการออก 668 668
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพสุทธิจากต้นทุนการออก 681 681
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญภายใต้แผนการจ่ายผลตอบแทนตามหุ้น 10 12
การชำระคืนเงินกู้สุทธิ (226 ) (230 )
การชำระหนี้ระยะยาว (848 ) (848 )
อื่น (3 ) (5 )
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน $ 282 $ 278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 301 473
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด $ 957 $ 785
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด $ 1,258 $ 1,258

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
ข้อมูลองค์กรที่เลือก
(ล้าน ยกเว้น จำนวนคน)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
ข้อมูลกลุ่มและหมวดหมู่ 24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558

คอมพิวเตอร์และกราฟิก(1)
รายได้สุทธิ $ 472 $ 435 $ 424 $ 1,367 $ 1,335
ขาดทุนจากการดำเนินงาน $ (66 ) $ (81 ) $ (181 ) $ (217 ) $ (403 )

Enterprise, Embedded และ Semi-Custom (2)
รายได้สุทธิ $ 835 $ 592 $ 637 $ 1,799 $ 1,698
รายได้จากการดำเนินงาน $ 136 $ 84 $ 84 $ 236 $ 156

อื่นๆ ทั้งหมด(3)
รายได้สุทธิ – – – – –
ขาดทุนจากการดำเนินงาน (363 .) ) (11 ) (61 ) (388 .) ) (185 )

รวม
รายได้สุทธิ $ 1,307 $ 1,027 $ 1,061 $ 3,166 $ 3,033
ขาดทุนจากการดำเนินงาน $ (293 .) ) $ (8 ) $ (158 ) $ (369 .) ) $ (432 .) )

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา $ 33 $ 33 $ 42 $ 99 $ 130
การเพิ่มทุน $ 9 $ 21 $ 25 $ 56 $ 64
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว(4) $ 103 $ 36 $ (55 ) $ 117 $ (84 )
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 1,258 $ 957 $ 755 $ 1,258 $ 755
กระแสเงินสดปลอด GAAP (5) $ 20 $ (106 ) $ (81 ) $ (154 ) $ (349 .) )
สินทรัพย์รวม $ 3,616 $ 3,316 $ 3,229 $ 3,616 $ 3,229
รวมหนี้ $ 1,632 $ 2,238 $ 2,260 $ 1,632 $ 2,260
จำนวนพนักงาน 8,306 8,099 9,475 8,306 9,475

(1) กลุ่มคอมพิวเตอร์และกราฟิกประกอบด้วยโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊ก ชิปเซ็ต หน่วยประมวลผลกราฟิกแยก (GPU) และกราฟิกระดับมืออาชีพ
(2) กลุ่ม Enterprise, Embedded และ Semi-Custom ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และตัวประมวลผลแบบฝังตัว ผลิตภัณฑ์ System-on-Chip (SoC) แบบกึ่งกำหนดเอง บริการพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับเกมคอนโซล และส่วนการอนุญาตให้ใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
(3) หมวดอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหลักรวมถึงค่าใช้จ่ายและเครดิตบางอย่างที่ไม่ได้ปันส่วนให้กับส่วนงานดำเนินงานใด ๆ รวมอยู่ในหมวดนี้ด้วยเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นและการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ สุทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA กับ GF ครั้งที่หกสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2559 และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2558

(4) การกระทบยอดขาดทุนจากการดำเนินงาน GAAP เป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว*
สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
GAAP ขาดทุนจากการดำเนินงาน $ (293 .) ) $ (8 ) $ (158 ) $ (369 .) ) $ (432 .) )
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA กับGF .ครั้งที่หก 340 – – 340 –
ค่าการเปลี่ยนโหนดเทคโนโลยี – – – – 33
การปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ สุทธิ – (7 ) 48 (10 ) 135
การชดเชยตามหุ้น 23 18 13 57 47
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา – – – – 3
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 33 33 42 99 130
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว $ 103 $ 36 $ (55 ) $ 117 $ (84 )

(5) การกระทบยอดกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP**
สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
GAAP เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน $ 29 $ (85 ) $ (56 ) $ (98 ) $ (285 )
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (9 ) (21 ) (25 ) (56 ) (64 )
กระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP $ 20 $ (106 ) $ (81 ) $ (154 ) $ (349 .) )

* บริษัทนำเสนอ “EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว” เพื่อเป็นตัววัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทกำหนดโดยการปรับรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสำหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้นและการปรับโครงสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ สุทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA กับ GF ครั้งที่หกสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2559 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนโหนดเทคโนโลยีและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2558 บริษัทคำนวณและสื่อสาร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการลงทุนและผู้ให้กู้มีความสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนโดยรวมและความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้, บริษัทนำเสนอ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยนักลงทุนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างรอบระยะเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่รวมรายการที่บริษัทไม่เชื่อว่าเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักของบริษัท การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอาจหรือไม่สอดคล้องกับการคำนวณการวัดนี้โดยบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นักลงทุนไม่ควรมองว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นทางเลือกแทนการวัดรายได้จากการดำเนินงานของ GAAP หรือการวัดสภาพคล่องของ GAAP จากกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน นอกจากนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะไม่พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการ เช่นเดียวกับภาษีดอกเบี้ยและรายได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด

** นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP เพื่อเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกด้วย กระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP กำหนดโดยการปรับเงินสดสุทธิของ GAAP ที่มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน บริษัทคำนวณและสื่อสารกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP ในการแถลงข่าวรายได้ทางการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่านักลงทุนต้องเข้าใจธรรมชาติของกระแสเงินสดเหล่านี้มีความสำคัญ การคำนวณของบริษัทเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP อาจหรือไม่สอดคล้องกับการคำนวณของมาตรการนี้โดยบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นักลงทุนไม่ควรมองกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP เป็นทางเลือกแทนการวัดสภาพคล่องของ GAAP สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานBigben Interactive

Bigben Interactive จับมือ Sony Interactive Entertainment Europe

เพื่อนำตัวควบคุม REVOLUTION Pro ใหม่มาสู่ PS4(TM)

Lesquin (ฝรั่งเศส), 20 ตุลาคม 2559 – Bigben Interactive นักออกแบบ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงอิสระ มีความภูมิใจที่จะประกาศการเปิดตัวล่าสุด Revolution Pro-Controller ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

การออกสู่ตลาดอันเป็นผลมาจากการเป็นพันธมิตรด้านลิขสิทธิ์แบบใหม่กับ Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. นั้น Revolution Pro Controller ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับแพลตฟอร์ม PlayStation®4 (PS4(TM)) ที่ขายดีที่สุด

ทีมนักออกแบบอุตสาหกรรมและวิศวกรของ Bigben Interactive พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้เล่น eSport ร่วมมือกับนักเล่นเกมมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่า Revolution Pro Controller สุดท้ายจะตอบสนองความต้องการในการเล่นเกมที่หลากหลาย

Alain Falc CEO ของ Bigben Interactive แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือและการเปิดตัวครั้งนี้ กล่าวว่า: ” เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Sony Interactive Entertainment Europe และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แนะนำ Revolution Pro-Controller ให้กับผู้เล่น PS4

ความสามารถที่ใช้งานง่ายของคอนโทรลเลอร์ให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่ลื่นไหล เรามั่นใจว่า Revolution Pro Controller จะช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับเกมที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างราบรื่น เราหวังว่าจะได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะในเร็วๆ นี้”

วางจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ Revolution Pro Controller จะจำหน่ายภายใต้แบรนด์อุปกรณ์ต่อพ่วง NACON(TM)

***

เกี่ยวกับ Bigben Interactive (www.bigben.eu)
Bigben Interactive เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงอิสระรายใหญ่สำหรับเครื่องเล่นเกมวิดีโอเกม ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมตลอดจนผู้เล่นหลักในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์พกพาและเครื่องเสียง Bigben Interactive ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือของฝรั่งเศสมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วยุโรปและบริษัทในเครือในเยอรมนี เบเนลักซ์ สเปน อิตาลี และฮ่องกง
Bigben Interactive อยู่ในรายการ Eurolist ของ Euronext Paris, C ส่วนตลาด

เกี่ยวกับ Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment (SIE) ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบและดิจิทัล รับผิดชอบแบรนด์ PlayStation® และตระกูลผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ได้ส่งมอบนวัตกรรมสู่ตลาดตั้งแต่เปิดตัว PlayStation ดั้งเดิมในญี่ปุ่นในปี 1994 ผลิตภัณฑ์และบริการในตระกูล PlayStation ได้แก่ PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®Store, PlayStation®Plus , PlayStation(TM)Video, PlayStation(TM)Music, PlayStation(TM)Now, PlayStation(TM)Vue, PlayStation®Original และซอฟต์แวร์ PlayStation ที่ได้รับการยกย่องจาก SIE Worldwide Studios SIE มีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นบริษัทย่อยที่ Sony Corporation ถือหุ้นทั้งหมด และมีหน่วยงานระดับโลกและสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในแคลิฟอร์เนีย ลอนดอน และโตเกียว

เส้นกฎหมาย

PlayStation และโลโก้ SIE Diamond เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Interactive Entertainment Inc. ทรัพย์สินเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดของเจ้าของที่เกี่ยวข้องลาสเวกัส, Oct. 20, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — HeadsUp Entertainment International Inc. (PINKSHEETS:HDUP) ยินดีที่จะประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับSpriza Media Inc. (“Spriza”) (TSX-V:SPZ) ).

การเป็นพันธมิตรกับ Spriza Media Inc. ทำให้ HeadsUp สามารถรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Spriza เข้ากับซอฟต์แวร์เกมแฟนตาซีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FanLogic ได้ สิ่งนี้ทำให้ HeadsUp สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Spriza ในฐานะผู้รับอนุญาต เพื่อสร้างและเผยแพร่แคมเปญส่งเสริมการขายที่เน้นแบรนด์ และเพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสในการขายที่ลึกและกว้างยิ่งขึ้นผ่านการอ้างอิงแบบเพียร์ทูเพียร์และการสนับสนุน HeadsUp วางแผนที่จะขายโซลูชันแบบ end-to-end ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแฟนตาซีของ FanLogic พร้อมซอฟต์แวร์การตลาดดิจิทัลอัตโนมัติของ Spriza ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันสำหรับทุกความต้องการในการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า และการมีส่วนร่วม

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Spriza อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างสรรค์ การจัดจำหน่าย การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบ การรายงาน และการวิเคราะห์ HeadsUp จะใช้ซอฟต์แวร์ของ Spriza เพื่อวางแผน สร้าง และดำเนินการริเริ่มด้านการตลาดดิจิทัลที่สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างลีดที่ตรงเป้าหมายในนามของลูกค้า ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Spriza รวมถึงการเข้าถึงแบบเต็มไปยังแดชบอร์ดการรายงาน ทำให้ HeadsUp มีการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์และการรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญ ผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งวัดงบประมาณการตลาดและการโฆษณาสำหรับผลตอบแทนจากการวิเคราะห์การลงทุนและข้อมูลประชากรแบบเรียลไทม์

โซลูชัน FanLogic-Spriza ที่สมบูรณ์ของ HeadsUp จะนำเสนอการแปลงและการมีส่วนร่วมของจินตนาการทางสังคม การเล่นเกม การแข่งขัน คูปอง โฆษณาแบบรูปภาพ ข้อเสนอซื้อโดยตรง การกุศล และข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ การใช้ซอฟต์แวร์ของ Spriza ทำให้ HeadsUp สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของความสนใจร่วมกันและความสัมพันธ์ส่วนตัวภายในตลาดเป้าหมายของลูกค้า ให้ผลลัพธ์ที่ติดตามได้และวัดผลได้ในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การสร้างความสนใจในตัวสินค้า การแปลง การดาวน์โหลดแอป รายได้จากพันธมิตร การเปิดเผยแบรนด์ และ การว่าจ้าง.

การเป็นหุ้นส่วนจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงการแบ่งรายได้ระหว่าง HeadsUp และ Spriza ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการสร้างรายได้ การหาลูกค้าใหม่ และการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมกับตลาดผู้บริโภค HeadsUp คาดว่าข้อเสนอใหม่ทั้งหมดจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของบริษัทและการดึงดูดตลาด

QUOTE
“การเป็นพันธมิตรใหม่ของ HeadsUp กับ Spriza สร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างแท้จริงสำหรับลูกค้าของเรา ไม่เพียงแต่เราสามารถนำเสนอเกมแฟนตาซีชั้นนำของตลาดเท่านั้น แต่ตอนนี้ เรายังแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเกมเหล่านี้ปรับปรุงการตลาดและเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของพวกเขาได้อย่างไร เรารู้สึกตื่นเต้น เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับทีมงานที่ Spriza และโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับทั้งสองธุรกิจที่พันธมิตรของเรานำมา” Randy Brownell II (ซีอีโอ, HeadsUp)

เกี่ยวกับ HeadsUp Entertainment International Inc.
HeadsUp Entertainment International Inc. เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลแฟนตาซีที่สมบูรณ์แบบของ FanLogic ซึ่งให้บริการเกมและโปรโมชั่นแฟนตาซีโป๊กเกอร์ในเกม รายวัน รายสัปดาห์ ตามฤดูกาล ตามความต้องการ eSports หรือเกมแฟนตาซีและโปรโมชั่นต่างๆ ข้อเสนอหลักคือเกมโซเชียลที่เล่นได้ฟรีเพื่อจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ HeadsUp ร่วมมือกับเจ้าของแบรนด์ ธุรกิจสื่อ และผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อจูงใจและให้รางวัลแก่ลูกค้าในขณะที่สร้างความภักดีต่อแบรนด์และรายได้ ซอฟต์แวร์ FanLogic สร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรับรองความสมบูรณ์ของพันธมิตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.headsupentertainment.com และwww.fanlogic.com

เกี่ยวกับ สปรีซ่า

เทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของ Spriza ช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำในการเชื่อมต่อผู้บริโภคกับแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ แคมเปญของ Spriza ขับเคลื่อนผลตอบแทนที่มุ่งเน้นและวัดผลได้ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวมการตลาดแบบจูงใจเข้ากับการส่งเสริมการขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนความพยายามทางการตลาดใดๆ ให้กลายเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จและแพร่หลายโดยมีผลกระทบที่วัดได้ทั้งต่อแบรนด์และ Spriza

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของบริษัทspriza.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 2538 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำต่างๆ เช่น “ประมาณการ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” ” ตามแผน “คาดการณ์” และสำนวนที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่รับประกันผลการดำเนินงานหรือการเงินในอนาคตของ HeadsUp Entertainment International Inc. และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ได้รับการเตือนว่าอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควรซึ่งพูด ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบันบริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นRekordhög försäljning สำหรับ Kv3
Högsta organiska tillväxten på 5 år
นวัตกรรมดิจิทัลของ Fortsatt
Bibehållen prognos สำหรับ helåret
Höjdpunkter tredje kvartalet 2016

· Rekordhög Kv3 försäljning om 4.126 (3.819) Mkr med en Organisk tillväxt om
7%
· Rörelseresultat สำหรับ jämförelsestörande โปสเตอร์ om 162 (240) Mkr, vilket
ผู้ลงทุนผู้สนใจและผู้สนใจ, การขยายจาก MTGx, negativa
valutaeffekter samt avytringar av lönsamma bolag
· Rörelseresultat om 162 (-412) Mkr inklusive jämförelsestörande โปสเตอร์ om 0 (
-652) Mkr
· Bibehållen prognos att accelerera försäljningstillväxten och öka
rörelseresultatet สำหรับ helåret
· ระยะเวลาส่งผล uppgick จนถึง 93 (-384) Mkr med ett resultat ต่อ aktie om
1,30 (-5,71) kr, inklusive result จาก avvecklade verksamheter om 0 (-18) Mkr
· Kassaflödet จาก den den löpande verksamheten uppgick จนถึง 172 (278) Mkr
· Nettoskuld om 2.100 (2.134) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 บัญชี EBITDA
(ก่อนโปสเตอร์jämförelsestörande)

Finansielt สัมมากร

+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|(Mkr) | Kv3| Kv3| Nio|Nio månader 2015|เฮลาร์ 2015|
| | 2016| 2015|ผู้ดูแล| | |
| | | | 2016| | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ควาร์วารันเด | | | | | |
|verksamheter | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Nettoomsättning |4.126|3.819| 12.280| 11.674| 16.218|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|การส่งต่อฉัน | 8,0%| 4,1%| 5,2%| 2,6%| 3,0%|
|rapporterad försäljning| | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| Organisk สำหรับ | 7,4%| 2,6%| 4,3%| 1,0%| 0.7%|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | 0.5%| 2,4%| 2,0%| 1,0%| 1,9%|
|Förvärvade/avvecklade | | | | | |
|enheter | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| Valutakurseffekter | 0.1%|-0,9%| -1,1%| 0,6%| 0,4%|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Rörelseresultat ก่อน | 162| 240| 793| 835| 1.268|
|jämförelsestörande | | | | | |
|โปสเตอร์ | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ส่วนหน้า | 3,9%| 6,3%| 6,5%| 7,2%| 7,8%|
|jämförelsestörande | | | | | |
|โปสเตอร์ | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Jämförelsestörande | -| -652| -| -575| -512|
|โปสเตอร์ | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Rörelseresultat | 162| -412| 793| 260| 756|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพธ์งวด | 93| -365| 541| 158| 533|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพท์ต่อ aktie forre| 1,30|-5,44| 7,22| 2,15| 7,45|
|utspädning (kr) | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Kassaflöde från den | 172| 278| 556| 762| 1.051|
|löpande verksamheten | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Avvecklade verksamheter| | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพธ์งวด (1) | -| -18| -1.072| -282| -282|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|รวม verksamheter | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพธ์งวด | 93| -384| -531| -124| 251|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพท์ต่อ aktie forre| 1,30|-5,71| -8,86| -2,08| 3,22|
|utspädning (kr) | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Nettoskuld |2.100|2.134| 2.100| 2.134| 2.124|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+

(1) Omfattar MTGs intresse และ CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav uppov
จนถึงเชิงลบ icke kassapåverkande kostnad จนถึง följd av omklassificering av
สะสม omräkningsdifferenser

การแยกประเภทออกจากกัน av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns
ปาซิดอร์นา 23-26.

Koncernchefen har ordet
Rekordhög försäljning สำหรับ ett tredje kvartal och en organisk tillväxt på 7%, den
högsta เซอแดง Kv2 2011, visar på de fördelar och möjligheter som investeringarna
vi har gjort ภายใต้ det senaste året ger ผลิตภัณฑ์ Våra är idag merที่เกี่ยวข้อง,
mer tillgängliga, mer ยอดนิยม och mer uppskattade än någonsin tidigare.

เดน starkaste rättighetsportföljen ฉัน bolagets historia bidrog จนถึง ökat
tittande, högre reklammarknadsandelar, fler abonneter och högre piser vilket
ปล่อยจนเร่ง intäkter. Vi har även ett antal nya originalserier som
premiärvisas på Viaplay och en pipeline av nya spännande projekt, där flera
โปรดิวเซอร์ av våra egna studios.

ความบันเทิงนอร์ดิกที่เพิ่มเข้ามา 11%, เดน högsta จนถึงväxten เซอแดง Kv4
2010. Våra investeringar i innehåll, OS-sändningarna i Sverige, ผม
kombination med negativa valutaeffekter, påverkade som förväntat lönsamheten
ภายใต้ kvartalet ผู้ชาย utgör också grunden สำหรับ en lönsam tillväxt framöver

ความบันเทิงระดับนานาชาติ starka underliggde utveckling fortsatte
Försäljningen ökade med 8% ต่อออร์แกนิค พื้นฐาน กับ marginal på 6% โบเด
Tjeckien och Bulgarien levererade en tvåsiffrig tillväxt och ett สำหรับ
ผลลัพธ์

MTG Studios vinst ökade med 68% ทางการแพทย์ en marginal på 8% ก่อน har fortsatt att
นักลงทุนและการขยายการลงทุนจาก MTGx และจากการลงทุนและการลงทุน

Som ett resultat av detta upprepar vi vår prognos att เร่งรัด vår
försäljningstillväxt och öka rörelseresultatet สำหรับ helåret, vilket innebär att
vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal.

ฉันสำหรับ veckan tillkännagav vi สำหรับ av 35% ของ InnoGames, และ ett väletablerat
spelbolag, vilket sluter cirkeln สำหรับ oss och skapar และ tredje แนวดิ่งดิจิตอล
som passar perfekt ihop med våra andra digitala สำหรับชุมชน och genom
vilka gaming går som en röd tråd. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår
กลยุทธ์ omvandling จาก ett ประเพณี TV-bolag จนถึง ett ledande digitalt
underhållningsföretag. Vi leder denna utveckling genom att aktivt lansera
tjänster som möter ett förändrat konsumtionsbeteende. Det Traditionalella TV
-tittandet har fortsatt att minska เมดาน streamingtjänster som Viaplay och
Viafree, liksom esport och innehåll จาก Zoomin och Splay, lockar alltfler
ไททาเร โอ คุนเดอร์.สำหรับเกม InnoGames, ESL, Splay, Nice และ Zoomin และ alla bolag som utvecklar
ออก äger innehåll som vi kan kapitalisera på, både på våra egna plattformar och
genom partnerskap med distributörer runt om ฉัน världen.

Tittandet sker i allt högre utsträckning online, on-demand och på mobila
plattformar och vi har en tydlig och fokuserad strategi สำหรับ att kapitalisera på
เทรนด์เดนนาโกลบอลา Vi fortsätter därför aktivt att utvärdera vår portfölj för
att säkerställa att vi koncentrerar våra resurser จนถึงผลิตภัณฑ์
verksamheter som erbjuder den största långsiktiga ศักยภาพ Finansielt är vi
ฉันพระเจ้าแบบฟอร์ม med en avsevärd operationell hävstång till följd av de
kostnadsbesparingar som vi har genomfört.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & ประชุม

“Vår strategiska omvandling fortsätter planenligt och vi leder utvecklingen med
avseende på att kapitalisera på สำหรับ förändrade konsumtions-beteenden. Vi นักลงทุน
ผลิตภัณฑ์ och verksamheter som kommer att driva vår framtida tillväxt och
วินสตัตเวคลิง”

ปฏิทิน Finansiell
MTGs finansiella resultat สำหรับ det fjärde kvartalet och helåret 2016
offentliggörs den 2 กุมภาพันธ์ 2017

โทรศัพท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จนถึง en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid
สตอกโฮล์ม 08.00 น. ท้องถิ่นลอนดอน และ 03.00 น. ท้องถิ่นนิวยอร์ก Använd följande
จำนวนสำหรับ att delta i telefonkonferensen:

สเวอริจ: +46 (0) 8 5664 2793
สตอร์บริแทนเนียน: +44 (0) 20 3043 2025
สหรัฐอเมริกา: +1 719 325 4746

สีชมพู สำหรับ konferensen สำหรับ: 3363971. สำหรับ att lyssna på konferenssamtalet online
หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด: www.mtg.com

ฟรอกอร์?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (ผู้ขาย Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
Investors@mtg.com (ผู้ขาย Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) จาก ledande internationell digital
underhållningskoncern หรือ vi formar framtidens underhållning genom att föra
samman konsuenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt.
Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, ทีวี,
Radio och esport, och når konsuenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i
Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ และ ‘MTGB’). เดน
ข้อมูลข่าวสารen har offentliggjorts enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella เครื่องดนตรี
ข้อมูลสำหรับoffentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons
forersorg, den 20 ตุลาคม 2016 kl 07.30 CET.

สตอกโฮล์ม 20 ตุลาคม 2559

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
ตู้ปณ. 2094
SE-103 13 สตอกโฮล์ม สวีเดน
องค์กรจำนวน: 556309-9158บันทึกยอดขายไตรมาส 3
เติบโตอินทรีย์สูงสุดในรอบ 5 ปี
สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
รักษาแนวโน้มทั้งปี
ไฮไลท์ประจำไตรมาส 3 ปี 2559

· บันทึกยอดขายไตรมาส 3 ที่ 4,126 ล้านโครนาสวีเดน (3,819) โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 7%
· รายได้จากการดำเนินงานก่อนรายการที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบของ SEK 162m (240)
สะท้อนการลงทุนในเนื้อหา การขยายตัวของ MTGx ผลกระทบ FX ที่ไม่พึงประสงค์ และ
การกำจัดธุรกิจที่ทำกำไร
· รายได้จากการดำเนินงานของ SEK 162m (-412) รวมทั้ง IAC จำนวน SEK 0m (-652)
· ย้ำแนวโน้มทั้งปี 2559 สำหรับการเติบโตของยอดขายที่เร่งขึ้นและ
กำไรที่สูงขึ้น
· กำไรสุทธิรวม 93 ล้านโครนสวีเดน (-384) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานรวมของ SEK
1.30 (-5.71) รวมกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก SEK 0m (-18)
· กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 172 ล้านโครนสวีเดน (278)
· หนี้สุทธิ 2,100 ล้านโครนาสวีเดน (2,134) เทียบเท่ากับ EBITDA ย้อนหลัง 1.4 เท่าใน 12 เดือน
ก่อน IACประกอบด้วยความสนใจของ MTG ใน CTC Media, Inc ซึ่งได้ขายและมอบให้
เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเนื่องจากการจัดประเภทใหม่ของสกุลเงินสะสม
ความแตกต่างในการแปล

มีการอธิบายการวัดผลการปฏิบัติงานทางเลือกที่ใช้ในรายงานนี้และ
กระทบยอดหน้า 23-26

ความเห็นของประธานและซีอีโอ
บันทึกยอดขายไตรมาส 3 และการเติบโตปกติ 7% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 บ่งชี้ถึง
ประโยชน์และศักยภาพของการลงทุนที่เราได้ทำในผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า
ปีที่ผ่านมา มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น มีมากขึ้น เป็นที่นิยมมากขึ้น และอีกมากมาย
มีค่ามากกว่าเดิม

เนื้อหาที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเราช่วยเพิ่มระดับการดู ตลาดโฆษณา
หุ้น การกำหนดราคาและการรับสมาชิก และรายได้ที่เร่งขึ้น เราก็เช่นกัน
เปิดตัวละครต้นฉบับใหม่จำนวนหนึ่งบน Viaplay และมีท่อส่งของ
โปรเจกต์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหลายโครงการกำลังผลิตโดยเราเอง
สตูดิโอในบ้าน

รายได้ของ Nordic Entertainment เพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุด
ตั้งแต่ Q4 2010 การลงทุนในเนื้อหารวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสวีเดนเป็น
รวมถึงผลกระทบด้านสกุลเงินที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรในไตรมาสนี้เช่นกัน
คาดหวัง แต่ยังเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตที่มีผลกำไรก้าวไปข้างหน้า

ธุรกิจบันเทิงระหว่างประเทศยังคงดำเนินการได้ดีบนan
พื้นฐานพื้นฐาน ยอดขายปกติเพิ่มขึ้น 8% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 6% ทั้งชาวเช็ก
สาธารณรัฐและบัลแกเรียมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักและผลกำไรที่สูงขึ้น

กำไร MTG Studios ของเราเพิ่มขึ้น 68% โดยมีมาร์จิ้น 8% และเรายังคงดำเนินการต่อไป
ลงทุนในการขยาย MTGx และธุรกิจอีสปอร์ตของเราโดยเฉพาะ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการเติบโตของยอดขายที่เร่งขึ้นและ
กำไรสูงขึ้นทั้งปี แสดงถึงไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง
ประสิทธิภาพ.

การประกาศของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเข้าซื้อกิจการ InnoGames 35% อีกด้วย
-ก่อตั้งบริษัทเกมออนไลน์ สร้างวงกลมให้เราโดยการสร้าง
แนวดิ่งดิจิตอลที่สามซึ่งเข้ากันได้ดีกับเกมอื่น ๆ ของเราที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจดิจิทัลและชุมชน นี่เป็นอีกก้าวที่สำคัญของเรา
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลชั้นนำ
บริษัทบันเทิง. เรากำลังเป็นผู้นำโดยโอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
แนวโน้มและการริเริ่ม การดูเชิงเส้นลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อไป
ความต้องการบริการสตรีมมิ่งเช่น Viaplay และ Viafree รวมถึง esports และ MPN
กำลังดึงดูดผู้ชมและลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ

ธุรกิจอย่าง InnoGames, ESL, Splay, Nice และ Zoomin ก็ล้วนเกี่ยวกับเราเช่นกัน
การสร้าง IP – เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเนื้อหาที่เราสามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มของเราเอง
และผ่านตัวแทนจำหน่ายบุคคลที่สามทั่วโลก

ปริมาณการใช้วิดีโอเปลี่ยนไปทางออนไลน์ บนมือถือ และตามความต้องการ และเรามี
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนี้ เราจึง
ดำเนินการตรวจสอบผลงานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเรา
มุ่งทรัพยากรของเราไปที่ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เสนอ
ศักยภาพสูงสุดในอนาคต ด้านการเงินเราอยู่ในเกณฑ์ดีกับ
เลเวอเรจในการดำเนินงานจำนวนมากอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่เรา
ได้ทำ

Jørgen Madsen Lindemann
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เรากำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้นำใน
ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เรากำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์
และธุรกิจที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและผลกำไรในอนาคต”

ปฏิทินการเงิน
ผลประกอบการทางการเงินของ MTG สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2559 จะเป็น
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2017

การประชุมทางโทรศัพท์
บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์วันนี้ เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสตอกโฮล์ม
08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นลอนดอน และ 03.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นนิวยอร์ก เพื่อเข้าร่วมใน
การประชุมทางโทรศัพท์ กรุณาโทร:

สวีเดน: +46 (0) 8 5664 2793
สหราชอาณาจักร: +44 (0) 20 3043 2025
สหรัฐอเมริกา: +1 719 325 4746

รหัส PIN เข้าใช้งานสำหรับการโทรคือ 3363971 เพื่อฟังการประชุมทางโทรศัพท์
ออนไลน์และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.mtg.com

มีคำถามอะไรไหม?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (หรือ Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
Investors@mtg.com (หรือ Stefan Lycke +46 73 699 27 14)MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) เป็นผู้นำด้านดิจิทัลระดับสากล
กลุ่มบันเทิงและเรากำลังสร้างอนาคตของความบันเทิงโดยการเชื่อมต่อ
ผู้บริโภคที่มีเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบในหลาย ๆ ด้านเท่าที่เป็นไปได้ ของเรา
แบรนด์บันเทิงยอดนิยมครอบคลุมการผลิตเนื้อหา ทีวี วิทยุ และอีสปอร์ต และ
มีอยู่ทั่วโลก เกิดในสวีเดน หุ้นของเราจดทะเบียนใน Nasdaq
สตอกโฮล์ม (‘MTGA’ และ ‘MTGB’) ข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่ตาม
ด้วยกฎระเบียบว่าด้วยการละเมิดตลาดของสหภาพยุโรปและ/หรือกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์หรือ
พระราชบัญญัติการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลถูกส่งสำหรับ
เผยแพร่ผ่านหน่วยงานของผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ข้างต้น เวลา 07.30 น.
CET เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559ลาสเวกัส, Oct. 19, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — HeadsUp Entertainment International Inc. (Pinksheets:HDUP) ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2016 ทางบริษัทได้แต่งตั้ง Randolph H. Brownell III เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Graham Webster เป็นผู้อำนวยการของ International การดำเนินงาน

สล็อต Sa Gaming Randolph H. Brownell III (48) มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในระดับผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เกม และการผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับการผลิตก๊าซ ประสบการณ์ของเขารวมถึงการจัดการการเข้าซื้อกิจการ การเริ่มต้นธุรกิจ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ แรนดี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค และปริญญาโทด้านการจัดการ/การเงินระหว่างประเทศจาก American Graduate School of International Management (ธันเดอร์เบิร์ด)Graham Webster สล็อต Sa Gaming (48) เป็นผู้บริหารในสหราชอาณาจักรที่มีพื้นฐานระดับนานาชาติในด้านเทคโนโลยีลอตเตอรีและลอตเตอรี ก่อนหน้านี้ Graham มีคุณสมบัติเป็นทนายความในสหราชอาณาจักรในปี 1995 กับบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศ Ashurst ก่อนที่จะใช้เวลามากกว่า 12 ปีในด้านการเงินขององค์กร ให้คำปรึกษาและระดมเงินสำหรับการซื้อขาย SMEs ในตลาด AIM ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Randy และ Graham ต่างก็เป็นผู้ก่อตั้ง FanLogic LLC

เกี่ยวกับ FanLogic

FANLOGIC เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลแฟนตาซีที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกม Fantasy Poker ในเกม รายวัน รายสัปดาห์ ตามฤดูกาล ตามความต้องการ eSports หรือเกมแฟนตาซีและโปรโมชัน ข้อเสนอหลักของบริษัทคือเกมโซเชียลที่เล่นฟรีเพื่อจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ FANLOGIC เป็นพันธมิตรกับเจ้าของแบรนด์ ธุรกิจสื่อ และผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อจูงใจและให้รางวัลแก่ลูกค้าในขณะที่สร้างความภักดีต่อแบรนด์และรายได้ ซอฟต์แวร์ของ FANLOGIC สร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรับรองความสมบูรณ์ของพันธมิตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.fanlogic.com

เกี่ยวกับ HeadsUp Entertainment International Inc.

HeadsUp Entertainment International Inc. เป็นบริษัทสื่อและความบันเทิงระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการสร้างความบันเทิงที่มีตราสินค้าผ่านการพัฒนา การผลิต และการตลาดของรายการโทรทัศน์ที่อิงจากโป๊กเกอร์และธีมความบันเทิงอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ของ บริษัท ฯwww.headsupentertainment.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 2538 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำต่างๆ เช่น “ประมาณการ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” ” ตามแผน” “คาดการณ์” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว ไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานหรือการเงินในอนาคตของ HeadsUp Entertainment International Inc. และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน

แทงบอล SBOBET สมัครเล่น SBOBET ระยะยาว ในกรณีของ LVS

แทงบอล SBOBET การล่อซื้อและขายและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดรายวันตลอดเวลาสามารถครอบงำได้ ยิ่งเราเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากผู้อ่านของ CalvinAyre ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักพนันและนักเล่นเกม หรืออย่างน้อยก็เป็นแฟนตัวยงของอุตสาหกรรม มันจึงสมเหตุสมผลที่การซื้อขายเชิงรุกจะมีความน่าสนใจ มันเป็นเกมโป๊กเกอร์ขนาดยักษ์ทั่วโลกที่ทุกคนเดิมพันกับคนอื่นๆ สิ่งที่ดีที่สุดสามารถสร้างเงินล้านได้ ส่วนใหญ่จะแพ้ เมื่อคุณชนะ หมายความว่าคุณเอาชนะทุกคนในโลกไปพร้อม ๆ กัน มีการเดินทางพลังงานในนั้น แต่เมื่อคุณแพ้ มันสามารถทำลายคุณได้ หากคุณขาดวินัยในการแบ๊งค์ โป๊กเกอร์มีแบ๊งค์ การซื้อขายมีขนาดตำแหน่ง

ความเรียบง่ายของการลงทุนระยะยาว ในกรณีของ LVSหากคุณไม่ใช่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดี คุณยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ช้าลงและปรับปรุงสุขภาพจิตให้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ใช้ความพยายามนี้ คุณจะต้องสามารถเชื่อมั่นในวิจารณญาณของคุณเองอย่างกว้างๆ คุณคิดว่าอุตสาหกรรมเกมกำลังจะไปถึงไหนในอีก 10, 20 หรือ 30 ปี? หากคุณสามารถตัดสินใจและยึดมั่นในสิ่งนั้นแม้ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างสุดขั้ว เป็นไปได้ว่าคุณจะออกมาดี มีความสมดุลทางจิตใจมากขึ้น และสามารถปล่อยให้ความฟุ้งซ่านในชีวิตผ่านคุณไปอย่างสงบ คุณจะข้ามเสียงสูงและต่ำเป็นระยะ แต่ถ้าคุณปล่อยให้เสียงรบกวนผ่านไป เมื่อคุณเกษียณอายุ ความพึงพอใจของคุณจะมากกว่าความรุ่งโรจน์ชั่วคราวของการชนะการค้าใด ๆ โดยเฉพาะ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างกระแสหลักที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นอย่างสุดโต่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดูแผนภูมิระยะยาวของ Las Vegas Sands ให้ดี เราจะใช้อันนี้เพราะมันดุร้ายจริงๆ มันแสดงให้เห็นว่าแม้ในตลาดที่ผันผวนที่สุด ถ้าคุณใช้โลกทัศน์การลงทุนที่ถูกต้องและยึดติดกับมัน คุณจะจบลงที่ด้านบน

ด้านบนเรามี LVS จากการเสนอขายหุ้นในเดือนธันวาคม 2547 ที่ 48 ดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน สมมติว่าคุณตัดสินใจอย่างกว้างๆว่า LVS จะทำผลงานได้ดีเพราะมาเก๊าจะเติบโตได้ไม่ดีในระยะยาว แต่คุณไม่รู้หรอกว่ามากน้อยแค่ไหน ดังนั้นคุณตกลงที่จะดำรงตำแหน่งเพียง 10% และคุณจะไม่ขยับเขยื้อน ความมุ่งมั่นสู่ตำแหน่ง 10% ในขอบเขตของการลงทุนระยะยาวไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อตำแหน่ง 10% และปล่อยให้อยู่คนเดียว หมายความว่า 10% ของพอร์ตการลงทุนของคุณจะเป็นหุ้น LVS และปรับสมดุลเป็น 10% เมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลงและเมื่อเงินออมของคุณเติบโตขึ้น สิ่งนี้ต้องการการจัดการที่กระตือรือร้น แต่ไม่ใช่การซื้อและขายอย่างบ้าคลั่ง สมมติว่าคุณตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณเพียงปีละครั้งเพื่อการปรับสมดุล เราจะเพิกเฉยต่อเงินออมและเงินปันผลเพียงเพื่อให้ง่ายและรับ 10% LVS และเงินสด 90% แค่นั้นแหละ.

ความเรียบง่ายของการลงทุนระยะยาว ในกรณีของ LVSสมมติว่าคุณซื้อตำแหน่ง 10% ที่ราคา IPO ที่ 48 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนมกราคม 2548 สมมติว่าคุณมีพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ ดังนั้นคุณจึงใส่ LVS 10,000 ดอลลาร์ (208 หุ้น) และเก็บเงินสด 90,000 ดอลลาร์ไว้ หนึ่งปีต่อมาในปี 2549 LVS อยู่ที่ 30 ดอลลาร์ การลงทุนของคุณมีมูลค่า $6,250 และส่วนที่เหลือเป็นเงินสด คุณต้องปรับสมดุลเป็น 9,625 ดอลลาร์ LVS เพื่อให้อยู่ที่ 10% ดังนั้นคุณจึงซื้อ LVS มูลค่า 3,375 ดอลลาร์ (113 หุ้น) และคุณกลับมาที่ 90/10 ผลงานของคุณลดลง 3.75% โดยรวม

แทงบอล SBOBET ตอนนี้คุณมีหุ้น LVS 320 หุ้น โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเดือนมกราคม 2550 และราคาอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ ตอนนี้คุณอยู่ที่ $86,625 เงินสดและ $28,800 LVS รวม $115,425 นั่นคือ 25% LVS และเงินสด 75% นั่นมัน LVS มากเกินไป คุณต้องลดลงเหลือ $11,542 เพื่อรักษาตำแหน่ง 10% ดังนั้น คุณขาย 128 หุ้นที่ 90 ดอลลาร์ และเหลือ 192 หุ้น และเงินสด 103,882 ดอลลาร์ มกราคม 2008 ผ่านไปและ LVS ยังคงอยู่ที่ $90 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรเลย

นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 เกิดขึ้นและผ่านไป และคุณจะถูกปิดล้อม LVS ทรุดตัวลงเหลือ $7 ต่อหุ้น แต่ถึงแม้จะมีความผันผวน คุณยังคงยึดปืนของคุณและปรับสมดุลที่ 10% ด้วย 192 หุ้น คุณอยู่ที่ 1,344 ดอลลาร์ในหุ้น LVS และเงินสด 103,882 ดอลลาร์ พอร์ตโฟลิโอของคุณยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% อย่างน่าทึ่ง มูลค่ารวม 105,226 ดอลลาร์ ดังนั้นคุณต้องซื้อ 1,311 หุ้นของ LVS เพื่อกลับไปที่ 90/10 ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของ 1,503 หุ้น

มาถึงวันที่ 1 มกราคม 2010 และ LVS กลับมาที่ 18 ดอลลาร์ คุณอยู่ที่ $27,058 LVS และเงินสด $94,703 สำหรับยอดพอร์ตโฟลิโอรวมที่ $121,761 คุณขาย LVS มูลค่า 14,882 ดอลลาร์ที่ 18 ดอลลาร์เพื่อปรับสมดุล และคุณลดเหลือ 676 หุ้น LVS และเงินสด 109,585 ดอลลาร์ ในปี 2011 หุ้นตอนนี้อยู่ที่ 50 ดอลลาร์ นั่นคือ 33,800 ดอลลาร์ LVS เงินสดที่เหลือ รวมทั้งหมด 143,385 ดอลลาร์

เราสามารถไปต่อได้ แต่คุณได้รับประเด็น ความผันผวนและการปรับสมดุลหมายถึงการซื้อต่ำและขายสูงโดยปริยาย ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหน หากคุณเชื่อในสิ่งที่เป็นพื้นฐานว่า “ LVS จะทำได้ดีในระยะยาว ” แต่คงไว้ซึ่งความอนุรักษ์นิยมที่ 10% เราจะเห็นว่าที่นี่พอร์ตโฟลิโอของคุณเพิ่มขึ้น 43% ใน 6 ปี แม้จะมีหนึ่งใน การล่มสลายครั้งใหญ่ที่สุดของหุ้นคาสิโนในประวัติศาสตร์ ที่นี่เราไม่นับเงินปันผลและเพิ่มเงินออมให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยซ้ำ

โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่าจะมีปัญหาร้ายแรงสำหรับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอันใกล้นี้ และจีนอาจได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ แต่ถ้าคุณยึดติดกับกลยุทธ์ระยะยาวนี้ก็ไม่สำคัญ สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวคือหุ้นเกมที่คุณลงทุนในระยะยาวจะไม่ล้มละลาย หมายความว่าหุ้นเหล่านั้นต้องมีงบดุลที่เหมาะสมและระมัดระวัง ถ้าเป็นเช่นนั้นในที่สุดจะมีการฟื้นตัว หากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาว สิ่งที่คุณต้องทำคือยึดติดกับขนาดตำแหน่งเดิม ลืมการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและพาดหัวข่าวและทุกอย่างอื่น ๆ แล้วคุณจะทำได้ดีกว่าทำได้ดีมาก

อีเกิ้ลส์ต้อนรับแฟนบอลยังไม่แน่ใจ
เกมในบ้านของนกอินทรีถัดไปที่สนามลินคอล์นการเงินที่กำหนดไว้สำหรับ18 ตุลาคมที่ 01:00 เมื่อเทียบกับบัลติมอร์เรเวน ตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส เมืองได้รออีกสองสามสัปดาห์เพื่อก้าวผ่านสามเฟสที่มีรหัสสี

นอกจากนี้แม่น้ำคาสิโนฟิลาเดลคือการดำเนินงานที่25%กำลังการผลิตในขณะที่ส่วนที่เหลือของคาสิโนใน PA มีการดำเนินงานที่ 50% ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะสรุปว่าฟิลาเดลเฟียจะไม่สอดคล้องกับส่วนที่เหลือของรัฐในแง่ของจำนวนฝูงชนที่เพิ่มขึ้นในทันที

Thomas Farley กรรมาธิการด้านสุขภาพของเมืองฟิลาเดลเฟียกล่าวกับPhiladelphia Inquirerว่าเมืองนี้

เมื่อแฟนๆ กลับมาที่ Lincoln Financial Field พวกเขาจะสังเกตเห็นการเพิ่มเติมใหม่ๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วEagles และ DraftKingsได้ทำข้อตกลงที่ทำให้ DraftKings เป็นพันธมิตรกีฬาแฟนตาซีรายวันอย่างเป็นทางการและเป็นหุ้นส่วนการพนันกีฬาอย่างเป็นทางการของ Eagles DraftKings ได้รับสิทธิพิเศษในการตั้งชื่อสโมสรสนามที่ Linc ห้องรับรองระดับพรีเมียมที่เรียกว่าDraftKings Field Clubจะพร้อมให้บริการสำหรับแขกที่ออกตั๋ว

DraftKings ไม่ใช่ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์เพียงรายเดียวที่จะทำเองที่บ้านที่ Linc Eagles ยังร่วมมือกับFox Bet สำหรับการเป็นหุ้นส่วนหลายปี ฟ็อกซ์เดิมพันของ“รัง” ที่สนามลินคอล์นการเงินจะอยู่ในรูปแบบของ4,000 ตารางฟุตเลานจ์และสตูดิโอผลิต

วีว่า ลาส เวกัส

รัชสตรีแบรนด์นำเล็กน้อยของ Sin City

และเร็ว ๆ นี้นิด ๆ หน่อย ๆ ของWall Streetจะมาถึงเกินไปที่จะร่วมอื่น ๆขี้เล่นการพนันออนไลน์

GM ใหม่ที่ Rivers Casino Philadelphia
ในวันจันทร์ที่Rivers Casino Philadelphia (เดิมชื่อSugarHouse Casino ) ประกาศว่าEric Fitzgeraldจะกลายเป็นผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของคาสิโน (อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมและเล่นเกมเพนซิลเวเนีย ) ล่าสุดฟิตซ์เจอรัลด์ดำรงตำแหน่งประธานและซีโอโอของExcalibur Hotel and Casinoในลาสเวกัส

เขายังทำงานในฐานะประธานและซีโอโอของCircus Circus Hotel & Casinoและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของLuxor / Excalibur Hotel & Casino

“ประสบการณ์ของ Eric ในการใช้งานคุณสมบัติปลายทางขนาดใหญ่ที่มีหลายแง่มุมในเวกัสเป็นทางวิ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลงจอดที่ Rivers Casino ใน Philly” Greg Carlinซีอีโอของ Rush Street Gaming ซึ่งดำเนินการทั้ง Rivers Casino Philadelphia และ Pittsburgh คู่หูกล่าว “เขามีประวัติความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงภายใต้สภาวะตลาดที่ท้าทาย”

พื้นที่ว่างสำหรับ Rush Street Interactive ซึ่งอาจเผยแพร่สู่สาธารณะเร็วๆ นี้
Rush Street Interactive ( RSI ) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของริเวอร์ส ฟิลาเดลเฟีย ได้เข้าไปพัวพันกับกิจกรรมที่ล้นหลามเมื่อเร็วๆ นี้ ในเดือนกรกฎาคมบลูมเบิร์กข่าวและร้านค้าอื่น ๆ รายงานว่า บริษัทกำลังวางแผนที่จะไปที่สาธารณะ ผ่านการควบรวมกิจการกับ บริษัท ที่ว่างเปล่าตรวจสอบDMY เทคโนโลยี Group Inc

การเสนอขายควรจะเร็วจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็น$ RSIและมีการประเมินมูลค่าประมาณ1.78 พันล้าน $ , ตามสหรัฐโป๊กเกอร์

Phil Helmuth ลงทุนใน Rush Street บอกใบ้ถึงการเปิดตัวโป๊กเกอร์ออนไลน์
Phil Helmuthผู้เล่นโป๊กเกอร์ระดับแชมป์ที่ลงทุนในการเสนอขายต่อสาธารณะของ Rush Street ประกาศว่าเขาคาดว่า RSI จะให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาในไม่ช้า

ตามที่ระบุไว้ในบทความจาก US Poker Rush Street เป็นผู้นำทั้งประเทศในการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์และยังมีการพนันกีฬาในหลายรัฐรวมถึงเพนซิลเวเนียนิวยอร์กและอิลลินอยส์ ตามเฮลมัท:

“Rush Street เป็นผู้นำในการเดิมพันกีฬา แต่จริงๆ แล้วมันเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในพื้นที่คาสิโนออนไลน์ เรายิ่งใหญ่กว่า DraftKings หรือ FanDuel หรือใครก็ตามเมื่อพูดถึงเกมบนโต๊ะออนไลน์ สล็อต บิงโก ฯลฯ”

BetRivers เพิ่งร่วมมือกับ Penguins ใน Pittsburgh
Rush Street Brand ยังขยายการเข้าถึงในพิตต์สเบิร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Rivers Casino PittsburghและPittsburgh Penguinsประกาศว่าPPG Paints Arenaของทีมจะมีเลานจ์BetRivers ที่ทันสมัยที่สุด

นอกจากเลานจ์แล้ว Rivers Pittsburgh ยังกลายเป็นคาสิโนและหนังสือกีฬาอย่างเป็นทางการของ Penguins

ฤดูกาลหน้าของ NHL ควรจะมาถึงในปี 2021
แทมปาเบย์ไลท์นิ่งเพิ่งชนะการแข่งขันถ้วยสแตนลีย์หลังจากผ่านรอบตัดเชือกในสองเมืองฟองสบู่ในแคนาดา ไม่อนุญาตให้แฟน ๆ เข้าไปในที่เกิดเหตุ

และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทีมประชาสัมพันธ์ของ NHL ได้ประกาศว่าลีกและสมาคมผู้เล่นกำลังตั้งเป้าไปที่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นวันที่เริ่มต้นสำหรับฤดูกาลหน้า

ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแฟน ๆ แต่เป็นไปได้ว่าอาจเป็นการเปิดเลานจ์ BetRivers อย่างยิ่งใหญ่

อ้างอิงถึงบทความเกี่ยวกับPlayPennsylvania , BetRivers ใหม่เลานจ์จะอยู่ที่ด้านบนของ PPG Arena ของมาตรา 120 ที่หายไปหลายแถวไปที่ห้องแต่งหน้าสำหรับพื้นที่ เลานจ์จะมีสองแถวของที่นั่งหรูหราบาร์และหลายหน้าจออยู่ที่การกระทำ

แฟน ๆ สามารถชมเกมเพนกวินสดในชามล่างพร้อมความสามารถในการตรวจสอบการเดิมพันของ NHLด้วยตนเอง ผู้เข้าชมจะได้รับการส่งเสริมการพนันออนไลน์ผ่านทางBetRivers เดิมพันกีฬาออนไลน์แอป

“การเป็นหุ้นส่วนที่น่าภาคภูมิใจของ Rivers Casino Pittsburgh กับ Penguins นั้นย้อนกลับไปถึงการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเรา” Bill Keenaผู้จัดการทั่วไปของ Rivers Casino Pittsburgh กล่าว “ห้องรับรอง BetRivers ใหม่ที่ PPG Paints Arena นำความสัมพันธ์อันยาวนานนี้ไปสู่ระดับใหม่อย่างแท้จริง”

แบรนด์ BetRivers เป็นเดิมพันที่ปลอดภัยในการขยายธุรกิจต่อไป
ไม่กี่เดือนที่ยุ่งวุ่นวายสำหรับ Rush Street Interactive และแบรนด์ BetRivers แต่การกระทำไม่ควรสิ้นสุดในเร็วๆ นี้ กีฬาการพนันและการเล่นเกมอุตสาหกรรมได้กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ร้อนในตลาดหุ้น ความร่วมมือกับทีมกีฬาอาชีพกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ดูเหมือนว่าใหม่จะมาถึงทุกสัปดาห์

มีโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตและการสร้างแบรนด์ในทุกที่ที่คุณมอง

และกลุ่ม Rush Street Interactive ก็กำลังขยายตัวในทุกทิศทาง

ในฟิลาเดลเฟียกำลังนำลาสเวกัสมาเล็กน้อย ในพิตต์สเบิร์กมันใกล้ชิดกับนกเพนกวินมากขึ้น และในนิวยอร์ก ในไม่ช้าก็ควรจะลงจอดบนวอลล์สตรีท

Rush Street Interactive เป็นแบรนด์ที่คึกคัก

และมันก็ไม่มีที่ไหนใกล้เสร็จแล้ว

สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนโยบายสาธารณะ , รายได้ของรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายเมื่อมันมาถึงอาจจะเพิ่มมากขึ้นสล็อตเหมือนขั้ววิดีโอเกมหรือVGTsนอกของคาสิโน PA? หรือแตกหักช่วยให้ – หรือห้าม – เกมทักษะทั่วเพนซิล ?

เช่นเคยมารอยู่ในรายละเอียด ใครจะได้หรือแพ้ด้วยกฎหมายที่เสนอ และอย่างไร? หลังจากที่ทุกคาสิโน PA, ธุรกิจขนาดเล็ก, บาร์และกลุ่มพี่น้องกันเช่น VFW ทุกคนมีความสนใจที่แข่งขัน

ปัญหาเหล่านี้เป็นจุดสำคัญของการไต่สวนนานใน noncasino อุปกรณ์การพนันในรัฐเพนซิลวาเนีย รัฐ PA วุฒิสภาคณะกรรมการการได้ยินในวันอังคารที่นำโดยพรรครีพับลิ ส.ว. ทอม Killion

ความสนใจที่แข่งขันกันมากมายใน SB 1256
ไม่มีผลประโยชน์ที่แข่งขันกันจะพอใจกับวุฒิสภา Bill 1256อย่างสิ้นเชิงซึ่งเสนอโดยJake Cormanผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาตามที่เขียนไว้ในขณะนี้

บางคนที่เป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจและสันทนาการของวุฒิสภากับการเรียกเก็บเงินคาดการณ์ถึงผลกระทบร้ายแรงหากการพนันถูกขยายเพื่อให้ถูกกฎหมายอุปกรณ์เหล่านั้น

POM และคาสิโนเกลียดการเรียกเก็บเงินขยาย VGT
ที่น่าแปลกก็คือ กองกำลังสองกองกำลังที่ต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวคือPace-O-Maticหรือ POM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกมที่มีทักษะ และอุตสาหกรรมคาสิโน

POM ดำเนินการในพื้นที่สีเทา โดยมีผู้ตัดสินในปี 2014ว่าอุปกรณ์ของตนเป็นเกมที่เน้นทักษะเป็นหลัก แต่ได้รับผลการพิจารณาที่ขัดแย้งจากศาลอื่น รัฐ PA ตำรวจและเพนซิล Gaming คณะกรรมการควบคุมการเข้ารับตำแหน่งว่าอุปกรณ์ทักษะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเพนซิล

ผลที่ตามมาของความอึมครึม เครื่องจักรผิดกฎหมายหลายพันเครื่องได้แพร่กระจายไปทั่วรัฐ ประมาณการใช้ที่ได้ยินเริ่มต้นที่15,000 หลายคนยืนยันว่าอุปกรณ์ดังกล่าวตัดเป็นคาสิโนรายได้สล็อตและเพนซิลหวยเงิน

POM ต้องการการกำกับดูแล แต่ไม่ใช่ SB 1256
Paul Goldeanผู้บริหาร POM เป็นคนแรกที่ให้การเป็นพยาน:

“เราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพยานในการต่อต้านวุฒิสภา Bill 1256 เนื่องจากมันจะทำลายอุตสาหกรรมเกมที่มีทักษะและทำให้เครื่องสล็อตแมชชีนในทุกธุรกิจทั่วทั้งเครือจักรภพ

“เพื่อความชัดเจน และนี่เป็นสิ่งสำคัญ นี่ไม่ใช่ใบเรียกเก็บเงิน VGT และเกมทักษะ … ใบเรียกเก็บเงินนี้รองรับเฉพาะ VGT เท่านั้น การรวม VGT และเกมทักษะเข้าด้วยกันเรียกพวกเขาว่าเทอร์มินัลวิดีโอเกมไฮบริดและเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน เราไม่สามารถและไม่แข่งขันกับ VGT หรือเครื่องสล็อตในคาสิโน”

เขาสรุป:

“ฉันต้องการความชัดเจน: เราสนับสนุนความพยายามทางกฎหมายในการควบคุมอุตสาหกรรมของเรา [และ] ช่วยให้เราสามารถจัดหารายได้ภาษีเพิ่มเติมในอัตราที่ยุติธรรม โดยอิงจากรายได้ที่เกมของเราสร้างขึ้น นอกจากนี้เรายังยินดีต้อนรับการบังคับใช้และบทลงโทษเพิ่มเติมที่มุ่งทำความสะอาดเกมที่ผิดกฎหมายและผู้กระทำผิด”

หลายคนที่เป็นพยานให้ POM เน้นว่าบริษัทเป็นธุรกิจ PAคำนึงถึงการจ้างคนในท้องถิ่นและทำให้การกุศลมีความสำคัญเป็นอันดับแรก

คาสิโนคัดค้านการขยาย VGT เกมทักษะถูกต้องตามกฎหมาย
คาสิโนรวมคัดค้านการเรียกเก็บเงิน

ในคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร โรงพนันกล่าวว่า:

“การขยายตัวของเกมจะส่งผลให้สูญเสียรายได้ภาษีการเล่นเกมสำหรับรัฐและรายได้สำหรับลอตเตอรีจะส่งผลให้สูญเสียงานสำหรับชาวเพนซิลเวเนียและจะเสี่ยงหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีในการลงทุนในเครือจักรภพ รายได้สำหรับท้องถิ่นหลายพันคน ธุรกิจและเหรียญหุ้นในท้องถิ่นสำหรับเคาน์ตีและชุมชนท้องถิ่น”

พวกเขาพูดต่อ:

“การขยายตัวของเกมไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณของเครือจักรภพได้ การขยายการเล่นเกมเป็นเกมที่ไม่มีผลรวมโดย VGT ใหม่ใด ๆ ที่มีการเก็บภาษีหรือรายได้จากเกมทักษะจะถูกชดเชยด้วยการขาดทุนในรายได้จากเกมคาสิโนที่ต้องเสียภาษีที่สูงขึ้นและรายได้จากลอตเตอรี

“เราขอยืนยันว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้น้ำท่วมเพนซิลเวเนียด้วยเครื่องสล็อต วางมันขึ้นและลงทุก ๆ Main Street ในเครือจักรภพ แต่มันเป็นความจริงอย่างยิ่งที่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายตัว

“แม้จะเปิดใหม่อีกครั้ง เราก็จะสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการชุดนี้ว่าการ ‘เปิด’ นั้นดูไม่เหมือนก่อนที่การระบาดของโคโรนาไวรัสจะเริ่มต้นขึ้น”

คำให้การของคาสิโนสรุปโดยบอกว่าใบเรียกเก็บเงินจะทำให้เมืองท่วมท้นด้วยเครื่องจักรที่ถือว่าผิดกฎหมาย:

“การขยาย VGT ไปยังผู้ได้รับอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้มีการเพิ่มเครื่องพนันมากถึง 85,000 เครื่องในรัฐ — มากกว่าห้าเท่าของจำนวนเครื่องสล็อตในปัจจุบันในคาสิโนของเพนซิลเวเนียทั้งหมดรวมกัน”

ไม่มีการประนีประนอมกับอัตราภาษีปัจจุบัน
เมื่อถามถึงการประนีประนอมที่อาจเกิดขึ้น ตัวแทนคาสิโนบอกกับวุฒิสมาชิกว่าไม่ใช่ทางเลือก นั่นเป็นเพราะอัตราภาษี 54%ที่สล็อตคาสิโนที่ได้รับอนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับ

และ ส.ว. ทอมมี่ทอมลินสันซึ่งรวมถึงย่านคาสิโนและสนามม้า Harrahเปรียบประนีประนอมกับเจ้าของบาร์ที่ถูกต้องเห็นพ้องกับประนีประนอมกับเถื่อนผิดกฎหมาย

PA Lottery เกลียดการเรียกเก็บเงินขยาย VGT
Drew Svitkoผู้อำนวยการลอตเตอรีกล่าวกับคณะกรรมการว่า:

“ฉันต้องการเริ่มต้นคำให้การของฉันโดยบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่เสนอนี้เนื่องจากผลกระทบด้านลบอย่างร้ายแรงที่เกมทักษะมีต่อลอตเตอรีเพนซิลเวเนียและมีโอกาสเกิดอันตรายมากขึ้นหากร่างกฎหมายนี้กลายเป็นกฎหมาย

“ณ วันนี้ ลอตเตอรีประเมินว่าเครื่องจักรเหล่านี้ ซึ่งดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในเครือจักรภพมาหลายปีแล้ว ตั้งอยู่ในเกือบ28% ของเครือข่ายลอตเตอรีของร้านค้าปลีกมากกว่า 9,600 แห่ง ในแต่ละวัน เครื่องจักรเหล่านี้รับเงินที่จะถูกนำไปที่เกมลอตเตอรีเพนซิลเวเนีย”

อะไรต่อไป?
แม้จะมีฝ่ายค้านส่วนใหญ่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ปรากฏเห็นอกเห็นใจต่อการทำบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เล่นการพนันเครื่องตามกฎหมายกับเจ้าของโรงเตี๊ยมและองค์กรต่าง ๆ เช่นVFWเพื่อหนุนของพวกเขาระดมทุน

มีการประกาศไม่มีที่ได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

เครดิตภาพ: Dreamstime.com/Ivan Vukelic

ปัจจุบันเป็นการแข่งขันแบบคอและคอระหว่างแจ็กพอตPowerballและMega Millions

สำหรับวันพุธที่ 7 ต.ค.แจ็กพอต Powerball ที่ประมาณการได้เพิ่มขึ้นเป็น52 ล้านดอลลาร์หรือคุณสามารถเลือกการจ่ายเงินสดครั้งเดียวที่41.6 ล้านดอลลาร์หากคุณจับคู่ตัวเลขทั้งหกตัวได้

หมายเลข Powerball ที่ชนะในวันพุธที่ 7 ต.ค.
ทุกสัปดาห์ที่สองภาพวาดลอตเตอรี่เกิดขึ้นในวันพุธและวันเสาร์ หลังจาก23:00 EST เมื่อการจับฉลากสิ้นสุดลง ให้ตรวจดูหมายเลข Powerball ที่ชนะที่นี่

หมายเลขที่ชนะ: 6 – 24 – 30 – 53 – 56, ลอตเตอรี่: 19

ตัวคูณ: 2X

รับฟรี $20 ของคุณที่ PA iLottery!

เยี่ยมชม PA iLottery
เล่นฟรี $20
เมื่อลงทะเบียน
PA iLottery รีวิว
โบนัสสูงถึง $500 ในการฝากครั้งแรก!
เกมชนะทันที!
รหัสโบนัส: PLAY20
เล่นเลย
งวดที่แล้วทำเศรษฐีใหม่จากสองคนโอไฮโอ
สำหรับการจับรางวัล Powerball ครั้งล่าสุด ในวันเสาร์ที่ 3 ต.ค. หมายเลขที่ออกคือ 18 – 31 – 36 – 43 – 47 โดย Powerball สีแดงคือ 20 ตัวคูณPower Play ที่เป็นตัวเลือก$1คือ 2X

ขณะที่ไม่มีใครตีคพ็อตใหญ่การวาดภาพการพิสูจน์แล้วว่ามีผลสำหรับสองผู้โชคดีโดยบังเอิญจากรัฐโอไฮโอ ทั้งตั๋วตรงทั้งหมดห้าตัวเลขสีขาวเพื่อสร้างรายได้ฐานของ$ 1 ล้านบาท แต่หนึ่งตั๋วเลือกใช้สำหรับ $ 1 Power Play ซึ่งเพิ่มขึ้นรับรางวัลถึง $ 2 ล้าน

ลอตเตอรีออนไลน์ PA จ่ายมากกว่า 66 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2020
ที่นี่ในเพนซิล , ผู้เล่นออนไลน์ได้รับรางวัลมากกว่า $ 66 ล้านในเดือนสิงหาคมตามที่หวยออนไลน์ PA ผู้เล่นใหม่จะได้รับโบนัสต้อนรับอย่างมากมาย และผู้เล่นปัจจุบันจะได้รับโปรโมชั่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถข้ามความยุ่งยากในการไปร้านลอตเตอรีเพื่อซื้อสลาก Powerball ของคืนนี้ได้

ปัจจุบัน ลอตเตอรี่ออกรางวัล Powerball มีให้บริการใน 44 รัฐแต่คุณไม่สามารถซื้อสลากออนไลน์ได้ในทุกรัฐ นี่คือรายการของรัฐที่คุณสามารถ:

จอร์เจีย
อิลลินอยส์
รัฐเคนตักกี้
มิชิแกน
นิวแฮมป์เชียร์
นอร์ทแคโรไลนา
นอร์ทดาโคตา
นิวยอร์ก
เวอร์จิเนีย
ตั๋ว Powerball มีราคาใบละ $2และหากคุณเลือกที่จะเพิ่มตัวคูณ Power Play ก็จะได้เพิ่มอีก $1

ไม่ว่าจะซื้อหวยออนไลน์หรือในคนให้แน่ใจว่าคุณจะเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ

พร้อมสำหรับการแข่งขันและการดำเนินการข้ามรัฐแล้วหรือยัง? เพนซิลสองทีมเอ็นเอฟแอตาราง off ในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016 Pittsburgh Steelers ที่พ่ายแพ้จะเป็นเจ้าภาพPhiladelphia Eagles ที่ชนะเพียงครั้งเดียวในวันอาทิตย์นี้และดูเหมือนว่า PA จะอนุญาตให้แฟน ๆ บางคนบนอัฒจันทร์เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้

ดูเหมือนว่าห้องโป๊กเกอร์จะกลับมาในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากการปิดตัวของ COVID-19 เป็นเวลาหลายเดือน

และในขณะที่คาสิโนกลับมาเปิดให้บริการ ไวรัสได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงาน

Eagles vs. Steelers ในวันอาทิตย์ โดยมีแฟน ๆ จำนวนจำกัด
ไม่น่าเชื่อว่า Eagles เป็นที่หนึ่ง ใน NFC Eastด้วยสถิติ1-2-1แม้จะมีการเล่นที่น่ากลัว พวกเขาจะพบกับ Steelers ซึ่งเป็น 3-0 และอยู่บน AFC North ใน Pittsburgh เวลา 13.00 น

เพนซิล sportsbooks ออนไลน์รายการสตีลเลอร์เป็น 7- หรือ 7.5 จุดในรายการโปรดกับเหนือ / ใต้ที่44.5 PlayPennsylvaniaมีอัตราต่อรองการพนันและข้อมูลสำหรับการคาดว่าจะสูงสัปดาห์ที่ 5 มิตรภาพที่นี่

และขอขอบคุณที่บางมาตรการผ่อนคลายข้อ จำกัด ของฝูงชนในรัฐเพนซิลวาเนียมันดูราวกับว่ามากที่สุดเท่าที่ 5,500 แฟน ๆ สามารถเข้าร่วมรบในวันอาทิตย์ของเพนซิลเกมที่สนามไฮนซ์

ห้องโป๊กเกอร์ใน PA สามารถเปิดได้อีกครั้งในเร็วๆ นี้
โฆษกเพนซิล Gaming คณะกรรมการควบคุมการดั๊ก Harbachยืนยันว่าคาสิโนบางส่วนได้ส่งแผนและโปรโตคอลความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบการเปิดห้องโป๊กเกอร์ของพวกเขา

ยังไม่มีวันที่ หรือรายละเอียดเฉพาะสำหรับคุณสมบัติใด

แต่บริเวณใกล้เคียงได้ปิดห้องอย่างถาวร และเมื่อเร็ว ๆ นี้Wind Creek ยังคงมีห้องโป๊กเกอร์ที่เต็มไปด้วยช่อง

ไวรัสเล็มพนักงานคาสิโน
พาดหัวที่PlayPennsylvaniaจับเอาใจใส่ข่าว: PA คาสิโนงานดิ่งลง 41% ในปี 2019-20

รายงานความหลากหลายในการเล่นเกมปี 2019-2020ล่าสุดแสดงให้เห็นสถิติที่น่าสยดสยอง

ปีก่อนหน้านี้ , เพนซิล 12 คาสิโนมีพนักงาน 16,717 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้คุณสมบัติเดียวกันโหลมี เพียง 9,883 พนักงาน นั่นคือการลดลงของ 6834 งาน พนักงานระดับบนคิดเป็น 1,614 ช่องงาน

และในขณะที่หลายคนกลับมาพนักงานคาสิโนประมาณ900คนต้องตกงานอย่างถาวรตามรายงาน

ฟิลาเดลใบปลิวจบฤดูกาลเมื่อนิวยอร์กชาวเกาะตัดขาดพวกเขาในหกเกมในรอบที่สองของรอบตัดเชือกถ้วยสแตนลีย์

NHL หยุดฤดูกาลตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึง 1 สิงหาคมเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส เมื่อกลับมาเล่นใบปลิว romped ผ่านรอบโรบินและได้รับความสนใจของเจ้ามือและผู้เล่น พวกเขาได้รับการติดตั้งเป็นรายการโปรดที่จะชนะการประชุมทางทิศตะวันออกที่เพนซิล sportsbooks

ในช่วงเริ่มต้นของรอบที่สองของการแข่งขันรอบตัดเชือกที่ใบปลิว และหิมะถล่มนำวิธีการในทันทีที่สุดเดิมพันแชมป์ที่BetRivers

ตั๋วฟิวเจอร์ส Flyers Eastern Conference และ Stanley Cup ลงเอยในถังขยะ แต่ทั้งหมดจะไม่สูญหาย ผู้รักษาประตูคาร์เตอร์ ฮาร์ทเปล่งประกายเจิดจรัส ผู้เล่นอายุน้อยแสดงสัญญา และโค้ชปีแรก อแลงวินญอลจบการแข่งขันในฐานะรองแชมป์แจ็ค อดัมส์ (โค้ชแห่งปี)

รายการโปรดของ Lightning และ Bruins เพื่อชนะการประชุมทางทิศตะวันออกในปี 2020-21
ในตอนเริ่มต้นใหม่เอชแอล, PA กีฬาปพลิเคชันที่ระบุไว้บอสตันบรูอินส์และแทมปาเบย์สายฟ้าเป็นผู้ร่วมรายการโปรดที่650 The Lightning เอาชนะDallas Starsในหกเกมเพื่อยกถ้วยสแตนลีย์ในฟองสบู่ของ NHL กองหลังVictor Hedmanซึ่งอัตราต่อรองของ Conn Smythe เปิดที่+6000ได้รับรางวัล

แน่นอนว่าการหยุดยาวจะทำให้การเริ่มฤดูกาล NHL 2020-21ถูกผลักกลับ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ลีกและสมาคมผู้เล่น NHL ประกาศว่าพวกเขากำลังตั้งเป้าวันที่ 1 มกราคมเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่

ตลาดฟิวเจอร์เอชแอลสำหรับ 2020-2021 ที่มีอยู่ในขณะนี้ที่PA sportsbooks

รายการโปรดของถ้วยสแตนลีย์ :

หิมะถล่มโคโลราโด: +800
แทมปาเบย์ไลท์นิ่ง : +850
Vegas Golden Knights: +900
บอสตัน บรูอินส์: +1200
ใบปลิวฟิลาเดลเฟีย: +1300
รายการโปรดของการประชุมภาคตะวันออก :

แทมปาเบย์ไลท์นิ่ง : +375
บอสตัน บรูอินส์: +550
ใบปลิวฟิลาเดลเฟีย: +600
พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์: +900
การคัดเลือกร่างใบปลิว 2020
เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในปีปฏิทินนี้ร่าง NHLปี2020ถูกจัดขึ้นในวันที่ 6 และ 7 ต.ค.

ใบปลิวที่เลือก:

ถ. 1, เลือก 23: Tyson Foerster (RW)
ถ. 2 เลือก 54: เอมิล อันเดร (D)
ถ. 4 เลือก 94: Zayde Wisdom (RW)
ถ. 5 เลือก 135: Elliot Desnoyers (LW)
ถ. 6 เลือก 178: Connor McClennon (RW)
ใบปลิวย้ายยุที่เป็นไปได้
หน่วยงานอิสระของ NHL เปิดในวันที่ 9 ต.ค.เวลาเที่ยงวัน EST

ใบปลิวไปข้างหน้าไม่สามารถที่จะผลิตอย่างต่อเนื่องในรอบตัดเชือกทำให้การซื้อผู้ทำประตูทั้งผ่านหน่วยงานอิสระหรือการค้าวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้จัดการทั่วไปโยนลูกธนู นอกจากนี้แมตต์ นิสคาเนน กองหลังตัวเก๋ายังสร้างความประหลาดใจให้กับ Flyers เมื่อเขาประกาศอำลาทีม ดังนั้นทีมจะต้องมองหาการแทนที่ตำแหน่งที่มั่นคงของเขาบนเส้นสีน้ำเงิน

ก่อนและระหว่างการร่างมีข่าวลือใบปลิวกำลังพยายามที่จะค้า สำหรับวินนิเพกเจ็ตส์ปีกแพทริกเลน 22 ปี Laine เป็นร่างที่สองโดยรวมในปี 2016 อีกชื่อที่น่าสนใจในโรงงานการค้าที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือคัลเปลวไฟฝ่ายซ้าย (และนิวเจอร์ซีย์พื้นเมือง) จอห์นนี่ Gaudreau ฝ่ายซ้ายทั้งสองจะเป็นส่วนเสริมที่ยิ่งใหญ่สำหรับใบปลิว ในปี 2019-2020 Laine โพสต์คะแนน ( 63 ) มากกว่าผู้เล่น Flyers

เป้าหมายของตัวแทนอิสระที่เป็นไปได้สำหรับใบปลิวคือ:

อเล็กซ์ ปิเอตราเจโล (D)
โทเร ครูก (D)
บ็อบบี้ ไรอัน (RW)
เทย์เลอร์ ฮอลล์ (LW)
อเล็กซ์ กัลเชนยุก (LW)
ใบปลิวจะเป็นเจ้าภาพแฟน ๆ ในฤดูกาลนี้หรือไม่?
ในตุลาคม 2019 ที่ศูนย์ Wells Fargo เปิดสองที่มีเทคโนโลยีสูงเลานจ์กีฬา , แม่น้ำคาสิโนเดลเฟียกีฬาเลาจน์และ BetRivers.com กีฬาเลาจน์ The Rivers Casino Philadelphia Sports Lounge ที่ชั้นMain Concourseตั้งอยู่ที่ด้านใต้สุดของอารีน่าที่ออกแบบใหม่หมด

พื้นที่5,680 ตารางฟุตมีหน้าจอ 10 86 นิ้วจำนวน 10 จอที่จัดกลุ่มไว้ทั่วบริเวณที่นั่ง ผสมกับกระดานต่อรอง และอีก 16 จอที่บาร์

ห้องรับรองกีฬา BetRivers.com บนNew City Terraceหันหน้าเข้าหาชามเพื่อให้แฟน ๆ สามารถชมการกระทำที่เกิดขึ้นด้านล่าง เลานจ์ขนาดเกือบ6,500 ตารางฟุตมีเก้าอี้คลับ ที่นั่งแบบบาร์และแบบโต๊ะ รวมถึงวิดีโอวอลล์LED แบบยาว 22 ฟุต สูง 8 นิ้วที่ยึดกับพื้นที่รับชมซึ่งมีพื้นที่นั่งเล่นเฉพาะ

มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นของ NHL 2020-21 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าแฟน ๆ จะได้รับอนุญาตที่ Wells Fargo Center หรือไม่และถ้ามีกี่คน รัฐเพนซิลวาเนียทอมหมาป่าประกาศเมื่อวันอังคารว่ารัฐจะคลายบาง coronavirus ที่เกิดจากข้อ จำกัด ในขีด จำกัด ของฝูงชน

พิตส์เบิร์กสตีลเลอร์จะให้การต้อนรับแฟน ๆ 5,500 สนามไฮนซ์เมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพเดลเฟียอีเกิลส์ใน11 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม เมืองฟิลาเดลเฟียยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้แฟน ๆ ที่ลินคอล์นไฟแนนเชียลฟิลด์หรือไม่ และด้วยสถานการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งอย่างโควิด-19 สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่นี้ไปจนถึงจุดเล็กๆ สำหรับ Flyers

แผนการครอบงำความองอาจของDave PortnoyสำหรับBarstool Sports ในโลกของแอพหนังสือกีฬากับพันธมิตร 36% คือPenn National Gamingจนถึงตอนนี้ยังคงอยู่ที่ขั้นตอนที่ 1ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัวในเพนซิลเวเนีย ในกลางเดือนกันยายน

และตอนนี้ก็เป็นเพียง 20 วันก่อนที่ผลประกอบการสำหรับอัลตร้าร้อน$ PENNหุ้นใน29 ตุลาคม ไม่ว่าบริษัทจะได้รับเขตอำนาจศาลอื่นทางออนไลน์ก่อนหน้านั้นหรือไม่นั้นยังคงต้องรอดู แต่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้

หุ้น Penn National ขยับขึ้นตาม Barstool
หุ้นของ PENN ซึ่งขับเคลื่อนโดย Stoolies กำลังมีผลประกอบการที่ดีตั้งแต่บริษัทเกมWyomissing ที่ทำงานอยู่ในPAลงทุนใน Barstool

ดียกเว้นสำหรับการระบาดใหญ่จิกหัวมีนาคมที่เอามันลงไป $ การกู้คืนที่หุ้นราดออกที่มากขึ้นกว่า$ 76 หุ้น

แต่ในสัปดาห์นี้หุ้นจะลดลงและมองไปปิดประมาณ $ และในขณะที่การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่จากตลาดมีจังหวะที่ดี แต่บางกรณีเช่นDeutsche Bankก็ได้รับการเตือนอย่างมาก

เพนน์ เนชั่นแนลวางแผนขยาย ขณะที่พอร์ตนอยส่งเสียง
มีสัญญาณว่าแอปพลิเค Barstool กีฬาจะมาติดกับอยู่ที่มิชิแกนและในที่สุดจะทำให้รัฐนิวเจอร์ซีย์และอื่น ๆ เพนน์มีคุณสมบัติการพนัน 41 แห่งทั่ว 19 รัฐแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกแห่งที่มีหรือจะมีการเดิมพันกีฬาออนไลน์

Eric Schippersรองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Penn National ยืนยันกับPlayPennsylvaniaเมื่อวันศุกร์ว่ารัฐถัดไปที่มีแผนจะเปิดตัวคือมิชิแกน

แอพ Barstool ที่คาดการณ์ไว้มากได้เปิดตัวเป็นแอพเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ 10 ใน PA

ตามที่หัวหน้าของ Penn Jay Snowdenมีผู้ลงทะเบียนประมาณ24,000 คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดตัว โดยมีการดาวน์โหลด PAประมาณ30,000 ครั้งและการดาวน์โหลดประมาณ 180,000 ครั้งในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดตัว แอปดังกล่าวได้รับการดาวน์โหลดมากที่สุดจากแอปที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

ดูเหมือนว่าจะอยู่ในสามอันดับแรกของแอพใน PAเมื่อหมายเลขเต็มหมด

หนังสือ Barstool สำหรับร้านค้าปลีกในเร็ว ๆ นี้ที่ MI และ PA
สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นยังเป็น rebranding ของsportsbooks ค้าปลีกที่เพนน์แห่งชาติของคาสิโนฮอลลีวู้ด หรือที่หนังสือเล่มนี้จะดำเนินการในทุ่งหญ้า

แต่ในขณะที่หนังสือขายปลีก (บนชั้นสอง) ที่ฮอลลีวูดยังคงปิดอยู่ เนื่องจากนับตั้งแต่มีการปิดตัวของไวรัสในกลางเดือนมีนาคม นักพนันกีฬายังคงมีทางเลือกที่ Grantville, PA, อสังหาริมทรัพย์ ตาม Schippers:

“เรายังคงดำเนินการพื้นที่หนังสือกีฬาขายปลีกบนชั้นคาสิโนหลักที่ตั้งอยู่ใน H-Lounge ชั่วคราวโดยมีผู้เขียนตั๋วอยู่ที่กรงคาสิโน ห้องรับรอง H มีที่นั่งแบบสปอร์ตบุ๊คและร้านอาหาร และเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานทั้งหมดในขณะที่ [คุณกำลัง] ดูทีมโปรดของคุณ นอกจากนี้เรายังมีตู้เดิมพันกีฬา 15 แห่งที่ตั้งอยู่บนชั้นคาสิโน”

เกี่ยวกับการรีแบรนด์ Barstool นั้น Schippers ยืนยันว่า “เราวางแผนที่จะเปิด Barstool Sportsbook อันล้ำสมัยที่สถานที่อื่นบนชั้นเกมหลักในช่วงครึ่งแรกของปี 2021”

มันจะปรากฏแล้วว่าทาวน์คาสิโนโรงแรมในดีทรอยต์อีกคุณสมบัติที่เพนน์แห่งชาติจะเป็นครั้งแรกที่จะเปิดการค้าปลีก Barstool กีฬา มิชิแกนแผนคาสิโนที่จะเปิดตัวหนังสือค้าปลีกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนตามPlayMichigan ด้วยการเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ครบกำหนดใน Wolverine State ในช่วงเวลาเดียวกัน Penn National ก็ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในแอพเดิมพันมือถือเครื่องแรกที่ออกสู่ตลาด

พอร์ทนอย เข้ารอบพีเอ
และในขณะที่ Portnoy ได้กระตุ้นความสัมพันธ์ใหม่ของเขากับ PA อย่างไม่ลดละ โดยมีการพักค้างคืนในPittsburghและPhillyซึ่งได้รับแรงหนุนจากบทวิจารณ์พิซซ่าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาตลอดทาง ไม่ใช่ทุกคนที่ตกหลุมรักสิ่งใหม่ๆ ที่เขาค้นพบใน PA

เยาะเย้ยเอกสารของPGH Cityว่า “เหตุผลเดียวที่ชัดเจนว่าเหตุผลเดียวที่เขาอยู่ใน Pittsburgh คือการทำตลาดและโปรโมตแอปการพนัน Barstool Sportsbook ของเขา ซึ่งขณะนี้มีให้สำหรับลูกค้าในเพนซิลเวเนียแล้ว”

แต่คนในท้องถิ่นบางคนชอบเอฟเฟกต์พอร์ตนอย

จากรายงานของPhiladelphia Baseball Reviewเขาได้ทำให้แฟนๆ จากรายการเบสบอลของมหาวิทยาลัย La Salle ที่ใกล้สูญพันธุ์ เขาวางแผนการตรวจสอบพิซซ่าในเขต Philly ของโรงเรียนและช่วยในการระดมทุนเพื่อประหยัดทีมซึ่งบริหารได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการกำจัด

“ถ้าลาซาลให้คำตอบว่าผมจะช่วยทีมเบสบอลนั้นได้อย่างไร ผมก็จะ [สบถ] ช่วยทีมเบสบอล” พอร์ตนอยกล่าวขณะถ่ายทอดสด

และ Barstool กำลังทำโปรโมชั่นท้องถิ่นสำหรับแซนวิชฟรีจากPrimanti Bros.ในและรอบ ๆ Pittsburgh และจากPrimoในพื้นที่ Philly โดยมี freebie ในวันจันทร์สำหรับการเดิมพันทีมบ้านเกิดที่ชนะด้วยแอป Barstool

นิ้วอยู่ในพายอื่น ๆ
ในขณะเดียวกันErika Nardini ซีอีโอโทเค็นของ Barstoolเพิ่งเข้าร่วมคณะกรรมการWWE ( World Wrestling Entertainment )

และพอร์ทนอยกำลังยุ่งอยู่กับการพูดว่าเขาไม่น่าจะกลับมาร่วมงานกับSiriusอีกครั้งผู้ให้บริการวิทยุดาวเทียม เขาเพิ่งทวีต:

“ฉันว่าเราออกจากซีเรียส 99.9% เราไม่ได้อยู่ในสตราโตสเฟียร์เดียวกันในแง่ของการเจรจา เราจะย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่เช่นเคย ฝูงชนของเราจะติดตามเช่นเคย”

Penn National Gaming ยังดำเนินการHollywood Casino Onlineใน PA ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิ์ $10 ฟรี

ล้าน Megaคพ็อตเป็นอาคารได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

สำหรับศุกร์ 9 ตุลาคม , แจ๊คพ็อล้าน Mega ประมาณ$ 60 ล้านมีตัวเลือกเงินสด46.4 ล้าน

ชนะหมายเลข Mega Millions ในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค
ในแต่ละสัปดาห์ภาพวาดอยู่ในวันอังคารและวันศุกร์ที่ 11:00 EST หลังจากนั้นหมายเลขที่ชนะจะถูกโพสต์ด้านล่าง

หมายเลขที่ชนะ: 5 – 11 – 25 – 27 – 64, Megaball 13

Megaplier: 2X

รับฟรี $20 ของคุณที่ PA iLottery!

เยี่ยมชม PA iLottery
เล่นฟรี $20
เมื่อลงทะเบียน
PA iLottery รีวิว
โบนัสสูงถึง $500 ในการฝากครั้งแรก!
เกมชนะทันที!
รหัสโบนัส: PLAY20
เล่นเลย
ตั๋วที่ชนะคู่ที่ 5 ขายในแคลิฟอร์เนียในราคา 1.9 ล้านเหรียญ
การจับฉลากครั้งล่าสุดในวันอังคารที่ 6 ต.ค. ให้ผลเป็นตัวเลข 15 – 16 – 18 – 39 – 59 โดยมี Megaball เท่ากับ 17 นอกจากนี้ Megaplier ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมที่ราคา $1 นั้นอยู่ที่ 3 เท่า

ตั๋วที่ชนะรางวัลใหญ่ที่สุดถูกขายออกจากแคลิฟอร์เนียและตรงกับลูกบอลสีขาวทั้งห้าลูก ผู้ชนะไม่ได้ซื้อตัวเลือก$ 1 Megaplierแต่ยังคงตั๋วที่มีมูลค่า$ 1.9 ล้าน

แล้วตกลงว่าไง? ดีแคลิฟอร์เนียเป็นข้อยกเว้นที่จำนวนเงินที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินบนพื้นฐานที่เท่าเทียม-Mutuel ดังนั้นพวกเขาจึงแตกต่างจากจำนวนรางวัลคงที่ที่ปกติคาดไว้ โปรดจำไว้ว่าโดยปกติ ตั๋ว Match 5 ที่ไม่มี Megaplier มีมูลค่า 1 ล้านเหรียญ

ซื้อหวยออนไลน์ได้ที่ไหนบ้าง?
เพียงแค่อยู่ภายในเขตแดนของรัฐเพนซิลเวเนีย คุณสามารถซื้อสลากลอตเตอรี่ออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมาย ในความเป็นจริงPA หวยออนไลน์ยังมีแรงจูงใจที่ดีสำหรับการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น วันนี้มีโปรโมชั่นFallin’ Fridayที่คุณจะได้รับเงินโบนัสทันที $5 หลังจากขาดทุนเงินสดสุทธิ $5

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ใน PA เท่านั้นจึงจะเล่นได้ รัฐอื่นๆ ที่คุณสามารถซื้อสลากลอตเตอรี่ออนไลน์ได้คือ:

จอร์เจีย
อิลลินอยส์
รัฐเคนตักกี้
มิชิแกน
นิวแฮมป์เชียร์
นอร์ทแคโรไลนา
นอร์ทดาโคตา
นิวยอร์ก
เวอร์จิเนีย
โชคดีที่สุดของคุณวันหยุดสุดสัปดาห์นี้และอย่าลืมที่จะเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ

พร้อมหรือไม่ลอตเตอรี่คพ็อตเป็น$ 62 ล้านบาทสำหรับเสาร์ 10 ผู้ชนะที่มีศักยภาพที่โชคดีสามารถของหลักสูตรมักจะเลือกการจ่ายเงินเงินสดครั้งเดียวซึ่งขณะนี้ได้ถึง49.6 ล้าน

หมายเลข Powerball ที่ชนะในวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.
หากคุณกำลังมองไปข้างหน้าเพื่อวาดลอตเตอรี่เก็บไว้ในใจว่าพวกเขาเกิดขึ้นในวันพุธและวันเสาร์หลังจากEST 11:00

หมายเลขที่ชนะ: 5 – 18 – 23 – 40 – 50 ลอตเตอรี่: 18

ตัวคูณ: 3X

ไม่มีผู้ชนะรายใหญ่ใน PA สำหรับ 7 ต.ค. Powerball
การออกรางวัล Powerball ครั้งล่าสุดจัดขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. และได้หมายเลขที่ออกคือ 6 – 24 – 30 – 53 -56 นอกจากนี้ Powerball คือ 19 และPower Play Multiplierคือ 2X

ทั่วประเทศไม่มีผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ ในเพนซิลเวเนียมีผู้เล่นเพียงเก้าคนเท่านั้นที่จับคู่ลูกบอลสีขาวสี่ลูกจากห้าลูก ออกจากเก้าเพียงสองตั๋วเลือกใช้สำหรับ $ 1 Power Play, การส่งเสริมได้รับรางวัลถึง $

ซื้อหวยออนไลน์
รัฐ Keystone มีกฎหมายวิธีที่รัฐควบคุมการซื้อตั๋วหวยออนไลน์ PA หวยออนไลน์ข้อเสนอที่ดีโบนัสต้อนรับและโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องใจกว้าง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเล่นในระหว่างการเดินทางกับapp มือถือ ข้อดีบางประการของแอปคือการเช็คอินในคลับผู้เล่นวีไอพีเข้าสู่การจับฉลากโอกาสครั้งที่สองและได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับตั๋วที่ชนะ

อย่างไรก็ตาม รัฐเพนซิลเวเนียไม่ใช่รัฐเดียวที่คุณสามารถซื้อลอตเตอรีออนไลน์ได้ รัฐอื่น ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีออนไลน์ ได้แก่ :

จอร์เจีย
อิลลินอยส์
รัฐเคนตักกี้
มิชิแกน
นิวแฮมป์เชียร์
นอร์ทแคโรไลนา
นอร์ทดาโคตา
นิวยอร์ก
เวอร์จิเนีย
นอกจากนี้ ในบางรัฐ เช่น PA คุณสามารถซื้อตั๋ว Powerball ล่วงหน้าได้ ในรายละเอียดที่คุณสามารถซื้อได้ถึง26 ภาพวาดหรือ 13 สัปดาห์ล่วงหน้า

ไม่ว่าคุณจะซื้อหวยออนไลน์หรือมุ่งหน้าไปสู่ร้านค้าปลีกทางกายภาพให้แน่ใจว่าจะเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ

พิตส์เบิร์กสตีลเลอร์และฟิลาเดลอีเกิลส์ที่ตั้งอยู่ทางภูมิศาสตร์ที่ปลายตรงข้ามของเพนซิล ฤดูกาลของพวกมันก็มุ่งหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกันเช่นกัน

สตีลเลอร์ชนะอีเกิลส์38-29ในวันอาทิตย์ที่เชื้อเพลิงโดยสี่ทัชดาวน์ประสิทธิภาพการทำงานโดยมือใหม่กว้างรับเชส Claypool ดิ อีเกิ้ลส์ ตกไปอยู่ที่1-3-1แต่ยังคงอยู่ในการอภิปรายเพื่อคว้าชัยชนะNFC Eastที่อ่อนแอซึ่งเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นหลังจากกองหลังแด็ก เพรสคอตต์ควอเตอร์แบ็คของดัลลาส คาวบอยส์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงจบฤดูกาล สตีลเลอร์4-0เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1979เมื่อพวกเขาเสร็จ 12-4 และชนะซูเปอร์โบว์ลที่สิบสี่

นี่คือรายละเอียดว่าเงินที่ไปสำหรับ Eagles vs. Steelers ก่อนเริ่มการแข่งขันที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของ FanDuel :

60%ของเงินสนับสนุน Steelers (-7) เพื่อให้ครอบคลุมสเปรด
45%ของเงินสำหรับ Steelers (-315) บนมันนี่ไลน์
74%ของเงินที่มากกว่า (44.5)
ตลาดทั้งสามข้างต้นที่ได้รับความโปรดปรานจากสาธารณชนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ชนะ

Steelers การเล่นยอดนิยมที่ BetRivers
อีเกิลส์กับสตีลเลอร์เป็นเดิมพันในส่วน 13:00 เกมจับรวมBetRivers สปอร์ตแอป

สตีลเลอร์ (-7) เป็นที่นิยมโดยเฉพาะการเล่นมีความรับผิดชอบสำหรับ45% ของที่จับเกมทั้งหมด หนังสือกีฬาออนไลน์ของ BetRivers ยังอ้างว่าต้องใช้การเดิมพันมากกว่าสองโหลใน Claypool เพื่อทำคะแนน2+ TDs ( +1800 )

รอบที่สองร่างออกจากNotre Dameฉีก linebackers อ่อนแอของนกอินทรีและความคุ้มครองสำหรับผู้ต้องสงสัย REC เจ็ด 110 หลาและสี่ทัชดาวน์ Claypool เปิดฤดูกาลที่4000 ที่จะชนะที่น่ารังเกียจหน้าใหม่แห่งปีที่PA ปพลิเคชันการพนันออนไลน์

Ben Roethlisbergerยังคงแสดงให้เห็นต่อไปว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวเต็งในการคว้าComeback Player of the Year มาครอง ในขณะที่เขาผ่านระยะ239หลาและสาม TDs Roethlisberger มีการสกัดกั้นเพียงครั้งเดียวหลังจากสี่เกม

ทวีตที่ดีที่สุดของ Eagles vs. Steelers
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของสองฐานแฟนคลับ Twitter ที่แตกต่างกันมากในวันอาทิตย์

The Steelers สนุกสนานกับการกลับมาของกองหลังแฟรนไชส์และผลงานการแหกคุกของตัวรับหน้ากว้างมือใหม่ที่จะไปพร้อมกับการป้องกันที่โดดเด่นของพวกเขา

Eagles Twitter ฉีก Schwartz และ Gerry
เกจิและอดีตผู้เล่นเข้าร่วมโกรธอินทรีทวิตเตอร์ในการคั่วประสานงานฝ่ายจิมชวาร์ตซ์

Claypool ดีกว่า Wideouts ของ Eagles ทั้งหมด
แฟน ๆ ของ Eagles มีความเค็มเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Claypool เนื่องจากทองเหลืองของ Bird มีประวัติที่ไม่ดีในการร่างและพัฒนาเครื่องรับที่กว้าง

ตามที่แอ ธ เลติก , Claypool ของสามทัชดาวน์ได้รับมีมากขึ้นกว่านกอินทรีทั้งหมด wideouts มือใหม่ได้จับในยุคดั๊กเดอร์สันรวม

ต่อไปนี้คือช่วงกว้างที่ร่างขึ้นในยุค Pederson โดย GM Howie Roseman :

2020

Jalen Reagor (5 ครั้ง/96 หลา/0 TDs)
John Hightower (7 รอบ/57 หลา/0 TDs)
Quez Watkins (0 บันทึก/0 หลา)
2019

JJ Arcega-ไวท์ไซด์ (10 rec/169 yds/1 TD)
2017

แม็ค ฮอลลินส์ (26 ครั้ง/351 หลา/1 TD)
เชลตัน กิ๊บสัน (ระยะ 3 วินาที/59 หลา)
บางทีอาจจะเป็นจุดสว่างเดียวสำหรับนกอินทรีในวันอาทิตย์เป็นผู้รับเทรวิส Fulgham ร่างในรอบที่หกโดยดีทรอยต์ไลออนส์ปี 2019 ฟูลแฮมได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากทีมฝึกซ้อมของ Eagles และทำให้อาชีพแรกของเขาจับได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่กับสตีลเลอร์เขามี10 ลูกเต้า , 152 หลา และหนึ่งทัชดาวน์

มันไม่ใช่แม้แต่คริสต์มาส แต่ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ได้ส่งมอบถ่านหินสองก้อนและเนคไทที่น่าเกลียด

The Eagles เริ่มต้นฤดูกาล 2020 ของพวกเขาด้วยการกระโดดขึ้นนำ 17-0ในช่วงต้นไตรมาสที่สองกับทีม Washington Football ตั้งแต่นั้นมา Birds ก็มีคะแนนเหนือกว่า 87-42

สัปดาห์ที่ผ่านมาอีเกิลส์เปิดเป็นหกจุดโปรดกับซินซินกาลและเขี่ยเส้นที่ sportsbooks มากที่สุดคือ4.5 Eagles ไม่ได้ครอบคลุมและเกมจบลงด้วยการเสมอกัน

พวกเขาแวะไปที่ซานฟราน 49ersสำหรับคืนวันอาทิตย์ฟุตบอลมิตรภาพ 49ERS เปิดมา 6.5 คะแนนจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 โดยบ่ายวันอาทิตย์มันเป็น8.5 หรือ 9ที่มากที่สุดเพนซิล sportsbooks

อัตราต่อรองฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ กับ ซานฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส
นี่คืออัตราต่อรองที่DraftKingsในวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ตามด้วยอัตราต่อรองที่อัปเดตเมื่อเวลาเล่นเกมใกล้เข้ามา

ทีม แพร่กระจาย มันนี่ไลน์ สูง/ต่ำ
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ +7.5 (-110) +290 อ 47.5 (-110)
บัลติมอร์ เรเวนส์ -7.5 (-110) -345 ยู 47.5 (-110)
49ers
Eagles
แพร่กระจาย
-3.5
(-105)

+3.5
(-110)

เงิน
เส้น
-175

+165

เกิน
ภายใต้
> 49.5
(-113)

< 50.5 (-118) ตัวอย่างการเดิมพัน Eagles vs. 49ers สัปดาห์ที่ 4 The Eagles ไม่ได้ทำอะไรมากเพื่อให้ผู้สนับสนุนหวังว่าพวกเขาจะอยู่บนเส้นทางที่จะพลิกสถานการณ์กับเบงกอล คาร์สันเวนซ์มองสั่นคลอนและโยนสองเซ กองกำลังที่ได้รับของเขาหมดลงอีกเมื่อDeSean JacksonและDallas Goedertออกจากเกมเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ แม้จะครองบอลได้ 3 เกมในช่วงต่อเวลา แต่ Eagles ก็ยังทำประตูไม่ได้และจบเกมเสมอกัน 23-23 ในช่วงสัปดาห์ที่ 3, 49ers ได้อย่างง่ายดายจัดการนิวยอร์กไจแอนต์ , 36-9 Niners มีปัญหาอาการบาดเจ็บของตัวเองและไม่มีกองหลังJimmy Garoppolo (เข่า), วิ่งกลับRaheem Mostert (เข่า), วิ่งกลับTevin Coleman (เข่า) และแนวรับNick Bosa (ACL — ออกสำหรับฤดูกาล) Garoppolo และ Mostert ไม่ได้ฝึกซ้อมในวันพฤหัสบดี และมันก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะพร้อมในคืนวันอาทิตย์หรือไม่ รายงานอาการบาดเจ็บของ Eagles นั้นยาวมาก การแสดงรายชื่อผู้เล่นที่มีสุขภาพดีอาจมีประสิทธิภาพมากกว่า สาธารณะเอนเอียงไปทาง 49ers เล็กน้อย รักมากกว่า การเดิมพันสาธารณะแบ่งที่ FanDuel for Eagles กับ 49ers (-7) : 50% ของการเดิมพันและ 56% ของเงินสำหรับ 49ers ในสเปรด 70% ของการเดิมพันและ 58% ของเงินสำหรับ Eagles บน ML 81% ของการเดิมพันและ 64% ของเงินที่สูงกว่า (46) การเดิมพันสาธารณะแยกที่DraftKings : 55% ของการจัดการใน 49ers บนสเปรด (-7) 88% ของที่จับด้านบน (46) 53% ของที่จับใน 49ers บน ML (-315) Philadelphia Eagles กับ San Francisco 49ers สถิติการเดิมพันและข้อมูลจาก DraftKings Eagles คือ0-3 ATS ; 49ers เป็น2-1 ATS แต่ละเกมบนถนนห้าเกมล่าสุดของ Eagles ได้ผ่านเส้นคะแนนรวมแล้ว ทีมรองบ่อนได้ครอบคลุมการแพร่กระจายในห้าเกมสุดท้ายของ Eagles 49ers ชนะ17จาก 22 เกมล่าสุดของพวกเขา Eagles และ Dallas Cowboys เป็นทีมเดียวใน NFC ที่มี 0-3 ATS จนถึงฤดูกาลนี้ คะแนนรวมเปิดสายที่ 43 และตอนนี้46 49ERS เริ่มต้นฤดูกาลด้วยการสูญเสีย 24-20ต่อพระคาร์ดินัล จากนั้นพวกเขาก็กัด Big Apple โดยเอาชนะ Jets (31-13) และ Giants (36-9) โปรโมชั่นสัปดาห์ที่ 4 ที่แอพ PA sportsbook ดราฟคิงส์: NFL Profit Boost : เลือกใช้แล้วคุณจะได้รับการเพิ่มผลกำไรแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อใช้กับเกม NFL ทุกเกมในสัปดาห์ที่ 4 การเพิ่มผลกำไร 20%จะนำไปใช้กับการชนะ (เดิมพันสูงสุด $50) อัตราต่อรอง 100-1 : ผู้ใช้ใหม่ที่ DraftKings จะได้รับอัตราต่อรอง 100-1 ในเกมสัปดาห์ที่ 3 ยูนิเบท : Happy Hour Boost : เพิ่มผลกำไร 30% ทุกเกม NFL ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ หมู Parlay : ทันที50% เพิ่มเงินสดเมื่อสร้าง parlay แปดทีม แฟนดวล: ความเสี่ยงฟรี $ 1,000 เดิมพันสำหรับผู้ใช้ใหม่: ผู้ใช้ใหม่ที่ FanDuel สามารถรับได้ถึง$ 1,000 เดิมพันฟรี ลงทะเบียน ทำการฝากเงิน และวางเดิมพันบนแอพกีฬา FanDuel แล้วถ้าเดิมพันครั้งแรกแพ้ FanDuel จะคืนเงินให้สูญเสียในรูปแบบของเงินเดิมพันฟรีถึง $ เดียวกันเกม Parlay : วางเกมบอลชุดเดียวกันในสัปดาห์ใด ๆ 4 และถ้าคุณไม่ชนะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง $ 10 ในเครดิตเว็บไซต์ เดิมพันฟ็อกซ์ : เดิมพัน Eagles เพื่อเอาชนะ49ers โดยไม่มีความเสี่ยง รับเดิมพันฟรีสูงถึง$50หากแพ้ BetRivers เพิ่มผลกำไร NFL ฟรีทุกสัปดาห์ : เข้าสู่ระบบ BetRivers พนันกีฬาออนไลน์ทุกวันอาทิตย์และรับผลกำไรเพิ่มขึ้น 50% (เดิมพันสูงสุด $50) สัปดาห์ที่ 4 Philadelphia Eagles กับ San Francisco 49ers เพิ่มเดิมพัน แฟนดวล (เดิมพันสูงสุด $50) Miles Sanders ทำคะแนนทัชดาวน์และ Eagles เพื่อครอบคลุม (+7.5) เพิ่มจาก (+299) เป็น+360 George Kittle ทำคะแนนทัชดาวน์แรกของเกมเพิ่มขึ้นจาก (+650) เป็น+800 DraftKings Miles Sanders ทำคะแนน TD แรกที่เพิ่มจาก (+700) เป็น+790 George Kittle ทำคะแนนได้มากกว่า 1.5 ทัชดาวน์และมากกว่า 52.5 หลาที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาก (+800) เป็น+900 BetRivers Carson Wentz โยนน้อยกว่า 199.5 หลาและมากกว่า 1.5 สกัดกั้น (ใช่) +320 Unibet Miles Sanders ทำคะแนน TD แรก (ใช่) +820 จิ้งจอกเดิมพัน Miles Sanders และ Jerrick McKinnon จะรวมกันเป็น 150 หลาที่เพิ่มขึ้นจาก (+160) เป็น+190 Wentz และ Mullens ได้รับการสกัดกั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งจาก ( +175 ) เป็น+215 Brandon Aiyuk ทำคะแนน TD แรกที่บูสต์จาก (+1000) เป็น+1300 คะแนนสุดท้าย: 49ers 27, Eagles 21 เพิ่มขึ้นจาก (+8000) เป็น+10000 Greg Ward ทำคะแนน TD ในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้นจาก (+600) เป็น+800 แนวโน้มการเดิมพันและข่าวสำหรับสัปดาห์ที่ 4 ที่ Fox Bet : แม้จะออกสตาร์ทได้ 1-2 ฤดูกาล แต่69% ของเงินอยู่ที่ดัลลัส สมัครเล่น SBOBET คาวบอยส์เพื่อเอาชนะคลีฟแลนด์ บราวน์ส
ก่อนที่จะมีฤดูกาลเอ็นเอฟแอบัฟฟาโล่เป็น1200 ที่จะชนะเอเอฟซี หลังจากที่เริ่มต้น 3-0 ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่1,000
ที่ FanDuel :

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสงสัยแอรอน ร็อดเจอร์ส ? กรีนเบย์อัตราต่อรองซูเปอร์โบว์ลเป็น3100ในช่วง 1 สัปดาห์หลังจากที่3-0เริ่มต้นและค่าเฉลี่ย40 ppgตอนนี้พวกเขามีสี่ที่ดีที่สุดราคาต่อรอง ( 1300 ) จะชนะซูเปอร์โบว์ล ร็อดเจอร์สได้เห็นเขาMVP แปลก s ปรับปรุง +2300 ที่จะจาก+700 เขาเป็นคนโปรดอันดับสามรองจากรัสเซล วิลสัน (+220) และแพทริค มาโฮมส์ (+380)

ที่ DraftKings :

เปอร์เซ็นต์สูงสุดของการจัดการเพื่อให้ครอบคลุมการกระจายจุด :

95% : ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ (-6) ปะทะ ไมอามี ดอลฟินส์
เปอร์เซ็นต์สูงสุดของการจัดการสำหรับคะแนนรวม :

88% : ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ พบ ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์ส (มากกว่า 46 ปี)
88% : แอตแลนตา ฟอลคอนส์ พบกับ กรีนเบย์ แพคเกอร์ส (มากกว่า 56.5)
เปอร์เซ็นต์สูงสุดของการจัดการสำหรับmoneyline :

97% : ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ (-265) พบ ไมอามี ดอลฟินส์
จบสัปดาห์ที่ 4 ราคาต่อรอง NFL ที่ PA Sportsbooks

เตกส์เดิมพันบัตรการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเสาร์ 3 ตุลาคมที่สนามม้า Pimlicoในบัลติมอร์ที่ 11:00 ตะวันออก

สเตกส์ตัวเองโพสต์ที่05:36 EST

แม้ว่าสเตกส์จะทำหน้าที่เป็นไฮไลท์ของวันโอกาสที่ดีที่สุดการพนันเป็นอย่างดีอาจจะเป็น50 เปอร์เซ็นต์เลือก 5ที่เริ่มต้นด้วยการแข่งขัน 7

ทำไม Pick 5 อาจเป็นโอกาสในการเดิมพันที่ดีที่สุดของ Preakness Day
Pick 5 เป็นการเดิมพัน ” แปลกใหม่ ” ที่คุณต้องเลือกผู้ชนะจากการแข่งขันห้ารายการติดต่อกันในตั๋วใบเดียว

การเดิมพัน Pick 5 ทั้งหมดจะเข้าสู่กลุ่มการเดิมพันแบบpari-mutuelซึ่งแยกจากกลุ่มการเดิมพันอื่นๆ ทั้งหมด

การเดิมพัน Pick 5 มีศักยภาพในการจ่ายเงินจำนวนมาก

วันสเตกส์ 2019ช่วงปลาย 5 เลือกจ่าย $ 7,353.40บนชนะเดิมพัน 50 เปอร์เซ็นต์

ทำไมไม่เลือก Pick 6 ใน Race 6?
แม้ว่าRainbow Pick 6 ร้อยละ 20ที่เริ่มต้นด้วย Race 6 อาจได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยขนาดเดิมพันขั้นต่ำที่ถูกกว่าแต่ก็ไม่ได้มีมูลค่าเท่ากันในวันนี้

Pimlico โพสต์ค่าธรรมเนียมการซื้อกลับบ้าน 20%สำหรับ Pick 6 ในการเปรียบเทียบ จะเรียกเก็บเพียง12%สำหรับ Pick 5 ที่ล่าช้า

สนามจะใช้ค่าธรรมเนียมซื้อกลับบ้านเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิ่งแข่ง ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินการบำรุงรักษารางรถไฟ และแม้แต่เงินเดือนพนักงานสนาม

ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องจ่ายน้ำผลไม้ให้สูงขึ้น 8%เพื่อเล่นพูล Pick 6 เมื่อเทียบกับ Pick 5

ซึ่งหมายความว่าหากหนึ่งล้านเหรียญเป็นที่จับทั้งหมดที่เก็บได้สำหรับแต่ละพูล จะมีการแจก $880,000 ให้กับผู้ชนะของพูล Pick 5 ในขณะที่ “เพียง” $800,000 จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะของพูล Pick 6

ในขณะที่มีบางครั้งที่ใหญ่ Pick 6 ยกยอดทำให้มูลค่าการเล่น (แม้จะมีน้ำผลไม้เสริม) ที่ไม่ได้เป็นกรณีที่ในปีนี้ ดังนั้นติดกับผลการคัดเลือก 5

วิธีแทง Preakness Pick 5 ที่แอพพนันออนไลน์ใน PA
หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐเช่นเพนซิลเวเนียที่อนุญาตให้พนันม้าออนไลน์คุณสามารถเดิมพันจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ นี่คือวิธีการทำงาน

ดาวน์โหลดแอปพนันออนไลน์เช่นFanDuel แข่งหรือPABets

หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีของคุณแล้ว ให้เลือกสนามแข่ง Pimlico จากหน้าแรกของแอป

เลือก เลือก 5 จากดรอปดาวน์ประเภทการเดิมพัน เลือกม้าของคุณสำหรับ Race 7 ก่อนคลิก Race 8 ทำเช่นเดียวกันสำหรับ Races 9, 10 และ 11 ( Race 11 is the Preakness ) ตรวจสอบการเดิมพันของคุณและคลิกส่ง

สมัครบาคาร่า ไฮโลออนไลน์ ร่วมมือกันต่อสู้จนจบ

สมัครบาคาร่า เรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติของ NBA แล้ว โดยรู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดในความทรงจำล่าสุดไปพร้อม ๆ กัน แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของลีกจะเล่นสี่เกมในสัปดาห์นี้ ข้อยกเว้นหกประการดังต่อไปนี้:

สามเกม: Pistons , Thunder

สมัครบาคาร่า 5 เกม: เพเซอร์ส , กริซลี่ย์ , บัคส์ , สเปอร์ส

ดีทรอยต์และโอคลาโฮมาซิตีมีตัวเลือกที่เหมาะสมอยู่ครึ่งทาง แต่สัปดาห์สามเกมทำให้ยากที่จะไว้วางใจพวกเขาอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันแนะนำผู้เล่นเพียงสามคนจากทีมที่มีห้าเกมในสัปดาห์ด้านล่าง

เมมฟิสมีความลึกมากเกินไปสำหรับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่จะโดดเด่นอย่างแท้จริงในขณะที่สเปอร์สผู้แพ้ห้านัดก็คาดเดาไม่ได้เช่นกัน

โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป ต่อไปนี้คือคำแนะนำ 13 ข้อที่จะช่วยให้คุณจบซีซันแฟนตาซีอย่างมีระดับ

ลีกมาตรฐานถึงลีกลึก
Khem Birch , Raptors (46% รายชื่อ)
หลังจากการสูญเสียช่วงต่อเวลาให้กับวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดี โตรอนโต้เป็นเกมที่ตามหลังวิซาร์ดอันดับที่ 10 สี่เกมโดยเหลืออีกเพียงห้าเกม แม้ว่าที่จริงแล้วทีมจะไม่ค่อยลงเล่น แต่เบิร์ชอาจไม่เห็นนาทีของเขาลดลงในระดับเดียวกับการเริ่มต้นปกติอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ใน 14 เกมที่เขาลงเล่นตั้งแต่เข้าร่วม Raptors เซ็นเตอร์วัย 28 ปีทำคะแนนได้ 11.4 คะแนน (59.3% FG, 36.8% 3PT, 58.1% FT), 7.8 รีบาวน์, 1.6 แอสซิสต์, 1.3 บล็อค, 0.9 สตีล และ 0.5 3 วินาทีใน 29.6 นาที.

มาร์คัส มอร์ริส , คลิปเปอร์ส (42%)
มอร์ริสเย็นลงมากในช่วงท้ายเกมด้วยสถิติแปดเกมของเขาที่ทำคะแนนได้ 15 คะแนนหรือมากกว่านั้นจบลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถึงกระนั้น กองหน้าตัวเก๋าก็เป็นเดิมพันที่ดีที่จะได้เห็นการไหลอย่างต่อเนื่องของนาทีในขณะที่ Clippers พยายามเล่นปาหี่วัตถุประสงค์ที่แตกต่างของการกระแทกสำหรับตำแหน่งเถื่อนและดาวพัก

Danny Green , 76ers (37% rostered)
กรีนหลุดจากการตกต่ำในเกมรุกของเขาด้วยคะแนนเฉลี่ย 11.3 แต้ม, 5.7 รีบาวด์, 3.3 3 วินาที, 2.3 แอสซิสต์ และ 2.0 สตีล ตลอด 29.0 นาทีในช่วง 3 เกมหลังสุด หากฟิลาเดลเฟียคว้าตำแหน่งผู้นำในการประชุมภาคตะวันออกตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ดีมาก กรีนอาจจะพักบ้าง แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้น เขาน่าจะเล่นต่อได้อีกสักนาที

ฟาคุนโด กัมปาซโซ , นักเก็ตส์ ( สำรอง 33%)
Campazzo เกือบจะบรรลุสถานะที่ต้องเพิ่มแล้ว ตลอดเจ็ดเกมที่ผ่านมา เขาทำแต้มได้ถึง 11.0 แต้ม, 7.0 แอสซิสต์, 4.0 บอร์ด และ 2.6 สตีล ตลอด 34.4 นาทีต่อเกม รายชื่อนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บในแดนหลังของเดนเวอร์ทำให้ Campazzo กลายเป็นจุดสนใจ และประสบการณ์และความขี้เล่นของเขาช่วยให้ทีมรักษาชัยชนะได้

แนซ รีด , ทิมเบอร์วูล์ฟส์ (สำรอง 33%)
จากการให้คะแนนรวมเป็นเลขสองหลักในแปดเกมจาก 10 เกมล่าสุดในขณะที่ทำการรีบาวด์และบล็อกตัวเลขที่แน่นหนา Reid มีค่าควรแก่การพิจารณาในลีกส่วนใหญ่ มินนิโซตา ซึ่งการเลือกรอบแรกในปี 2564 เป็นเพียงการป้องกันสามอันดับแรก (ไม่มีการป้องกันในปี 2565) เป็นหนึ่งในห้าทีมที่สามารถจบด้วยสถิติแย่ที่สุดเป็นอันดับสองของลีก เป็นผลให้เป็นไปได้อย่างยิ่งที่เมือง Karl-Anthonyจะได้รับคืนหนึ่งหรือสองคืน หากเป็นเช่นนั้น เรดจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุด

เรจจี้ บูลล็อค , นิกส์ (สำรอง 31%)
บูลล็อคทำคะแนนเป็นตัวเลขสองหลักใน 13 เกมติดต่อกันโดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.0 แต้ม 3.3 3 วินาที 3.3 รีบาวน์ 1.9 แอสซิสต์ และ 1.0 ขโมยใน 33.5 นาทีในช่วงเดียวกันนั้น นักแม่นปืน 3 แต้มอันดับต้นๆ ของนิวยอร์คและตัวกั้นแนวรับตามแนวปีก คาดว่า Bullock จะใช้เวลาหลายนาทีในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนิกส์พยายามรักษาความได้เปรียบในสนามเหย้าสำหรับรอบที่ 1 ของ NBA Playoffs

แดเนียล ธีส , บูลส์ (สำรอง 30%)
โดยพื้นฐานแล้วชิคาโกอยู่ในเรือลำเดียวกันกับโตรอนโตด้วยโอกาสที่ลดน้อยลงในการไปถึงการแข่งขันแบบเพลย์อิน อย่างไรก็ตาม Theis มีส่วนสนับสนุน 12.5 แต้ม, 8.0 รีบาวน์, 1.7 แอสซิสต์ และ 1.2 ขโมยใน 28.8 นาทีจากการแข่งขันหกครั้งล่าสุด ดังนั้น เขาเป็นแอดที่ดีในลีกส่วนใหญ่

ดั๊ก แม็คเดอร์มอตต์ , เพเซอร์ส (รายชื่อ 29%)
แม็คเดอร์มอตต์ทำคะแนนรวมเป็นเลขสองหลักได้จากการลงเล่น 8 นัดรวด โดยทำคะแนนได้ 16.0 แต้มต่อคืนตลอดช่วงนั้น เขาเป็นเพียงแหล่งทำคะแนนและ 3 วินาทีที่น่าเชื่อถือ แต่ด้วยการแตะห้าเกมและอินเดียน่าพยายามคว้าตำแหน่งในการแข่งขันแบบเพลย์อิน McDermott ไม่ใช่ตัวเลือกที่ไม่ดีสำหรับการดำเนินการในสัปดาห์สุดท้ายของการดำเนินการ

ไอแซค โอโคโร่ , คาวาเลียร์ส ( สำรอง 23%)
การพึ่งพาผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งไม่ได้มีส่วนสำคัญมากนักในเกือบทั้งฤดูกาลนั้นมีความเสี่ยงอย่างแน่นอน แต่ Okoro ก้าวขึ้นมาจากตำแหน่งช้าโดยทำคะแนนเป็นสองเท่าในหกนัดก่อนที่จะปรากฏตัวครั้งล่าสุดของเขา นอกจากนี้เขาเทในอาชีพสูง 32 คะแนนไปพร้อมกับหกสลึงในการสูญเสียวันอังคารกับดาวทอง ผู้ที่อยู่ในรูปแบบที่ลึกกว่านั้นอาจทำได้แย่กว่านั้นมาก

อาร์เจ แฮมป์ตัน, แมจิก (21% รายชื่อ)
แฮมป์ตันได้โพสต์สองครั้งติดต่อกันโดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.3 แต้ม 8.0 รีบาวน์ 6.7 แอสซิสต์ 1.0 ขโมยและ 1.0 บล็อกในสามนัดล่าสุด ยิ่งกว่านั้น เขาได้ทำเทิร์นโอเวอร์เพียงสองครั้งในช่วงล่าสุดนี้ แม้ว่าจะเป็นขนาดตัวอย่างที่เล็กกว่าการเล่นที่แข็งแกร่งของ Okoro เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Hampton อาจมีส่วนได้เสียในระยะสั้นมากกว่าเมื่อพิจารณาจากชื่อเสียงที่น่ารังเกียจตามลำดับ ถ้ามือใหม่ทั้งคู่ว่าง และคุณสามารถเลือกได้เพียงอันเดียว ฉันจะโน้มตัวไปทางแฮมพ์ตัน

ดำน้ำลึก
ราอูล เนโต้ , วิซาร์ดส์ (6%)
เนโต้ทำผลงานได้สูงถึง 25 แต้มในอาชีพค้าแข้งในชัยชนะเหนือทีม Raptors เมื่อวันพฤหัสบดี เขาไม่ใช่ปัจจัยบวกทุกคืน แต่เขามีค่าเฉลี่ย 13.2 แต้ม 3.8 แอสซิสต์ 3.6 รีบาวน์ 1.8 3 และ 1.4 ขโมยใน 26.6 นาทีในช่วงห้าเกมสุดท้าย

ไบรน์ ฟอร์บส์ , บัคส์ (4% รายชื่อ)
Forbes มีคะแนนเฉลี่ย 15.8 คะแนน 3.5 กระดานและ 3.3 3 วินาทีจากหกเกมล่าสุด เขาให้อย่างอื่นนอกจากการให้คะแนนและ 3 พอยน์เตอร์ อย่างไรก็ตาม การยิงที่ร้อนแรงของเขาในช่วงท้าย บวกกับห้าเกมในสัปดาห์ ทำให้เขามีค่าควรแก่การพิจารณาในลีกที่ลึกกว่า ด้วยการแตะแบ็คทูแบ็คหลายครั้ง ฟอร์บส์จึงมีโอกาสได้พักผ่อนน้อยกว่าดาราดังของมิลวอกี

อารอน ฮอลิเดย์ , เพเซอร์ส (3% รายชื่อ)
Indiana กำลังเดินกะโผลกกะเผลกไปยังเส้นชัยในหลายตำแหน่งรวมถึงการ์ดจุดโดยMalcolm Brogdon (เอ็นร้อยหวาย) หายไปสี่เกมล่าสุดและEdmond Sumner (เข่า) ถูกกีดกันเช่นกัน ในขณะที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้เล่นที่มีสุขภาพดีซึ่งอยู่ในลำดับการจิกที่สูงกว่าวันหยุด เขาได้คะแนนอย่างน้อย 12 แต้มในสี่เกมจากห้าเกมหลังสุดในขณะที่จ่ายแอสซิสต์รวมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เขามีค่าเฉลี่ย 26.4 นาทีในห้านัดล่าสุดเหล่านี้

Josh Hart , นกกระทุง
ฮาร์ทปรากฏตัวในเกมเพียง 47 เกมเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลากหลายในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขารวบรวมอีกฤดูกาลที่แข็งแกร่งในฐานะชายคนที่หกที่ไม่เหมือนใครของ Pelicans Hart มีค่ามากกว่าในชีวิตจริงในฐานะผู้เล่นอรรถประโยชน์ที่สามารถเล่นได้มากกว่าสี่ตำแหน่งในบางสถานการณ์ สำหรับข้อบกพร่องทั้งหมดของเขา นกกระทุงได้ทำสัญญากับเขาเป็นเวลาสามปีมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ในช่วงยุ โดยบอกว่าองค์กรเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะวัย 26 ปี และเขาควรจะเห็นนาทีในวัย 20 ต่อไป

Eric Bledsoe นกกระทุง
หลังจากกลับมาจากมิลวอกี ตัวเลขของเบลดโซลดลงในฤดูกาลเดียวกับนกกระทุง การ์ดเฉลี่ยเพียง 12.2 คะแนน 3.8 ผู้ช่วยและ 3.4 รีบาวน์ใน 29.7 นาที เขายังยิงหยาบ 42/34/69 ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจคือ Bledsoe โพสต์ผลงานแฟนตาซีต่อเกมที่แย่ที่สุดของเขา (อันดับ 203) ตั้งแต่ปี 2011-12 (อันดับ 327) ด้วย Clippers เขาน่าจะสำรองReggie Jacksonหรือเริ่มที่การ์ดยิง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มีโอกาสที่ดีที่เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับหน่วยที่สอง เนื่องจากเขามักจะไม่แสดงพร้อมกับผู้เริ่มต้นเมื่อขนาบข้างด้วยแจ็คสันและพอล จอร์จ มีโอกาสสำหรับ Bledsoe ที่จะมีการฟื้นฟูบ้าง แต่ก็ยุติธรรมที่จะสงสัยว่าเด็กอายุ 31 ปีชนกำแพงหรือไม่

ไทเลอร์ เฮอร์โร , ฮีท
หลังจากการเล่นเพลย์ออฟที่น่าประทับใจในฟองสบู่ระหว่างรอบตัดเชือกปี 2020 ในฐานะมือใหม่ Herro ถูกมองว่ามีข้อดีมากมายในฐานะนักเรียนปีที่สองในฤดูกาลที่แล้ว ในขณะที่เขาปรับปรุง มันไม่ใช่การก้าวกระโดดที่ผู้จัดการแฟนตาซีคาดหวัง มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 มีปัจจัยที่ขัดแย้งกันเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการผลิตของ Herro เขาอายุ 21 ปี ได้ก้าวขึ้นมาในฤดู และทำการปรับปรุง แต่ฮีตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงยุ – เพิ่มKyle LowryและรักษาVictor Oladipo ไว้ – หมายความว่า Herro ไม่จำเป็นต้องทำคะแนน 15 แต้มทุกคืนเพื่อให้ Heat ชนะ เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะคาดหวังให้เขาติดอยู่ใน 100 อันดับแรก แต่นั่นก็ยังห่างไกลจากหลักประกันที่จะต้องจ่าย

ดันแคน โรบินสัน , ฮีท
มีผู้เล่นเพียงสองคนเท่านั้นที่ตี 3 ได้มากกว่าโรบินสันในสองฤดูกาลที่ผ่านมา (520) – Damian Lillard (545) และ Buddy Hield (553) – แต่ Robinson มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด (42.7) จากทั้งสามคน แม้ว่าโรบินสันจะทำอย่างอื่นในสนามเพียงเล็กน้อย (แม้ว่าเขาจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ปรับปรุงแล้วก็ตาม) เขาก็สามารถอยู่ในอันดับที่ 137 ในการผลิตต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว มุ่งหน้าสู่ 2021-22 ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงสำหรับ 27 ปีจากมิชิแกน

แกรี่ เทรนต์, แร็พเตอร์ส
หลังจากสองฤดูกาลครึ่งในพอร์ตแลนด์ เทรนต์ได้รับข้อตกลงการค้ากับแร็พเตอร์สในปีที่แล้ว กับโตรอนโต้ เทรนต์ลงเป็นตัวจริง 15 จาก 17 เกมและโพสต์ 16.2 แต้ม 3.6 รีบาวน์ 1.1 สตีล และ 2.6 ทำ 3 วินาที ในช่วงเวลา 31.8 นาทีต่อเกม เมื่อ Kyle Lowry ย้ายไปไมอามี ทีม Raptors ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่า Trent ควรเป็นการ์ดยิงคนใหม่และเซ็นสัญญากับเขาเป็นเวลาสามปี ด้วยPascal Siakam ที่ทุกข์ทรมานจากการผ่าตัดไหล่และลือกันว่าอยู่ในบล็อกการค้า มีโอกาสที่ดีที่ Trent จะถูกบังคับให้ยิงมากกว่านี้

จาเลน กรีน จาก Rockets
การเลือกหมายเลข 2 ในร่างปี 2021 กรีนอาจเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชั้นเรียน แต่เกมของเขาอาจไม่สามารถยืมตัวไปสู่การผลิตแฟนตาซีที่แข็งแกร่งได้ในทันที กรีนเป็นการ์ดคนแรกที่ยิงกระโดดได้อย่างสวยงาม กรีนน่าจะยิงได้มากและสามารถเป็นผู้นำมือใหม่ในการทำคะแนนได้ แต่เขาไม่ใช่ผู้ส่งบอล ตัวรับ หรือแนวรับชั้นยอด ดังนั้นเมื่อพูดถึงแฟนตาซี เขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เคด คันนิงแฮม หรือแม้แต่จาเลน ซักส์ ถึงกระนั้น Green คาดการณ์ว่าจะเป็นแหล่งที่แข็งแกร่งของคะแนนและ 3 พอยน์เตอร์ และหากเขาสามารถชิปในแอสซิสต์และขโมย 1.0 แต้มต่อเกม เขาก็สามารถทำลาย 100 อันดับแรกได้เช่นเดียวกับที่แอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ทำเมื่อปีที่แล้ว

Donte DiVincenzo , บัคส์
ฤดูกาลที่แล้ว ผู้รักษาประตูปี 3 ทำได้ 27.5 นาทีต่อเกม และทำสถิติสูงสุดในอาชีพค้าแข้งเกือบทั่วทั้งกระดาน เฉลี่ย 10.4 คะแนน, 5.8 รีบาวน์, 3.1 แอสซิสต์ และ 1.1 สตีล DiVincenzo ควรเริ่มต้นที่การ์ดยิงอีกครั้งและมองเห็นได้เกือบ 30 นาทีต่อคืน เขาไม่มีการแข่งขันที่สำคัญในตำแหน่งนี้ แม้ว่าPat Connaughton , Grayson Allen , George Hillและบางทีแม้แต่Rodney Hoodก็จะมีค่ำคืนของพวกเขา ด้วยโครงสร้างที่เป็นที่ยอมรับของ Milwaukee จึงไม่มีพื้นที่มากนักสำหรับ DiVincenzo ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่

ทิม ฮาร์ดอเวย์ จากMavericks
ฮาร์ดอเวย์ลงเล่น 70 เกมในช่วงเต็มฤดูกาลที่สองของเขาในดัลลาส เฉลี่ย 16.6 แต้มใน 28.4 นาทีต่อเกม มันเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกันที่ Hardaway ยิงได้มากกว่า 39.0 เปอร์เซ็นต์จาก 3 ความสามารถในการทำคะแนนของเขาทำให้เขาเป็นตัวเลือกการสตรีมที่น่าสนใจ แต่ถ้าคุณไม่จับเขาได้ในช่วงที่ร้อนแรงการผลิตเสริมของเขาอาจจะน้อย

วิคเตอร์ โอลาดิโป ฮีต
ระหว่างการคุมทีม Pacers, Rockets และ Heat เมื่อฤดูกาลที่แล้ว Oladipo ทำคะแนนเฉลี่ย 19.8 แต้ม 4.8 รีบาวด์ 4.6 แอสซิสต์ และ 1.4 ขโมยใน 32.7 นาที ซึ่งทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ 81 ใน Fantasy ต่อเกม อย่างไรก็ตาม เขาปรากฏตัวในเกมเพียง 33 เกม รวมถึงสี่เกมกับไมอามี ก่อนจะได้รับบาดเจ็บที่สี่เหลี่ยมด้านขวาที่ผ่าตัดอีกครั้ง ทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งผู้จัดการทีมแฟนตาซีควรพิจารณารับโอลาดิโปในดราฟต์มาตรฐานรอบสุดท้ายเพียงเพราะเชื้อสายของเขา ในฐานะออลสตาร์ 2 สมัยที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลนี้

โคบี้ ไวท์ , บูลส์
ไวท์ทำให้จุดจบของแคมเปญหน้าใหม่ของเขากลายเป็นบทบาทเริ่มต้นที่เกือบเต็มเวลากับบูลส์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาเห็น 31.2 นาทีต่อเกมและเฉลี่ย 15.1 แต้ม 4.8 ผู้ช่วยและ 4.1 รีบาวน์ ระหว่างยุที่ Bulls ได้นำ Lonzo Ball และAlex Caruso เข้ามา ไม่ต้องพูดถึง DeMar DeRozan นอกจากนี้ Zach LaVine ยังอยู่แถวๆ นี้และจะกินเนื้อที่อีกมาก ขณะนี้มีทหารรักษาพระองค์จำนวนมากในชิคาโก และยังไม่ชัดเจนว่าไวท์จะเข้าข้างใคร

Klay ธ อมป์สัน , นักรบ
ธอมป์สันไม่ได้เล่นในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากทั้ง ACL ขาดและ Achilles ฉีกขาด Warriors กล่าวว่าเขาควรจะพร้อมในวันคริสต์มาส ซึ่งจำกัดศักยภาพในจินตนาการของเขา แต่ไม่ได้ทำให้เขาไม่สามารถร่างได้ เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากนักเตะวัย 31 ปี เนื่องจากอายุและประวัติอาการบาดเจ็บที่ผ่านมา แม้ว่าเขาจะมีสุขภาพดี แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาพักผ่อนอย่างเต็มที่และนั่งเอนหลัง การดราฟท์ทอมป์สันจะดีเพียงใดหากลีกของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนตัวสำรองที่บาดเจ็บเป็นอย่างมาก หากเขาเปิดตัวจริงในวันคริสต์มาส เขาจะพลาด 32 เกมแรกของ Golden State แล้ว

การแบ่งชั้นเป็นหนึ่งในวิธียอดนิยมที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับดราฟต์แฟนตาซีบาสเกตบอล ภายในกลุ่มตำแหน่งแต่ละกลุ่ม การแยกผู้เล่นออกเป็นระดับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงมูลค่าทั่วไปและจัดระเบียบไว้ในระหว่างการร่างของคุณ หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การปรึกษากลุ่มระดับสามารถช่วยยุติการโต้เถียงระหว่างผู้เล่นสองคนที่มีมูลค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาล 2021-22 กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ NBA กลับมีความลึกอย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้ง ดังนั้นการทำแผนของคุณด้วยแผนจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคย ในช่วงต้นๆ การร่างผู้มีความสามารถระดับสูงควรมีความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่เมื่อการร่างดำเนินไป สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าตำแหน่งใดที่คุณกำลังตุนอยู่ และตำแหน่งใดที่คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายในรอบกลางถึงปลาย ระดับสามารถช่วยให้บรรลุความสมดุลของบัญชีรายชื่อที่ผู้จัดการแฟนตาซีส่วนใหญ่หวังว่าจะได้รับ

ต่อไปนี้คือระดับของ point guard ของเรา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางทั่วไปสำหรับผู้ที่เล่นในลีกมาตรฐาน

ระดับถือว่าการตั้งค่าแปดหมวดหมู่ ผู้เล่นแต่ละคนจะปรากฏในระดับหนึ่งชุดเท่านั้น ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาน่าจะเล่นมากที่สุด

ระดับ 1
เจมส์ ฮาร์เดน , เน็ตส์
เป็นครั้งแรกในอาชีพค้าแข้งของฮาร์เดน อาการบาดเจ็บส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณค่าแฟนตาซีของเขา ในขณะที่เขาปรากฏตัวในอาชีพที่ต่ำ 44 เกมจาก 72 เกมที่เป็นไปได้ แต่ถึงแม้จะย้ายไปบรู๊คลินในช่วงกลางฤดูกาลซึ่งเปลี่ยนรูปแบบโปรไฟล์สถิติของเขา ฮาร์เดนจบฤดูกาลด้วยการเป็นผู้เล่นสามอันดับแรกในแต่ละเกมในลีกแปดประเภท อัตราการใช้งานของ Harden ได้รับความนิยมในการเล่นข้างKyrie IrvingและKevin Durant— เขาเฉลี่ยแต้มน้อยกว่า 10 แต้มต่อเกมเมื่อเทียบกับปี 2019-20 — แต่เขาส่ง 10.9 แอสซิสต์ต่อเกมในชุด Nets ในขณะที่เพิ่ม 8.5 รีบาวน์ 1.3 ขโมยและ 2.7 ทำ 3 พอยน์เตอร์ หากทั้งสามดาวของบรู๊คลินสามารถรักษาสุขภาพได้ค่อนข้างดีในครั้งนี้ ก็มีโอกาสที่คะแนนของฮาร์เดนจะถอยหลังอีกเล็กน้อย แต่เขายังคงเป็นผู้เล่นระดับสูงสุดใน Fantasy Basketball ทั้งหมด และประวัติของเขาชี้ให้เห็นว่าปัญหาการบาดเจ็บของฤดูกาลที่แล้วเป็นเรื่องผิดปกติ

สตีเฟน เคอร์รี , วอร์ริเออร์ส
เมื่อพูดถึง Curry ความกังวลเรื่องความทนทานมักจะอยู่ในใจของผู้จัดการทีม Fantasy เสมอ แต่แคมเปญในปี 2020-21 ของนักเตะวัย 33 ปี ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นเกมรุกที่อันตรายที่สุดในลีก Warriors ควรจะสามารถเสนอตัวช่วย MVP สองครั้งในฤดูกาลนี้ได้มากขึ้น ดังนั้นเขาอาจจะไม่สามารถจับคู่ 21.7 FGA/G ที่สูงในอาชีพการงานของฤดูกาลที่แล้วได้ แต่ Curry ควรขู่ว่าจะทำลาย 30 แต้มต่อเกมด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง จากสนามและที่เส้น การยิงสามแต้มยังคงเป็นสินทรัพย์แฟนตาซีที่มีค่าที่สุดของ Curry ฤดูกาลที่แล้ว เขายิงได้มากกว่า 1.2 เกมต่อเกม มากกว่าผู้ยิง 3 แต้มหมายเลข 2 (ดาเมียน ลิลลาร์ด )

Damian Lillard, เทรลเบลเซอร์ส
มูลค่ารอบแรกในแต่ละสี่ฤดูกาลที่ผ่านมา เพดานของ Lillard นั้นต่ำกว่าของ Harden หรือ Curry เพียงเล็กน้อย แต่เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาได้มากที่สุดในกลุ่ม ตลอดเก้าปีที่ผ่านมาในลีก ลิลลาร์ดไม่เคยพลาดเกมมากกว่าเก้าเกม และเขาก็มีความสม่ำเสมออย่างน่าทึ่งในฐานะผู้เล่นเกมรุกโดยรวม ในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมา ลิลลาร์ดและฮาร์เดนเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในลีกที่ทำได้อย่างน้อย 700 ครั้งใน 3 วินาที, การโยนโทษ 1,000 ครั้ง และการช่วยเหลือ 1,500 ครั้ง มีโอกาสที่ Lillard สามารถแสวงหาการค้าขายจากพอร์ตแลนด์ได้ในที่สุด แต่นั่นไม่ควรทำให้ผู้จัดการ Fantasy กลัวจากการพาเขาเข้าสู่ 10 อันดับแรก

ลูก้า ดอนซิช , แมฟเวอริกส์
นักเตะวัย 22 ปีรายนี้ออกจากฤดูกาลที่ 3 ได้อย่างยอดเยี่ยม ยังคงวางแผนเส้นทางสู่การตกชั้นในฐานะหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลของลีก ฤดูกาล 2020-21 ของ Doncic นั้นใกล้เคียงกับสำเนาของแคมเปญปีที่สองของเขา แม้ว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะมือปืน 3 แต้ม โดยทำได้ 35 เปอร์เซ็นต์ของความพยายาม 8.3 ครั้งต่อเกมหลังจากยิงได้เพียง 31.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019-20 ผู้เล่น 28-8-8 คนที่เพิ่ม 1.0 ขโมยต่อเกม Doncic มีหลุมน้อยมากในโปรไฟล์ของเขา อย่างไรก็ตาม เขายิงได้เพียง 73.5% ของการโยนโทษตั้งแต่เข้าสู่ลีก รวมถึง 73.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว นั่นเป็นตัวเลขที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นที่ได้อันดับที่หกในความพยายามทั้งหมด (471) ในฤดูกาลที่แล้ว

ระดับ 2
Trae Young , เหยี่ยว
ด้วยพรสวรรค์ที่มากขึ้นรอบตัวเขา คุณค่าแฟนตาซีของเด็กอายุ 22 ปีจึงถอยกลับเล็กน้อยเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่เขายังคงโพสต์ 25.3 คะแนนและ 9.4 แอสซิสต์ต่อเกมในขณะที่จัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักยิงลูกโทษที่มีค่าที่สุดของลีก (88.6% FT; 8.7 FTA/G) ปริมาณ 3 แต้มที่ลดลง – เขาใช้เวลา3 วินาทีต่อเกมน้อยกว่า 3.2 ครั้งเมื่อเทียบกับปี 2019-20 – ส่วนใหญ่เป็นเพราะ Young ตกจาก 20 อันดับแรกในลีกแปดประเภท ข้อมูลทางสถิติของเขายังไม่สมบูรณ์เท่ากับการ์ดใน Tier 1 แต่ Young ยังคงเป็นผู้ให้การสนับสนุนแฟนตาซีระดับสูงที่เพิ่มมูลค่าหลักให้กับคะแนน, 3s, การโยนโทษ และการช่วยเหลือในการรีบาวด์ระดับล่างและขโมยผลงาน

เฟร็ด แวนวีต , แร็พเตอร์ส
ผู้เล่น 25 อันดับแรกในแต่ละฤดูกาลของสองฤดูกาลที่ผ่านมา VanVleet รวมคะแนนที่แข็งแกร่งและจำนวนผู้ช่วยที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน 3 พอยน์เตอร์ ขโมย และเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ เปอร์เซ็นต์การยิงประตูของเขาทำให้หลายคนต้องการ แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมแฟนตาซีสามารถอยู่ด้วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า VanVleet สามารถก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งโดยที่Kyle Lowryหลุดพ้นจากภาพ

Kyrie Irving, เน็ตส์
เมื่อสุขภาพแข็งแรง เออร์วิงสามารถเป็นผู้เล่น 10 อันดับแรกในบาสเกตบอลแฟนตาซีได้ แต่เขามาถึงจุดที่ต้องถูกสั่งห้ามอย่างน้อย 15 หรือ 20 ครั้ง เออร์วิงพลาดอย่างน้อย 15 เกมในห้าจากหกฤดูกาลที่ผ่านมาและ 10 เกมขึ้นไปในทุก ๆ เกมยกเว้นหนึ่งใน 10 แคมเปญ NBA ของเขา ในขณะที่เขาบรรลุประสิทธิภาพในระดับใหม่ในปี 2020-21 (26.9 PPG, 50.6% FG, 40.2% 3PT, 92.2% FT) เออร์วิงก็ต้องลดราคาดราฟต์ไนท์

ลาเมโล่ บอล, ฮอร์เน็ตส์
ในฐานะมือใหม่ในฤดูกาลที่แล้ว Ball ได้ปิดปากผู้สงสัยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้เล่นแฟนตาซีอันดับต้น ๆ ในคลาส 2020 เขาลงเล่นเพียง 28.8 นาทีต่อเกมและได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือในช่วงกลางฤดูกาล ดังนั้นจึงมีเหตุผลมากมายที่จะเชื่อว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ 2 นักเตะวัย 20 ปีรายนี้เป็นแหล่งที่แข็งแกร่งของแอสซิสต์ ขโมย และรีบาวน์ – เก๋าอาจสูงขึ้นได้อีกถ้าเขาสามารถปรับปรุงสนามของเขาได้ (43.6% FG) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปอร์เซ็นต์การโยนโทษ (75.8% FT)

ไช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ , ธันเดอร์
การบาดเจ็บ รวมถึงแนวทางที่ดุดันของ Thunder ต่อ เรียกว่าDraft-Pick ปรับปรุงเป็นการเล่าเรื่องที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Gilgeous-Alexander เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาปรากฏตัวใน 35 เกมเท่านั้น แต่เขาเป็นผู้เล่นระดับ 30 อันดับแรก (มูลค่าต่อเกม) และอยู่ในเส้นทางได้อย่างง่ายดายสำหรับฤดูกาลสถิติที่ดีที่สุดในอาชีพ NBA สามปีของเขา โอคลาโฮมาซิตียังห่างไกลจากการแข่งขันใน Western Conference ดังนั้นศักยภาพในการแทงค์ยังคงเป็นปัญหา แต่ Gilgeous-Alexander พลาดเพียงสองเกมในสองฤดูกาลแรกของเขา ดังนั้นเขาจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับแคมเปญ Bounceback Fantasy

ระดับ 3
เดฌ็องเต้ เมอร์เรย์ , สเปอร์ส
เมอร์เรย์พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่เข้าสู่ลีกในปี 2559 และเขาอาจพร้อมสำหรับการฝ่าวงล้อมอย่างแท้จริงในปี 2564-2564 หลังจากผ่านไปสองทศวรรษของความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สเปอร์สน่าจะถอยกลับมาในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแพ้DeMar DeRozanในหน่วยงานอิสระ นั่นทำให้เมอร์เรย์เป็นผู้ทำประตูและเพลย์เมกเกอร์หมายเลข 1 ของทีมที่ต้องการการมีดาวเด่น การยิงจากภายนอกยังคงเป็นปัญหาสำหรับเมอร์เรย์ แต่เขาชดเชยด้วยเปอร์เซ็นต์การยิงประตูที่แข็งแกร่งและการผลิตที่ยอดเยี่ยมในการขโมย เพดานของเมอร์เรย์อาจสูงกว่าระดับ 3 แต่โฆษณาส่วนใหญ่เป็นเพียงการเก็งกำไร ดังนั้นในที่สุดเขาก็ขาดระดับ 2

ดีอารอน ฟ็อกซ์ , คิงส์
ฟ็อกซ์ก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้ทำประตูในฤดูกาลที่แล้วโดยทำคะแนนที่ดีที่สุดในอาชีพ 25.2 แต้มต่อเกมจากการยิงเกือบ 48 เปอร์เซ็นต์ เขายังเป็นแหล่งช่วยเหลือและขโมยที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย แต่นักเตะวัย 23 ปีจำเป็นต้องปรับปรุงการยิงลูกโทษของเขา หากเขาจะก้าวกระโดดไปสู่สถานะแฟนตาซีชั้นยอด ในฐานะที่เป็น point guard ซึ่งทำแต้มได้มากกว่า 7 เกมต่อเกม Fox เป็นหนึ่งในลีกที่เสียแต้มมากที่สุดในหมวด FT%

คริสพอล , ดาวทอง
ไม่นานมานี้ Paul อยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่มีแนวโน้มบาดเจ็บมากที่สุดในลีก แต่หลังจากหายไปเพียงสี่เกมในสองฤดูกาลที่ผ่านมา ผู้จัดการทีมแฟนตาซีก็ต้องฟื้นฟูสุขภาพในช่วงท้ายของอาชีพอย่างจริงจัง เมื่อถึงจุดหนึ่ง นักเตะวัย 36 ปีกำลังจะชนกำแพง แต่ทั้งการทำประตู, แอสซิสต์, รีบาวน์, ขโมย และเปอร์เซ็นต์ที่ยอดเยี่ยมของเขา เขาขาดการเข้าร่วมสโมสร 50/40/90 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ยากที่จะละเลย

Jrue Holiday , เหรียญกษาปณ์
วันหยุดมีแนวโน้มที่จะมีค่ามากกว่าในชีวิตจริงมากกว่าแฟนตาซี แต่เขาจบในฐานะผู้เล่น 25 อันดับแรกในแต่ละเกมในฤดูกาลที่แล้ว ยามที่เก่งมากที่ทำทุกอย่างได้ดี Holiday ทำลาย 50 เปอร์เซ็นต์จากสนามเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้จะเปิดตัวเกือบห้า 3s ต่อเกม ในเชิงรับ เขาอาจเป็นแหล่งขโมยและบล็อคที่น่าเชื่อถือที่สุดของ NBA ในตำแหน่งการ์ด ย้อนหลังไปถึงสมัยของเขาในฟิลาเดลเฟีย วันหยุดมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1.5 ขโมยใน 10 จาก 11 ฤดูกาลที่ผ่านมา

รัสเซล เวสต์บรู๊ค , เลเกอร์ส
เข้าร่วมทีมที่สี่ของเขาในขณะที่หลายฤดูกาลเวสต์บจะได้รับการมอบหมายให้เหมาะสมในข้างไม่หนึ่ง แต่สองซุปเปอร์สตาร์ในเลอบรอนเจมส์และแอนโธนีเดวิส เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าเวสต์บรู๊คจะเฉลี่ยทริปเปิ้ล-ดับเบิ้ลสำหรับสิ่งที่จะเป็นครั้งที่ห้าในอาชีพค้าแข้งของเขา แต่ทุกครั้งที่หยุดเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขายังสามารถเก็บแต้ม รีบาวน์ แอสซิสต์ และขโมยได้ในระดับยอด แน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ 3 แต้มและการโยนโทษที่น่าสยดสยองของ Westbrook ทำให้เขามีค่าน้อยกว่าในลีกประเภทอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าสถิติการนับจะบ่งบอก และในลีกที่มีมูลค่าการหมุนเวียน Westbrook ก็ยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้น

ไคล์ โลว์รี จากHeat
กับทีมใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ความคาดหวังต้องถูกรีเซ็ตสำหรับ Lowry เมื่ออายุ 35 ปี เขายังไม่เห็นสัญญาณของการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ Raptors ได้ใช้ระยะทางมากมายกับยางของเขา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะสงสัยว่าจุดกลับรถอยู่ใกล้แค่เอื้อมหรือไม่ จากที่กล่าวมา เขาจะมีบทบาทสำคัญในทีม Heat ที่มีแรงบันดาลใจในการชิงตำแหน่งม้ามืด ดังนั้น Lowry ยังคงควรผลักดันให้มีมูลค่าสูงสุด 50 อันดับแรก ถ้าเขาสามารถรักษาสุขภาพให้ดีได้

จา โมแรนท์ , กริซลี่ส์
Morant ใช้เวลาสักครู่ในการสลัดข้อเท้าแพลงในช่วงต้นฤดูกาล แต่เขาจำลองฤดูกาลใหม่ที่ยอดเยี่ยมของเขาโดยพื้นฐานแล้วแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่แย่กว่าเล็กน้อยก็ตาม การยิงสามแต้มเป็นปัญหาหลักสำหรับโมแรนท์ เขาทำได้เพียง 30.3% ของความพยายามของเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาก็ล้มลงถึง 72.8% ที่เส้นโยนโทษ รู้สึกว่า Morant เก่งเกินไปสำหรับตัวเลขเหล่านั้นที่จะไม่ปรับปรุง แต่มีโอกาสที่เขาสามารถเผาผู้จัดการแฟนตาซีที่เอื้อมมือไปหาเขาก่อนหรือสองรอบ

ระดับ 4
Lonzo บอล , บูลส์
การย้ายไปยังชิคาโกทำให้ Ball อยู่ในรายชื่อที่มีความสามารถมากกว่าซึ่งมีผู้ทำคะแนน 20 คะแนนต่อเกมสามคน แต่ Ball นั้นสบายมากในการนั่งเบาะหลังและมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวก คะแนนของเขาอาจถดถอยหลังจากโพสต์ 14.6 แต้มสูงสุดในอาชีพต่อเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่โปรไฟล์สถิติที่เหลือของ Ball น่าจะยั่งยืนเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าเขาจะเป็นนักแม่นปืนลูกโยนโทษต่ำเสมอ บอลล์ก็ก้าวไปข้างหน้าในแง่ของประสิทธิภาพ โดยกระโดดขึ้นไปถึง 78.1 เปอร์เซ็นต์หลังจากยิงได้เพียง 48.7 เปอร์เซ็นต์ของความพยายามของเขาตลอดสามฤดูกาลแรกของ NBA

มัลคอล์มบร็อก ดอน , Pacers
Brogdon บรรลุความสูงใหม่ในฐานะผู้ทำประตูในฤดูกาลที่แล้ว (21.2 PPG) ในขณะที่ยังคงเป็นแหล่งช่วยเหลือ การรีบาวน์ 3 พอยน์เตอร์ และขโมยอย่างต่อเนื่อง นักเตะวัย 28 ปีไม่มีจุดอ่อนมากนัก แต่เขาใกล้จะล็อคตัวแล้วที่จะพลาดเวลาเพียงพอเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หุ้นแฟนตาซีของเขาต้องลดราคา 16 เกมที่พลาดไปของ Brogdon ในปี 2020-21 ขยายสตรีคของเขาเป็นสี่ฤดูกาลติดต่อกันโดยขาดอย่างน้อย 15 เกม

เบนซิมมอนส์ , 76ers
Simmons เข้าสู่ปี 2021-22 โดยมีความแปรปรวนที่เป็นไปได้มากพอๆ กับผู้เล่นทุกคนในลีก เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าเขาจะลงเล่นในฤดูกาลนี้ที่ฟิลาเดลเฟีย แต่ค่ายฝึกกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว และแทบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เลย อย่างน้อยก็ในที่สาธารณะ ในการหาคู่ค้าที่เหมาะสม เพื่อจุดประสงค์ในแฟนตาซี การเริ่มต้นใหม่น่าจะดีที่สุดสำหรับนักเตะวัย 25 ปี ที่มีคะแนนต่ำ รีบาวน์ และแอสซิสต์ต่อเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ไม่ว่าเขาจะจบลงที่ใด ซิมมอนส์ควรจะสร้างสถิติการนับที่น่านับถือและรอบด้านต่อไป แต่เขาเป็นนักฆ่าเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ (อาชีพ 59.7%) ที่ไม่เพิ่ม 3 พอยน์เตอร์เลย

ดาริอุส การ์แลนด์ , คาวาเลียร์ส
Garland ก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบ ๆ ในปีที่ 2 โดยเฉลี่ย 17.4 คะแนน, 6.1 ผู้ช่วย, 1.2 ขโมยและยิง 39.5 เปอร์เซ็นต์จากระยะ 3 จุด ในขณะที่การเลือกอันดับ 3 โดยรวมEvan Mobleyสามารถขโมยสปอตไลต์ของ Garland ได้ แต่นักเตะวัย 21 ปีจะเข้าสู่ฤดูกาลร่างในฐานะตัวเลือกการฝ่าวงล้อมที่เป็นที่นิยมหลังจากจบใน 80 อันดับแรกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

ระดับ 5
เคด คันนิ่งแฮมPistons
คลาสมือใหม่ปี 2021 มีแนวโน้มที่จะสร้างผู้มีส่วนร่วมแฟนตาซีหลายคน แต่ไม่มีชั้นใดที่สูงกว่าคันนิงแฮม ก้าวเข้ามาในฐานะรากฐานที่สำคัญสำหรับทีมสร้างใหม่ Pistons จะมอบภาระงานหนักให้กับคันนิงแฮมอย่างมีความสุขทันที สมมติว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้จับบอลหลัก คันนิงแฮมควรก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในมือใหม่แฟนตาซีที่รอบรู้ที่สุดในความทรงจำล่าสุด เปอร์เซ็นต์การทำประตูอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด แม้ว่าคันนิงแฮมจะเสีย 40 เปอร์เซ็นต์ของความพยายาม 3 แต้มของเขาในฐานะน้องใหม่ที่รัฐโอคลาโฮมา

ไมค์ คอนลี่ย์ , แจ๊ส
ทหารผ่านศึกเป็นผู้เล่น 60 อันดับแรกต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาได้รับบาดเจ็บเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกัน หลังจากพลาดเกมมากกว่า 20 เกมในสามจากสี่ฤดูกาลที่ผ่านมา คอนลี่ย์น่าจะได้ประโยชน์จากการกลับมาสู่ตารางตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์นิยม Fantasy อาจต้องการพิจารณาอยู่ห่างๆ

ดีแองเจโล รัสเซลล์ , ทิมเบอร์วูล์ฟส์
อาการบาดเจ็บทำให้รัสเซลล์อายุต่ำกว่า 50 เกมในสามจากสี่ฤดูกาลหลัง แต่ถึงแม้จะเป็นรายเกมเขาก็จบนอก 100 อันดับแรกในปี 2020-21 การเลือกโดยรวมหมายเลข 2 ในอดีตยังคงเป็นที่มาของคะแนน แอสซิสต์ และ 3 วินาที แต่เขาไม่ใช่ผู้โยนโทษที่ยอดเยี่ยม (76.5% FT ในฤดูกาลที่แล้ว) และเปอร์เซ็นต์การยิงประตูของเขาอยู่ที่ 40 วินาที ล้อมรอบด้วยผู้เล่นที่มีการใช้งานสูงสามคนในMalik Beasley , Anthony EdwardsและKarl-Anthony Townsหน้าต่างของรัสเซลสำหรับฤดูกาลตีกลับไม่ได้เปิดกว้างนัก

สเปนเซอร์ ดินวิดดี , Wizards
กลับมาลงเล่นอีกครั้งหลังจาก ACL ที่ฉีกขาดทำให้เขาเหลือแค่สามเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว Dinwiddie พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แฟนตาซีที่ดีขึ้นกับพ่อมด เป็นหลักที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทลุกโดยรัสเซลเวสต์บวิดดิจะทำงานเป็นฉบับที่ 2 ตัวเลือกที่อยู่เบื้องหลังแบรดลีย์ Beal วอชิงตันมีสภาพแวดล้อมเชิงลึกมากกว่าเมื่อหลายปีก่อน แต่ Dinwiddie ควรเห็นนาทีมากพอที่เขาจะทำซ้ำการผลิตในปี 2019-20 ของเขา (20.6 PPG, 6.8 APG, 1.9 3PM/G)

ระดับ 6
นิกเคล อเล็กซานเดอร์-วอล์คเกอร์ , เพลิแกนส์
นกกระทุงแยกทางกับทั้ง Lonzo Ball และEric Bledsoeในยุนี้ ดังนั้น Alexander-Walker จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรับบทบาทที่ใหญ่กว่ามากในฤดูกาล NBA ที่สามของเขา Alexander-Walker ออกสตาร์ท 13 นัดในปี 2020-21 ได้ 19.0 คะแนน, 5.0 รีบาวน์, 3.0 แอสซิสต์, 1.1 สตีล, 0.7 บล็อค และ 3.1 3 วินาทีต่อเกม (41.2% 3PT) แม้ว่าเขาจะทำร้ายผู้จัดการทีมในสนามฟุตบอลและเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ แต่ผลิตภัณฑ์ของ Virginia Tech จะต้องอยู่ในรายชื่อผู้เข้าชิง Fantasy Breakout

Jalen Suggs , เมจิก
ตัวเลือกอันดับ 5 โดยรวมในร่างปี 2021 เข้าสู่สถานการณ์แฟนตาซีที่ยอดเยี่ยมในออร์แลนโด The Magic จะเป็นผู้ป้อนด้านล่างในภาคตะวันออก แต่ Suggs ควรก้าวเข้าสู่บทบาทเริ่มต้นทันทีในฐานะสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในทีมสร้างใหม่ Markelle Fultzยังคงอยู่โดยไม่ต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนหลังจากฉีก ACL ของเขาในช่วงต้นเดือนมกราคมและความสามารถ Suggs’ การเล่นทั้งสองจุดยามให้เขาขาขึ้นในการเลือกรอบแรกของปีที่แล้วโคลแอนโทนี่ เช่นเดียวกับการ์ดรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่ Suggs สามารถต่อสู้เพื่อทำคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ค่าสถานะโดยรวมของเขานั้นสูงพอๆ กับมือใหม่ที่ไม่มีชื่อ Cade Cunningham

เคมบ้า วอล์คเกอร์ , นิกส์
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา วอล์คเกอร์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ปลอดภัยที่สุดและทนทานที่สุดในบาสเก็ตบอลแฟนตาซี แต่ปัญหาหัวเข่าของเขาล่าสุดได้แย่งชิงตำแหน่งนั้นไป หลังจากหายไป 16 เกมในปี 2019-20 และ 29 เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว วอล์คเกอร์เป็นผู้เล่นที่ยากที่จะออกสตาร์ทในลีกประจำสัปดาห์อย่างมั่นใจ ระหว่างDerrick Rose , Immanuel QuickleyและRJ Barrettทีมนิกส์มีดีพอยท์มาก ดังนั้น Walker น่าจะมีการจัดการภาระงานอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูกาลปกติ

จอห์น วอลล์ , ร็อคเก็ตส์
ในการกลับมาของเขาจากการขาดงานเกือบสองปีเมื่อฤดูกาลที่แล้ว วอลล์ พยายามทำคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เขายังคงทำคะแนนได้ถึง 20 แต้มต่อเกม และเพิ่ม 6.9 แอสซิสต์จากการลงเล่น 40 เกมของเขา เมื่อกระตือรือร้น เขายังคงเป็นผู้เล่นแฟนตาซีที่มีประสิทธิผล แต่ด้วยประวัติอาการบาดเจ็บของเขา เป็นเรื่องยากที่จะหาเหตุผลมาใช้จ่ายใดๆ นอกจากการเลือกรอบหลังกับนักเตะอายุ 30 ปีที่กำลังจะถึง 30 ปีที่จบเพียงแค่ภายใน 100 อันดับแรก ในลีกแปดประเภท (มูลค่าต่อเกม)

การกำหนดเป้าหมายมือใหม่ใน Fantasy Basketball มีแนวโน้มที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ยากจะดึงออกมา แต่ทุกๆ ปี อย่างน้อยผู้เล่นปีแรกจำนวนหนึ่งจะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ปีนี้จะไม่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลีกยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสดราฟต์คลาสที่ทุกคนรอคอยในความทรงจำล่าสุด

ด้วย Cade Cunningham ในดีทรอยต์, Jalen Green ในฮูสตันและEvan Mobleyในคลีฟแลนด์ ผู้จัดการแฟนตาซีจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ชั้นยอดสามคนที่จะกำหนดเป้าหมาย ในขณะที่Jalen Suggs , Scottie BarnesและJames Buknightอาจเป็นเป้าหมายในรอบต่อไป

เมื่อฝุ่น (ส่วนใหญ่) ตกลงกับเอเจนซี่อิสระและลีกฤดูร้อนใกล้จะจบลง ตอนนี้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่ามือใหม่แต่ละคนยืนอยู่ตรงไหน ในขณะที่ฤดูกาล 2021-22 เริ่มคืบคลานเข้าสู่ขอบฟ้า ต่อไปนี้คือภาพรวมคร่าวๆ ที่ผู้เล่นปีแรกอาจคุ้มค่ากับการลงทุนในดราฟต์แฟนตาซีตลอดทั้งฤดูกาล

เคด คันนิ่งแฮมPistons
ตัวเลือกอันดับ 1 โดยรวมคือมือใหม่แห่งปี และเขาจะเข้าสู่ฤดูกาลในฐานะมือใหม่แฟนตาซีอันดับต้น ๆ ไม่ว่าเขาจะจบในจุดนั้นหรือไม่ก็ตาม แต่คันนิงแฮมจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในฐานะตัวจัดการบอลหลักสำหรับรายชื่อที่ต้องการตัวเลือกหมายเลข 1 อย่างแท้จริง จากผลงานการผลิตในวิทยาลัยของคันนิงแฮม เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้เล่นแฟนตาซีที่รอบด้านอย่างไม่ธรรมดาตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาสามารถรักษาการยิง 3 จุด (40% 3PT; 5.7 3PA/G) และการป้องกันผลกระทบ (2.4 ขโมย/บล็อกต่อเกม ).

เช่นเดียวกับมือใหม่ทั้งหมด คันนิงแฮมจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและมีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการหมุนเวียนสูง – เขามุ่งมั่น 4.0 ต่อเกมที่รัฐโอคลาโฮมา – แต่ระดับสถิติของเขานั้นสูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นทุกคนในระดับปี 2021 อย่างง่ายดาย

เกม Summer League สามเกมของคันนิงแฮมเป็นเกมที่ผสมปนเปกัน แต่เขาได้โชว์ฝีมือการผลิตที่หลากหลายที่ผู้จัดการแฟนตาซีหวังว่าจะได้เห็น ใน 27.7 นาทีต่อเกม เขาทำคะแนนเฉลี่ย 18.7 แต้ม 5.7 รีบาวด์ 2.3 แอสซิสต์ 1.7 สตีล และ 1.3 บล็อก ขณะที่ไป 13 จาก 26 จากระยะ 3 แต้ม

จาเลน กรีน จากRockets
ไม่กี่ปีต่อจากนี้ คงไม่น่าตกใจถ้ากรีนกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดจากร่างนี้ แต่ในแง่ของผลกระทบต่อแฟนตาซีในทันที เขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคันนิงแฮม

ผู้ทำประตูที่ปราดเปรียวและเป็นธรรมชาติ กรีนจะเป็นตัวเต็งในการเป็นผู้นำมือใหม่ด้วยคะแนนต่อเกม เขาเฉลี่ย 20.3 ต่อเกมใน 3 เกมลีกฤดูร้อน (24.1 MPG) และหมายเลข G League Ignite ของเขาบ่งบอกว่าเขาจะถือ อัตราความพยายามสูง 3 จุด แม้ว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่เปอร์เซ็นต์เป้าหมายในสนามสำหรับคนเดินเท้า แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับมือใหม่ ในแง่ของสถิติการไม่ได้คะแนน กรีนเฉลี่ย 4.1 รีบาวน์ 2.8 แอสซิสต์ และ 1.5 ขโมยใน 15 เกมลีก G (32.0 MPG) ดังนั้นในขณะที่แต้มจะเป็นบัตรโทรศัพท์ของเขา เขายังสามารถเสนอการผลิตที่ไม่ได้ให้คะแนนได้

คำถามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Green คือตำแหน่งที่เขาจะอยู่ในลำดับชั้นสำหรับการสร้างทีม Rockets ขึ้นใหม่ที่มี All-Star แนวชายแดนในChristian Woodอดีต All-Star ในJohn WallและมือปืนระดับสูงในKevin Porter Jr. การพัฒนาของ Green ควรมีความสำคัญเหนือกว่าผู้เล่นทั้งสามคน แต่ Rockets มีปากเสียงที่จะให้อาหารมากกว่าแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ที่เลือกอันดับสองโดยรวม

อีวาน โมบลีย์คาวาเลียร์ส
สถานการณ์ของ Mobley ในคลีฟแลนด์ไม่ต่างจาก Green’s ในฮูสตันมากนัก ทั้งสองทีมไม่ดี แต่ทั้งสองทีมมีชิ้นส่วนสำคัญอยู่แล้ว ณ ตอนนี้ Mobley มีKevin LoveและJarrett Allen ที่จะต่อสู้ในแดนหน้า แต่มีโอกาสที่ดีที่ Love จะอยู่ในชุดที่แตกต่างกันในบางจุดในฤดูกาลหน้า การรักษา Allen ให้อยู่ใกล้ๆ นั้นสมเหตุสมผล แต่ด้วย Mobley ที่พร้อมสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ ดูเหมือนว่าแผนจะเล่นเป็นชายร่างใหญ่สองคนด้วยกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรัก เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ Mobley จะไม่เริ่มต้นในคืนแรก

ในแดนหลังคอลลิน เซกซ์ตันและดาริอุส การ์แลนด์จะยังคงเป็นตัวเลือกการทำคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกของ Cavs Mobley สามารถถูกดินสอเป็น No. 3 ได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าในขณะที่เขาสามารถตีจัมเปอร์หงายหน้าและเลี้ยงลูกได้ เขาจะไม่สร้างช็อตของตัวเองด้วยความถี่เดียวกับคันนิงแฮมหรือกรีน ถึงกระนั้น Mobley ก็เป็นมือใหม่แนวแฟนตาซีที่ไม่คุ้มกันอย่างง่ายดาย โดยการยิงบล็อคถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเขา (2.9 BPG ที่ USC)

สก็อตตี้ บาร์นส์ จากRaptors
โตรอนโต้รับตำแหน่งบาร์นส์เหนือจาเลน ซักส์เป็นเซอร์ไพรส์แรกของค่ำคืนนี้ แต่โตรอนโต้คว้าตำแหน่งผู้เล่นแนวรับที่เก่งกาจที่สุดในดราฟท์ ในระดับวิทยาลัย แนวรับคือบัตรโทรศัพท์ของบาร์นส์ และแม้ว่าจะมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าความผิดของเขาจะตามทัน แต่เขาไม่น่าจะเป็นผู้ทำประตูที่สม่ำเสมอในฐานะมือใหม่

บาร์นส์ยิงได้เพียง 27.5 เปอร์เซ็นต์จาก 3 ครั้งในระดับต่ำที่ Florida State และเขาทำได้เพียง 62.1 เปอร์เซ็นต์ของความพยายามโยนโทษ 2.8 ครั้งต่อเกม เขาเป็นผู้ส่งบอลที่ดีพอ (4.1 APG) และผู้พิทักษ์ (2.0 บล็อก/ขโมยต่อเกม) เพื่อรับประกันการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดการดราฟต์ แต่ ณ ตอนนี้ Barnes มีคุณค่าในรูปแบบราชวงศ์มากกว่าลีกร่างใหม่

Jalen Suggs, เวทมนตร์
The Magic น่าจะดึงจุดชนวนให้ Barnes อยู่ในอันดับที่ 5 ได้อย่างมีความสุข แต่ Suggs ที่ตกบนตักของพวกเขาอาจเป็นสวรรค์ก็ได้ การ์ดแบบไดนามิกช่วยนำ Gonzaga ไปสู่ ​​National Title Game ด้วยคะแนนเฉลี่ย 14.4 แต้ม 5.3 รีบาวน์ 4.5 แอสซิสต์ และ 1.9 สตีล ในแนวยิง 50-34-75 เปอร์เซ็นต์การโยนโทษ 3 แต้มและโยนโทษค่อนข้างน่ากังวล แต่ Suggs มีช็อตช็อตที่ดูราบรื่นซึ่งควรปรับปรุงตามเวลา นอกเหนือจากคันนิงแฮมแล้ว Suggs จะเป็นผู้เล่นแฟนตาซีที่รอบรู้ที่สุดในกลุ่ม – โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราการขโมยที่สูงของเขาแปลไปสู่ระดับถัดไป

Suggs เข้าร่วมบัญชีรายชื่อเวทย์มนตร์ที่ต้องการผู้เล่นที่มีศักยภาพเป็นดาราอย่างแท้จริง โคล แอนโธนี่เป็นมือใหม่ที่ให้กำลังใจ และมาร์แชลล์ ฟุลท์ซดูดีขึ้นก่อนที่จะฉีก ACL ของเขา แต่ Suggs กลายเป็นทรัพยากรอันดับต้นๆ ในทันทีสำหรับทีมที่เต็มไปด้วยปีก 3 และมิติเชิงทฤษฎี เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่า Orlando จัดการกับการจับคู่ Suggs-Anthony อย่างไร แต่ความสามารถของ Suggs ในการเล่นจุดป้องกันทั้งสองจุดนั้นเป็นเครื่องหมายสำคัญในความโปรดปรานของเขา

ด้วยเวทมนตร์ที่ติดอยู่ในการสร้างใหม่และถูกลิขิตให้ถูกลอตเตอรีอีกครั้งในปี 2022 ทำให้ Suggs อยู่ในตำแหน่งที่สร้างสถิติได้ดีพอๆ กับมือใหม่ในชั้นเรียน ในการปรากฏตัวของลีกฤดูร้อนสามครั้ง Suggs ทำได้ดีโดยทำคะแนนได้ 15.3 แต้ม 6.3 รีบาวน์ 2.3 แอสซิสต์ 1.7 สตีลและ 1.0 บล็อกในเวลาเพียง 21.8 นาทีต่อเกม

จอช กิดดี้ จากThunder
อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนนี้ Giddey ลงจอดพร้อมกับ Thunder ที่อันดับ 6 ทำให้เขาอยู่ในทีมที่เข้าสู่โหมดการพัฒนาอย่างมั่นคง สำหรับเด็กอายุ 18 ปีที่ต้องการปรุงรสในระดับ NBA Giddey อยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนา แต่สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ Giddey อาจประสบปัญหาในการเพิ่มความเกี่ยวข้องในลีกแฟนตาซีส่วนใหญ่

เขามาจากออสเตรเลียด้วยสถิติที่หลากหลาย – 10.8 คะแนน, 7.4 รีบาวน์, 7.4 แอสซิสต์, 1.1 ขโมยใน NBL ฤดูกาลที่แล้ว – แต่เขาจะต้องต่อสู้กับShai Gilgeous-Alexander , Lu Dort และอีกหลายคน ผู้เล่นอายุน้อยที่ Thunder กำลังมองหาที่จะพัฒนา เราไม่ได้มอง Giddey มากนักใน Summer League ในขณะที่เขาข้อเท้าพลิกในช่วงต้นเกมแรกและเล่นไปเพียง 6 นาที

ในฐานะมือปืนที่แย่ (29.3% 3PT; 69.1% FT) ที่มีกรอบบาง Giddey ไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากเมื่ออยู่นอกลูก เขาน่าจะผ่อนคลายลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยโอกาสที่ดีที่สุดของเขาสำหรับความเกี่ยวข้องของ Fantasy จะมาในตอนท้ายของฤดูกาลหาก Thunder จัดการกับผู้เล่นหลักบางคนหรือยอมรับรถถังเต็มตัว เช่นเดียวกับในช่วงครึ่งหลังของปี 2020-21 .

โจนาธาน คูมิงก้าWarriors
ในช่วงต้นของกระบวนการร่าง Kuminga ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกอันดับ 1 โดยรวมที่มีศักยภาพ แต่เมื่อถึงเวลาที่ร่างจะหมุนไปรอบ ๆ ผู้ประเมินก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับเด็กอายุ 18 ปีซึ่งใช้เวลาในฤดูกาลที่แล้วร่วมกับ Green กับ G League Ignite . ที่ 6-6, 210 กับนักกีฬาระดับแนวหน้า Kuminga ดูเป็นส่วนหนึ่งของปีก NBA ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน แต่ความพยายามและการตัดสินใจของเขาทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามเช่นเดียวกับการยิง 39-25-63 ของเขา

แม้จะไร้ประสิทธิภาพ แต่ Kuminga ยังคงทำแต้มได้ 15.9 แต้มต่อเกม – ขณะที่เพิ่ม 7.2 รีบาวน์ 2.7 แอสซิสต์ และ 1.9 ขโมย/บล็อค – แต่เขาจะเข้าสู่ปีในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 1 ในกลุ่มหน้าใหม่ สำหรับวัตถุประสงค์แฟนตาซี Kuminga มีความเสี่ยงเกินกว่าจะรับประกันสิ่งใดนอกจากการเลือกรอบปลายในลีกมาตรฐานส่วนใหญ่ และถึงแม้จะดูดีกว่าที่โฆษณาไว้ — เขามีการเล่นที่พลิกผันใน Summer League — เขาจะติดอยู่ข้างหลังStephen Curry , Klay Thompson , Andrew Wiggins , Draymond Green , James Wisemanและบางทีแม้แต่ Otto Porter คำสั่งจิก

ผลงานเด่นอื่นๆ
ฟรานซ์ วากเนอร์ จาก Magic
หนึ่งในผู้เล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในคลาส ความยาวของ Wagner และสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้เขาติดอยู่ใน 10 อันดับแรก Wagner เฉลี่ย 12.5 แต้ม 6.5 รีบาวน์ 3.0 แอสซิสต์ 1.3 ขโมยและ 1.0 บล็อกในฐานะนักเรียนปีที่สอง มิชิแกนเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาอยู่ไกลจากเพลย์เมกเกอร์แบบดั้งเดิม แต่การผ่านของ Wagner นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับอายุและขนาดของเขา

นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าเป็นผู้พิทักษ์ชั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพในการไล่ล่าชายร่างใหญ่ที่เป็นปฏิปักษ์และติดกับผู้พิทักษ์ที่ขอบ แว็กเนอร์จะมีการแข่งขันนาทีกว่า Suggs – รวมทั้งจากพี่ชายของเขา Moritz – แต่ถ้ามีนาทีที่เขาคาดการณ์ว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นแฟนตาซีที่รอบรู้ในชั้นเรียน สำหรับสิ่งที่คุ้มค่า Wagner ไม่ได้น่าประทับใจมากนักในลาสเวกัส โดยเฉลี่ย 8.0 คะแนน (2-13 3PT), 3.8 รีบาวน์, 1.0 แอสซิสต์, 1.3 ขโมยและ 0.3 บล็อกใน 21.5 นาทีต่อเกมผ่านการปรากฏตัวสี่ครั้ง

Davion Mitchell , คิงส์
มีหลายสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับสิ่งที่ Mitchell นำมาสู่ NBA แต่ Sacramento อาจไม่ใช่จุดลงจอดที่ดีที่สุดสำหรับค่า Fantasy ในทันทีของเขา ด้วยDe’Aaron FoxและTyrese Haliburton – เช่นเดียวกับBuddy Hieldสำหรับตอนนี้ – Mitchell มักจะมองหาบทบาทสำรอง เว้นแต่ทีมจะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อย่างไรก็ตาม คิงส์ที่จัดการเดลอน ไรท์ให้แอตแลนต้าช่วยสนับสนุนการทำงานของมิทเชลล์

James Buknight, Hornets
เช่นเดียวกับมิทเชลล์ บูกไนท์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะกับผลประโยชน์ของเขาอย่างแน่นอน นั่นคือแฟนตาซี แต่แม้ในสถานการณ์ในอุดมคติ บุคไนท์ก็ฉายแววเป็นผู้เล่นในชีวิตจริงที่ดีกว่าสินค้าโภคภัณฑ์แฟนตาซี เนื่องจากเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่ทำคะแนนได้ก่อนซึ่งไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเกินไปในสองฤดูกาลของเขาที่ UConn แม้ว่าเขาจะมีโอกาสสร้างบทบาทให้เป็นผู้พิทักษ์คนแรกบนม้านั่งสำรอง แต่บุคไนท์จะต้องอยู่ข้างหลังTerry Rozier , LaMelo Ball และGordon Haywardตราบใดที่ทั้งสามแข็งแรง หนึ่งเครื่องหมายในความโปรดปรานของ Buknight: Hornets อนุญาตให้Malik Monkเดินในหน่วยงานอิสระ

คริส ดูอาร์เต , เพเซอร์ส
หากคุณกำลังจับสลากอายุ 24 ปี เขาบริจาคทันทีดีกว่า นั่นคือแผนสำหรับ Duarte ซึ่งทำคะแนนเฉลี่ย 17.1 คะแนนจากการยิง 53.2% (42.4% 3PT) ที่ Oregon เมื่อฤดูกาลที่แล้ว บัญชีรายชื่อของอินเดียน่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างบิตตามเวลาที่เราจะได้รับการเดือนตุลาคม แต่สำหรับตอนนี้เขามีแนวโน้มที่จะเป็นช่องในการสำรองข้อมูลหลักในการมัลคอล์มบร็อก ดอน และคาริสเลเวิร์ต ตลอดสี่เกมในเวกัส ดูอาร์เต้ทำคะแนนเฉลี่ย 18.3 แต้ม 4.0 รีบาวน์ 3.8 แอสซิสต์ 2.5 ขโมย และ 1.8 บล็อกขณะยิง 48.3% จาก 3 (7.3 3PA/G)

โมเสส มูดี้ , วอร์ริเออร์ส
ทีม Warriors พลิกกลับสูงด้วยการเลือกลอตเตอรีทั้งคู่ และทั้ง Moody และ Kuminga จะเข้าสู่ฤดูกาลด้วยมุมมองที่คล้ายคลึงกัน นาทีจะพร้อมใช้งานจากม้านั่ง แต่มูดี้จะต้องเอาชนะจอร์แดนพูลและดาเมียนลี – รวมถึง Kuminga – สำหรับจุดหมุน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด Moody มองว่าเป็นการลงทุนแบบแฟนตาซีในระยะยาวมากกว่า

Corey Kispert , พ่อมด
การเลือกโดยรวมครั้งที่ 15 ต่อยอดอาชีพการงานวิทยาลัยที่แข็งแกร่งสี่ปีด้วยคะแนนเฉลี่ย 18.6 คะแนน 5.0 รีบาวน์และ 2.8 3 วินาทีในฐานะผู้อาวุโสที่กอนซากา คิสเพิร์ตเป็นนักแม่นปืนที่ผ่านการรับรอง แต่เขากลับเข้าร่วมบัญชีรายชื่อที่จู่ ๆ ก็เต็มไปด้วยสวิงแมน Kyle Kuzma , Kentavious Caldwell-Pope , Deni Avdija และDavis Bertans – ไม่ต้องพูดถึงBradley Beal – ทุกคนสามารถยืนขวางทาง Kispert ได้ แต่ถ้าเขาสามารถเคลียร์เส้นทางสู่นาทีที่สม่ำเสมอได้ Kispert อาจใช้สำหรับผู้จัดการที่ต้องการ 3 วินาที

อัลเปเรน เซนกุน จาก Rockets
Sengun อาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือสองปีในการถอดรหัสเรดาร์แฟนตาซีอย่างแท้จริง แต่ Rockets เป็นหนึ่งในทีมเพียงไม่กี่ทีมที่สามารถเสนอบทบาทที่สอดคล้องกันให้เขาได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่Kelly Olynykออกจาก Detroit ในหน่วยงานอิสระ จับตาดู Sengun ก่อนเพื่อดูว่าเขาสามารถรวบรวมการสัมผัสมากพอที่จะใช้เวทย์มนตร์ของเขาในบล็อกหรือไม่ เขาเฉลี่ยดับเบิ้ล-ดับเบิ้ลด้วย 3.0 บล็อกและ 1.3 ขโมยในเกมลีกฤดูร้อนสี่เกมแรกของเขา

จอช คริสโตเฟอร์ , ร็อคเก็ตส์
เป็นที่ยอมรับ มันคงจะแปลกใจถ้าคริสโตเฟอร์เป็นผู้เล่นแนวแฟนตาซีที่สร้างผลกระทบในฐานะมือใหม่ แต่ Rockets ได้รับการจูงใจให้อย่างน้อยก็ยิงเขา จาเลน กรีนและเควิน พอร์เตอร์ จูเนียร์ มีสิ่งกีดขวางบนถนนที่ชัดเจนอยู่บ้าง แต่ในขณะที่เขาแสดงให้เห็นในลาสเวกัส คริสโตเฟอร์เป็นผู้ทำประตูที่มีความสามารถ ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง โปรไฟล์ในฐานะสถิติที่ดีที่สมบูรณ์แบบ/ทีมที่ไม่ดี ฮูสตันควรสร้างมันขึ้นมา การย้ายบัญชีรายชื่อในบางจุด

ซิแอร์ วิลเลียมส์ , กริซลีส์
การรับวิลเลียมส์ที่มีความสามารถ แต่มีความสามารถที่ 10 อาจเข้าถึงได้ แต่ก็ยากที่จะตำหนิเมมฟิสในการกำหนดเป้าหมายหนึ่งในดาวที่มีศักยภาพเพียงไม่กี่ดวงที่ยังคงอยู่บนกระดาน วิลเลียมส์น่าจะถูกนำตัวมาอย่างช้าๆ สำหรับทีมกริซลี่ส์ที่ลึกล้ำกว่าที่คุณคิด แต่เขาเป็นผู้เล่นที่คู่ควรกับการกำหนดเป้าหมายในรูปแบบราชวงศ์

แคม โธมัส จากNets
ความสามารถในการให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ LSU นั้นดีเท่ากับโฆษณาในลีกฤดูร้อน โดยเขาทำคะแนนได้ 27.0 แต้มในเวลาเพียง 28.8 นาทีต่อเกมจากการลงเล่นสี่นัด แพ็คเกจเกมรุกที่หลากหลายของโธมัสน่าจะแปลได้ดีในระดับ NBA แต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดที่เขาต้องเผชิญคือจุดที่เขายืนอยู่ในการหมุนเวียนที่มีความสามารถมากที่สุดของลีก ด้วยดาวสามดวงของเดอะ เน็ตส์ และผู้เล่นที่มีความสามารถจำนวนหนึ่ง นำหน้าเขาไปตามลำดับ โอกาสของโธมัสน่าจะค่อนข้างจำกัด

ถึงอย่างนั้น นักเตะวัย 19 ปีก็ยังเป็นผู้เล่นที่คุ้มค่าที่จะเก็บสะสมไว้ในลีกของราชวงศ์ ในระยะยาว ความหวังคือการที่เขาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำคะแนน ตอนนี้โธมัสเป็นผู้มีส่วนร่วมเพียงคะแนนและ 3 เท่านั้นเมื่อพูดถึงแฟนตาซี

การวิเคราะห์ช่วงยุของ NBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของผู้เล่น ถือเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันกับ Fantasy Draft

การดูทีมบนกระดาษและการคาดการณ์อย่างแม่นยำว่าผู้เล่นจะจับคู่กันอย่างไร – ใครจะเติบโตและใครจะไม่ – บางครั้งอาจเป็นการออกกำลังกายที่ไร้ประโยชน์ แต่การผสมผสานระหว่างการวิจัยและการคาดเดาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกในการเล่นกีฬาแฟนตาซี

แม้ว่ายุทโธปกรณ์ปี 2564 จะไม่ได้เห็นดาราดังมากมายเหมือนเมื่อหลายปีก่อน ไฮโลออนไลน์ ผู้เล่นหลักหลายคน ตั้งแต่Kyle LowryไปจนถึงLonzo BallไปจนถึงKemba Walkerได้เปลี่ยนรหัสไปรษณีย์และปรับเปลี่ยนรายชื่อในกระบวนการ

เมื่อฝุ่น (ส่วนใหญ่) ตกลงในเอเจนซี่อิสระ นี่คือผู้เล่นที่ค่าแฟนตาซีอาจถูกตั้งค่าให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2564-2565

กำลังมาแรง
ลอนโซ่ บอล, ชิคาโก บูลส์
ชิคาโกหยิบขึ้นมาจากจุดที่มันค้างไว้ในช่วงเส้นตายการค้าของฤดูกาลที่แล้วเมื่อคว้าตัวNikola Vucevicซึ่งทำให้ Lonzo Ball และDeMar DeRozan เคลื่อนไหวในยุนี้มากขึ้น ในขณะที่ DeRozan, Vucevic และZach LaVine มีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าลดลงเล็กน้อย แต่หุ้น Ball’s Fantasy อาจตกมากที่สุดในบรรดาสี่หุ้น

ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? ประการหนึ่ง บอลจะดีที่สุดเมื่อเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และบูลส์ไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นทีมรับ ’04 Pistons อย่างแน่นอนพวกเขาจะถูกบังคับให้เอาบอลออกจากตะกร้าบ่อยกว่าไม่ ยิ่งไปกว่านั้น Ball ไม่ได้สร้างแรงกดดันเพียงพอต่อการป้องกันในฐานะนักขับหรือนักแม่นปืนในการเลี้ยงลูกเพื่อรับประกันอัตราการใช้งานที่สำคัญในการตั้งค่าครึ่งสนาม

เขาควรจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนแนวแฟนตาซีที่แข็งแกร่ง แต่ LaVine และ DeRozan ต่างก็เป็นเพลย์เมกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะตัดโอกาสของเขาในครึ่งสนาม เมื่อบูลส์ออกสตาร์ท 5 ตัวอยู่บนพื้น บอลจะไม่สูงกว่าตัวเลือกที่สี่ในทางรุก พลัส, ชิคาโกยังคงมีการหานาทีสำหรับการจับสลากเลือก 2019, โคบี้สีขาว

อังเดรดรัมมอนด์ , 76ers เดลเฟีย
แม้จะย้ายไปทำหน้าที่สำรองเต็มเวลา แต่ดรัมมอนด์ก็ควรเห็นภาระงานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนที่Joel Embiid ไม่อยู่ (แจ้งเตือนสปอยเลอร์: Embiid จะไม่เล่นทั้ง 82 เกม และไม่ควร) อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรที่จะหมุนสิ่งนี้เป็นการพัฒนาในเชิงบวกสำหรับ Drummond จากมุมมองของแฟนตาซี หลังจากไฟดับรอบแรกของLakers การเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องของ Drummond ก็คาดเดาได้มากเกินไป เพื่อจุดประสงค์ในแฟนตาซี เขาอยู่ในThe Enes Kanter Zone เป็นหลัก

Victor OladipoและTyler Herro , Miami Heat
Oladipo ไม่ได้มีโชคดีมากหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บไม่กี่ปีที่ผ่านมาและไมอามี่อัพเกรดแดนหลังของมันโดยการซื้อไคล์โลว์รีย์ในการเข้าสู่ระบบและการค้าสำหรับGoran Dragicและพรีเชียส Achiuwa โลว์รีย์ดูเหมือนจะเป็นแบบไร้รอยต่อข้างชอบของจิมมี่บัตเลอร์ , Bam Adebayoและดันแคนโรบินสัน ฉันไม่คาดหวังว่าการเพิ่ม Lowry เข้ามาจะเปลี่ยนค่า Fantasy ของผู้เริ่มต้นเต็มเวลาของไมอามีอย่างมาก

สำหรับ Oladipo นั้น ความเสี่ยงนั้นมีมากกว่ารางวัลที่เป็นไปได้จนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายหรือสองของดราฟต์ส่วนใหญ่ ในทำนองเดียวกัน แนวโน้ม Fantasy ของ Tyler Herro ก็มืดมนเมื่อมุ่งสู่ปี 2021-22 ได้ดีที่สุด คาดว่า Oladipo และ Herro จะต้องออกจากบัลลังก์และดวลสำหรับบทบาทชายคนที่หก เว้นแต่ว่า Miami จะเลือกเล่นลูกเล็กเริ่มต้นห้าลูกโดยมีบัตเลอร์ส่งกำลังไปข้างหน้า ในขั้นตอนนี้ ผู้เล่นทั้งสองไม่มีส่วนได้เสีย แม้ว่า Herro จะเล่นได้ปลอดภัยกว่าเมื่อพิจารณาจากสุขภาพของ Oladipo

อีเนสคานเตอร์และโรเบิร์ตวิลเลียมส์ , บอสตันเซลติกส์
Kanter ไม่เคยมีค่าอะไรมากไปกว่าการรีบาวด์ของปริมาณและเปอร์เซ็นต์การทำประตู แต่เขาเล่นได้ดีเป็นพิเศษกับพอร์ตแลนด์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ขณะที่ยูซุฟ นูร์คิชบาดเจ็บอยู่บ่อยๆ โดยเฉลี่ย 11.2 แต้ม (60.4% FG, 77.4% FT) และ 11.0 รีบาวน์ใน 24.4 นาทีต่อเกม ในขณะเดียวกัน วิลเลียมส์ ออกตัวในแคมเปญที่ดีที่สุดของเขาด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.0 แต้ม 6.9 กระดาน 1.8 แอสซิสต์ 1.8 บล็อกและ 0.8 ขโมยใน 18.9 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อAl Horfordกลับมาที่บอสตัน วิลเลียมส์และ/หรือ Kanter อาจอยู่ในแนวเดียวกับการถดถอยบางอย่าง เป็นเรื่องยากสำหรับ Ime Udoka ที่จะหานาทีสำหรับทั้งสามในคืนส่วนใหญ่ และในขณะที่ Horford ไม่ใช่ผู้เล่นคนเดียวกันที่เขาเป็นแม้กระทั่งเมื่อสองฤดูกาลที่แล้ว เขาก็ยังมีสถานะเพียงพอที่เขาจะกินในบทบาทของวิลเลียมส์และ แคนเตอร์.

โคดี้ เซลเลอร์ , พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
เซลเลอร์เป็นเพียงตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงและมีราคาต่ำเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แม้จะเป็นศูนย์กลางการเริ่มต้นในชาร์ลอตต์ก็ตาม ตอนนี้เขากำลังสำรองผู้เริ่มต้นโดยสุจริตใน Nurkic จะมีเวลาเหลือน้อยลงไปอีก Zeller ซึ่งเป็นอดีตผู้เลือกท็อป 5 เป็นเป้าหมายในรอบสุดท้ายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เขาไม่คู่ควรกับใบปลิวในครั้งนี้

ที่เพิ่มขึ้น
Fred VanVleetและKhem Birch , Toronto Raptors
VanVleet เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดจากการย้ายตำแหน่งของ Kyle Lowry ไปที่ไมอามี VanVleet ไม่เพียงแต่สามารถสร้างความขุ่นเคืองให้กับตัวเองและคนอื่น ๆ เท่านั้น แต่เขายังทำคะแนนจากทั้งสามระดับอีกด้วย เขาจะดึงกองหลังที่ดีที่สุดของทีมตรงข้ามทุกคืน และเปอร์เซ็นต์การทำประตูในสนามของเขาน่าจะเหลืออีกมากเป็นที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม สถิติการนับของ VanVleet ควรจะสูงถึงระดับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์การให้คะแนนและช่วยเหลือ

หลังจากเซ็นสัญญาใหม่กับโตรอนโต้ Khem Birch เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงท้ายเกมโดยอิงจากการเล่นที่มั่นคงของเขาในฐานะตัวจริงในช่วงหลังของปี 2020-21 ใน 19 เกมกับ Raptors เบิร์ชทำคะแนนเฉลี่ย 11.9 แต้ม 7.6 รีบาวน์ 1.9 สลึง 1.2 บล็อกและ 0.8 ขโมยใน 30.4 นาที Nick Nurse ดูเหมือนจะพยายามเล่น Birch แทนChris Boucherในบางครั้ง Boucher ยังคงเป็นหนึ่งที่มี upside ที่สูงกว่า แต่ Birch เป็นประเภทของการแสดงตนที่มั่นคงที่ผู้จัดการ Fantasy ควรต้องการบนม้านั่งของพวกเขา

ผลกระทบระลอกคลื่นของยุทโธปกรณ์ของโตรอนโตก็ดูเหมือนจะชอบ Goran Dragic เนื่องจากทีมยังขาดผู้ริเริ่มเกมรุก ปัญหาคือมีโอกาสพอสมควรที่ทหารผ่านศึกจะถูกส่งไปยังที่อื่น เขายังไปไกลเท่าที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนบอกว่าเขามี “ความทะเยอทะยานสูง” กว่าการเล่นสำหรับแร็พเตอร์ – ความคิดเห็นเขาในที่สุดก็ขอโทษ ณ จุดนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า Dragic จะใช้เวลาในปี 2021-22 ที่ใด แต่หากเขายังคงอยู่ในโตรอนโต บทบาทนั้นสุกงอมมากพอที่อย่างน้อยเขาจะได้รับการพิจารณาอย่างน้อยในรอบต่อๆ ไปของลีกส่วนใหญ่

เกมส์ Royal Online เว็บเดิมพันฟุตบอล ใครคือราชาแห่งป๊อปอัป?

เกมส์ Royal Online ไม่นานก่อนเริ่มฤดูกาล เจ้าของเพื่อนคนหนึ่งในลีกของฉันเสนอให้Carlos Quentinให้ฉัน ทำให้เขาได้สนามที่เขาถึงกำหนดสำหรับการรีบาวด์ครั้งใหญ่ในการตีลูกโดยเฉลี่ยหลังจากสองฤดูกาลที่ต่ำกว่าเครื่องหมาย .250 ฉันปฏิเสธโดยอ้างถึงมนต์ตามปกติของฉันเกี่ยวกับประเภทการแกว่งสำหรับรั้ว: “ผู้ตีที่มีอัตราฟลายบอลสูงถูกกำหนดให้ฆ่าค่าเฉลี่ยการตีของพวกเขา”

ฉันอาจต้องโทรกลับเจ้าของคนนั้น

เกมส์ Royal Online เควนตินเป็นนักตีฟลายบอลครั้งใหญ่สำหรับบางคน แต่ไม่ใช่นักตีฟลายบอลทุกคนจะเหมือนกันหมด Brian McCann , Stephen DrewและChase Utley ต่างก็โพสต์อัตรา flyball ที่ดี แต่ก็ยังไม่มีใครจบสามฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าเฉลี่ยการตีที่ต่ำถึง 260 ช่วยให้ผู้ตีเหล่านี้สามารถติดต่อกันได้ดีแม้ว่าจะไม่มีใครเคยสับสนกับJuan PierreหรือVladimir Guerreroก็ตาม (เช่นเดียวกันสำหรับเควนติน) สิ่งที่ทำให้ทั้งสามคนนี้ไม่เป็นอัลบาทรอสเฉลี่ยแม่นในแฟนตาซีคือความเกลียดชังที่ดีต่อสุขภาพที่จะโผล่ออกมา เมื่อสองปีที่แล้ว เควนตินก็พูดได้เหมือนกัน

แม้ว่าในปีที่แล้ว เควนตินจะมีความคล้ายคลึงกับ McCann, Drew และ Utley น้อยกว่า และเหมือนกับVernon Wellsหรือที่รู้จักว่า The King of Pop เวลส์ตีแมลงวันในสนามได้มากกว่าลีกหลักใดๆ ตั้งแต่ปี 2008 สามฤดูกาลที่แล้ว เขาทำแต้มได้ถึง .300 ในขณะที่เขากลั่นกรองอัตราการป๊อปอัปและรวบรวมอัตราการเอาท์เอาท์ที่ต่ำที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขา เมื่อเขากลับไปสู่วิถีปกติของเขาแล้ว เวลส์ก็กลับมาโพสต์ค่าเฉลี่ยการตีลูกปานกลาง เควนตินอาจมีกระบวนการของเวลส์ในทางกลับกัน เนื่องจากเขาโพสต์อัตราป๊อปอัปในระดับปานกลางจนถึงปีที่แล้ว จากนั้นจึงเพิ่มอัตราของเขามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2010

(หากคุณสงสัยว่าเหตุใดเควนตินที่มีป๊อปอัปและอัตราการติดต่อที่ดี ตีเพียง .236 ในปี 2009 นี่คือผู้ร้ายหลัก: ค่าเฉลี่ยการตีบอลต่ำอย่างผิดปกติบนไลน์ไดรฟ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่ดูเหมือนสอดคล้องกัน รูปแบบสองปีของค่าเฉลี่ยต่ำเป็นเพียงผลคูณของความบังเอิญทางสถิติที่แตกต่างกันสองแบบ)

Quentin ไม่ใช่คนเดียวที่มีอัตราป๊อปอัปในปี 2010 อาจทำให้เจ้าของ Fantasy ได้ข้อสรุปที่อาจผิดพลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในปี 2011 ในขณะที่นักตีบางคนเช่น Wells, Edwin Encarnacion , Pat BurrellและRod Barajasไม่สามารถเก็บบอลได้ตรงๆ

รายการเด่นด้านล่างคือผู้เล่นตี 10 คนที่นอกจากเควนตินแล้ว ยังสามารถเห็นค่าเฉลี่ยการตีของพวกเขา การวิ่งได้คะแนน และ RBI ทำหน้าประมาณนั้นเนื่องจากการถดถอยในอัตราป๊อปอัปของพวกเขา

เนื่องจากการปรับปรุง

Mark Teixeira , 1B, NY Yankees:อัตรา flyball โดยรวมของ Teixeira แทบจะไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่สัดส่วนที่ใหญ่กว่ามากของแมลงวันเหล่านั้นไม่ได้เดินทางเกินสนามในปี 2010 ส่งผลให้อัตราการตีเฉลี่ย .256 ที่น่าผิดหวัง นี่อาจไม่ใช่ความผันผวนแบบสุ่ม เนื่องจาก Tex ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อวงสวิงของเขา อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาสามารถมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดว่า Teixeira จะโผล่ออกมาบ่อยๆ ทำให้เขาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยการตีบอลตามปกติในช่วง .290 ถึง .300

Aramis Ramirez , 3B, Chicago Cubs:เช่นเดียวกับ Teixeira ความทุกข์ยากของ Ramirez ที่จานในฤดูกาลที่แล้ว (.241 บอลเฉลี่ย) สามารถสืบย้อนไปถึงอาการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือที่เจ็บ เห็นได้ชัดว่ามันส่งผลกระทบกับเขา ในขณะที่เขาทำได้ดีกว่ามากในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหลังจากที่สุขภาพดีขึ้น แม้ว่าเขาไม่เคยเกลียดชังป๊อปอัปเป็นพิเศษ แต่อัตราล่าสุดของรามิเรซก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับปีที่แล้ว รามิเรซอาจอยู่ด้านบวกของ 30 แต่เขายังมีทักษะที่จะตี .280 หรือสูงกว่า

Yunel Escobar , SS, โตรอนโต:หลังจากสามปีติดต่อกันในการตีบอลโดยเฉลี่ยที่ .288 หรือสูงกว่า ค่าเฉลี่ย .256 ของฤดูกาลที่แล้วนั้นทั้งทำให้งงงวยและน่าหงุดหงิดสำหรับเจ้าของเกมแฟนตาซีของ Escobar แม้จะมีอัตราการเอาท์เอาต์และไลน์ไดรฟ์ที่ใกล้เคียงกับที่โพสต์ในปี 2552 แต่เอสโกบาร์ก็พบว่าค่าเฉลี่ยการตีบอลของเขาดิ่งลงจาก .299 เป็น .256 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อัตราการป๊อปอัปเพียงครั้งเดียวของเขาเพิ่มขึ้นเป็นเกือบปกติ 7.1 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการงานของเขา คงจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหาก Escobar ละทิ้งรูปแบบการหลีกเลี่ยงป๊อปอัปที่คงเส้นคงวาไว้ก่อนหน้านี้ในระยะยาว อันที่จริง เขาเปลี่ยนรูปแบบนั้นหลังจากช่วงสองเดือนแรกของฤดูกาลที่ย่ำแย่เป็นพิเศษ ดังนั้นให้มองหา Escobar รุ่นเก่าที่จะคงอยู่ในปี 2011

Kurt Suzuki , C, Oakland:ในช่วง 4 ปีแรกของอาชีพค้าแข้งในลีก ซูซูกิมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านอัตราการหยุดงาน และในปี 2010 เขาสามารถตีสามได้ในอัตราเพียงครึ่งเดียวของฤดูกาลหน้าใหม่ของเขา สำหรับการปรับปรุงทั้งหมดในการตัดสินเขตการจู่โจมของเขา เขาได้คะแนนเฉลี่ยบอลในปี 2010 ซึ่งต่ำ กว่าคะแนนการรณรงค์มือใหม่ของเขาเจ็ดแต้ม อย่างที่คุณเดาได้ว่าอัตราการป๊อปอัปผิดปกติคือการตำหนิในขณะที่เขาพุ่งชนในสนามด้วยอัตราที่สูงเป็นอันดับเจ็ดในบรรดาลีกหลักที่มีการปรากฏตัวของจานอย่างน้อย 525 ครั้ง อย่าแปลกใจที่เห็น Suzuki ได้ค่าเฉลี่ยการตีกลับขึ้นสู่ .270 ซึ่งเคยเป็นในปี ’08 และ ’09

Franklin Gutierrez , OF, Seattle:เป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจที่จะคิดว่าตัวเลขของ Gutierrez เข้าไปในถังเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากความกลัวลึกลับที่แทรกซึมทุกคนและทุกสิ่งที่เข้าสู่ Safeco Field แต่มีคำอธิบายที่ดีกว่าในการกำจัดของเรา Gutierrez ไม่ใช่คนตีลูกฟลายบอลมากนัก แต่แมลงวันของเขาส่วนใหญ่อยู่ในสนามเมื่อฤดูกาลที่แล้ว อย่างแรก แน่นอนว่าเขาต้องลงสนามเมื่อเขาหายจากอาการท้องร่วง แต่กูเตียร์เรซที่แข็งแรงน่าจะกลับมาจากค่าเฉลี่ย .245 ในฤดูกาลนี้

ครบกำหนดสำหรับการปฏิเสธ

David Ortiz , DH, Boston:อัตราการตีออกของ Big Papi เพิ่มขึ้นจาก 18 เป็น 28 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาได้อย่างไร แต่ค่าเฉลี่ยการตีบอลในปี 2010 ของเขาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550 ใช่แล้ว ออร์ติซเลิกเป็นบิ๊กป๊อปปี้แล้ว ในสองฤดูกาลก่อนหน้านี้ เขาเปิดบอลมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในการเล่น แต่ปีที่แล้วอัตรานั้นลดลงต่ำกว่าแปดเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ในอาชีพการงานของเขา เราควรคาดหวังว่าการถดถอยบางอย่างจะกลับมา เมื่อเกมสุดสัปดาห์แรกของเขาได้แสดงให้เห็น ออร์ติซยังคงมีพลังเหลือเฟือ แต่การตีซ้ำของค่าเฉลี่ยบอล .270 นั้นคงอยู่เกินเอื้อมของเขา

Nick Swisher , OF, NY Yankees: หลายๆ อย่างมาจากงานที่ Swisher ทำเพื่อเปลี่ยนแนวทางของเขาในปีที่แล้ว เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนตีที่ดุดันกว่ามาก มีเหตุผลบางอย่างที่ระบุว่าอัตราการป๊อปอัปที่ลดลงของเขานั้นเกิดจากการละทิ้งจรรยาบรรณที่อดทนมากขึ้น แต่ข้อมูลไม่จำเป็นต้องยืนยันทฤษฎี ในปี 2010 Swisher ยังคงชอบเล่นบอลลอยได้ ดังนั้นในขณะที่เขาอาจไม่ได้ “รอสนาม” เขาก็ยังยกบอลอยู่ นอกจากนี้ Swisher ได้เริ่มแสดงจานที่สั้นลงในปี 2009 ซึ่งเป็นฤดูกาลที่อัตราการป๊อปอัปของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยิ่งคุณดูมากเท่าไร ฤดูกาล 2010 ของ Swisher ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และค่าเฉลี่ยการตีบอล .288 ที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาก็ยิ่งดูเป็นเรื่องบังเอิญ

Brandon Phillips , 2B, Cincinnati:ฟิลลิปส์สามารถรักษาค่าเฉลี่ยการตีบอลของเขาให้อยู่ในช่วงเดียวกันตลอดสี่ฤดูกาลที่ผ่านมา แม้ว่าพลังของเขาจะค่อยๆ ลดลงก็ตาม ทักษะการติดต่อที่ได้รับการปรับปรุงเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบาย แต่อัตราการป๊อปอัปที่ลดลงก็มีบทบาทเช่นกัน ด้วยอัตราของฟิลลิปส์ที่ลดลงต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นต์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว อาจไม่มีโอกาสมากนักสำหรับเขาที่จะปรับปรุงในด้านนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อัตราปี 2010 นั้นถือว่าผิดไปจากอัตราอาชีพของเขา ปี 2011 อาจเป็นปีที่เราเริ่มเห็นค่าเฉลี่ยบอลของฟิลลิปส์แสดงการสึกหรอ

Yuniesky Betancourt , SS, Milwaukee: Betancourt ประสบกับกระแสไฟกระชากที่ดีในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาก็โพสต์อัตราป๊อปอัปที่ต่ำที่สุดในอาชีพการงานของเขาด้วย เนื่องจากเขามีอัตราที่ต่ำเหมือนกันในปี 2008 ดูเหมือนว่าการเพิ่มขึ้นของปี 2009 เป็นเรื่องผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วอัตรานั้นสอดคล้องกับตัวเลขอาชีพของเขามากกว่า ไม่เพียงแต่เบทานคอร์ตจะถอยก้าวถอยหลังในขุมกำลังโฮมรันของเขาเท่านั้น เนื่องจากเขาได้กำไรเกินปกติในปี 2010 แต่เขายังสามารถเห็นการสลิปโดยเฉลี่ยในการตีบอลของเขาด้วย เขาสามารถกลับไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกชอร์ตสต็อปที่น่าสนใจน้อยที่สุดในแฟนตาซี

Omar Infante , 2B, Florida:บางทีอาจดูเหมือนชัดเจนว่า Infante กำลังจะเสื่อมลงหลังจากกด .321 เมื่อปีที่แล้ว แต่อย่างน้อย เราก็สามารถพูดสิ่งนี้ให้เขาได้ ประสิทธิภาพนั้นได้รับการสนับสนุนโดยสถิติอุปกรณ์ต่อพ่วงของเขา Infante ยังคงปรับปรุงอัตราการหยุดงานของเขาอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว แต่สม่ำเสมอ และเขาลดป๊อปอัปและ flyball โดยรวมลงอย่างมาก สัญญาณเตือนที่ใหญ่ที่สุดของการลดลงคือการเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ของอัตราบอลภาคพื้นดินของเขา สำหรับคนที่ไม่ใช่ภัยคุกคามจากโฮมรัน จริง ๆ แล้วสิ่งนี้สามารถอ่านได้ว่าเป็นการพัฒนาในเชิงบวก เนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่มีโอกาสดีกว่าที่จะถูกโจมตีจากพื้นดินมากกว่าแมลงวัน แค่การเปลี่ยนแปลงหนึ่งปีที่รุนแรงนี้ยากจะรักษาไว้ได้

อภิธานศัพท์
จำนวนรันที่สร้างขึ้นต่อ 27 Outs (RC/27) — การประมาณจำนวนรันที่ผู้เล่นตัวจริงจะสร้างต่อ 27 outs หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครอบครองแต่ละจุดในลำดับ อดีต. RC/27 สำหรับ Miguel Cabrera จะทำนายประสิทธิภาพของผู้เล่นตัวจริงที่ Cabrera (หรือสถิติเท่ากัน) ตีในจุดทั้งเก้า; สร้างโดย Bill James
Component ERA (ERC) — การประเมิน ERA ของ pitcher จะเป็นอย่างไรหากอิงตามประสิทธิภาพการขว้างจริงเพียงอย่างเดียว สร้างโดย Bill James
GO/AO — อัตราส่วนของ Ground out-fly out
GB/FB — อัตราส่วนของGround ball-fly ball
batting เฉลี่ยต่อลูกในการเล่น (BABIP)– เปอร์เซ็นต์ของลูกบอลในการเล่น (ที่ค้างคาวลบการเอาท์และโฮมรัน) ที่เป็นการตีพื้นฐาน การวิจัยโดย Voros McCracken และคนอื่น ๆ พบว่าอัตรานี้ส่วนใหญ่เป็นการสุ่มและมีบรรทัดฐานของ
พลังที่แยกได้ประมาณ 30% – ความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์การซัดกับค่าเฉลี่ยของแม่น สร้างโดย Branch Rickey และ Allan Roth
Walk Rate — Walks / (at bats + walks)
Whiff Rate — Strikeouts / at bats
อยู่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แฟนตาซีหลงใหลมากที่สุดในธุรกิจโดยต่อไปนี้เราผ่านทางทวิตเตอร์ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราคำถามเบสบอลแฟนตาซีของคุณเพื่อDMFantasyBaseball@cbs.com อย่าลืมใส่By the Numbersในช่องหัวเรื่อง โปรดระบุชื่อนามสกุล ภูมิลำเนา และรัฐของคุณ

ในช่วงสามปีที่เขียนDear Mr. Fantasyฉันได้คาดหวังรูปแบบพฤติกรรมบางอย่างจากกลุ่มผู้อ่านบางกลุ่มของเรา โดยเฉพาะประเภทที่มีผู้ป่วยน้อยกว่า

พวกเขาคาดหวังดวงจันทร์และดวงดาวทันที และเมื่อพวกเขาไม่ได้มันมา พวกเขาคิดว่าพวกเขาจำเป็นต้องเข้าไปที่นั่นและทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน ทำการค้าขายอย่างเร่งรีบ ไล่ตามมือที่ร้อนรน นั่งอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นที่ยอมรับ และโดยทั่วไป ทำทุกอย่างในอำนาจของตนเพื่อนำมาซึ่งความพินาศของตน

ฉันเรียกมันว่าฤดูกาลประหลาด มันอยู่ระหว่างฤดู Mardi Gras และฤดูภาษี และทำให้เกิดความโกลาหลมากกว่าทั้งสองอย่าง

โดยธรรมชาติแล้ว ฉันคาดหวังว่าจะมีกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลคร่ำครวญถึงซูเปอร์สตาร์ที่กำลังดิ้นรนในทุกมุมของลีก ฉันคาดหวังคำถามหลายพันข้อจากคนที่ควรรู้ดีกว่าถามว่าฤดูกาลของพวกเขาจบลงหรือไม่และพวกเขาควรพยายามทำอะไรที่รุนแรงหรือไม่ ฉันคาดว่าจะเตือนพวกเขาว่า ผ่านไปแค่สัปดาห์เดียว ผู้เล่นของพวกเขาถูกเลือกก่อนเกมด้วยเหตุผลบางอย่าง ผู้เล่นทุกคนต้องผ่านจุดนี้ไปในบางช่วงของฤดูกาล และพวกเขาเสี่ยงที่จะทำร้ายทีมของพวกเขาโดยทำปฏิกิริยากับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มากเกินไป ขนาดตัวอย่าง. อีกฤดูกาลที่น่าขนลุก W-2 อีกรายยื่นต่อรัฐบาลกลาง

นั่นคือสิ่งที่ฉันคาดหวัง นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับ:

Ian Desmondกำลังฆ่าฉัน … — James Holovacko

เอียน เดสมอนด์? แค่นั้นแหละ? ไม่มีการเอ่ยถึง ค่าเฉลี่ยแม่น .143 ของJoe Mauer ? Troy Tulowitzki ตกต่ำ 1 ต่อ 11 หรือไม่? การเปิดตัวที่น่าสังเวชของ Cole Hamelsกับ Mets ที่ต่ำต้อย? เดสมอนด์คือสิ่งที่เราสนใจ? เขาเป็นคนที่ฉันต้องบอกว่าสมควรได้รับความอดทนมากกว่านี้? ฉันไม่ชอบเขาเลยด้วยซ้ำ เรียกเขาว่าเจ้าชู้ในพรีวิวพรีซีซันระดับประเทศของฉันตามจริง ฉันจะปกป้องเขาได้อย่างไร

… ฉันควรเลือกชอร์ตสต็อปที่มีอยู่ในลีกแบบตัวต่อตัว 10 ทีมของฉัน: Erick Aybar , Alex Gonzalez , JJ Hardy , Alcides Escobar , Asdrubal CabreraหรือOrlando Cabreraหรือไม่?

โอ้. นั่นเป็นวิธีที่

ฟังนะ เจมส์ ฉันรู้ว่าเดสมอนด์ไม่มีผลงานมากนัก ฉันรู้ว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงของเขานั้นสมบูรณ์แบบที่สุด และฉันรู้ว่าจริงๆ แล้วเขาทำได้สำเร็จตามหลังผู้เล่นเหล่านั้นในลีกตัวต่อตัวมาตรฐานในปีที่แล้ว แต่เราจัดอันดับเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำ – ฉันต้องยอมรับอย่างไม่เต็มใจ – เพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสิทธิ์ชอร์ตสต็อปไม่กี่คนที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นอะไรที่มากกว่านั้น นอกเหนือจากการค้าขาย เขาเป็นความหวังที่ดีที่สุดของคุณในการทำให้ตัวเองโดดเด่นในตำแหน่งนี้ ผู้เล่นคนอื่น ๆ เหล่านั้นจะไม่ทำอะไรมากไปกว่าให้หัวของคุณอยู่เหนือน้ำ

ทั้งสองข้อยกเว้นที่เป็นไปได้และ Escobar Asdrubal Cabrera ทั้งสองมีข้อดีบางอย่าง – เอสโกบาร์เป็นประเภทที่รวดเร็วและมีค่าเฉลี่ยสูงและ Cabrera เป็นมาร์ตินปราโดชายผู้น่าสงสาร- แต่ก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงในแฟนตาซี ทั้งคู่ไม่ได้เริ่มต้นที่ดีเป็นพิเศษและไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากสายการสละสิทธิ์มากนัก เดสมอนด์ แค่ชื่อก็จะถูกคนอื่นแย่งไปแน่ๆ ถ้าคุณทิ้งเขาตอนนี้

ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเขาอาจทำให้ผิดหวังและไม่ได้เล่นเหมือนท็อป 12 แฟนตาซีชอร์ตสต็อปในฤดูกาลนี้ แต่คุณต้องให้โอกาสเขาอย่างจริงใจ เขาเล่นอะไร สามเกม? ถ้าทูโลวิตซกี้และแฮนลีย์ รามิเรซยังไม่มีโอกาสได้เข้ามา ทำไมคุณถึงควรให้เดสมอนด์มีมาตรฐานที่สูงกว่า?

ให้เวลาเขาหนึ่งเดือน แล้วคุณจะมีความคิดที่ดีขึ้นว่าเขาจะทำอะไรให้ทีมแฟนตาซีของคุณได้บ้าง หากคุณยังคงผิดหวังและ Escobar และ Cabrera กำลังแสดงสัญญาณของชีวิตบนสายการสละสิทธิ์ คุณก็สามารถเปลี่ยนได้ และถ้า Escobar และ Cabrera ไม่ว่างแล้ว ทำไมไม่ให้ Desmond อีกหนึ่ง เดือนล่ะ? Mark Teixeiraมีความทุกข์ยากในเดือนเมษายนเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เพื่อให้ได้เดวิดออร์ติซ ดังนั้นจงมีผู้เล่นคนอื่นนับไม่ถ้วนที่เก่งเกินกว่าจะไม่มีใครเป็นเจ้าของใน Fantasy

Erick Aybarsและออร์แลนโด Cabrerasของโลกมักจะมีถ้าคุณต้องการพวกเขาในภายหลัง แต่ถ้าคุณพลาดโอกาสในการเป็นผู้เล่นที่แหกคุกในตำแหน่งที่อ่อนแอที่สุดในแฟนตาซีคุณจะไม่ได้รับโอกาสที่จะยกเลิกความผิดพลาดว่า

สัปดาห์นี้ฉันมีช่วงสละสิทธิ์ครั้งแรก และฉันต้องการเหยือกบรรเทาทุกข์อย่างที่สุด นอกจากChris Perezฉันไม่มีใคร Lidge อยู่ในช่องสำรองที่บาดเจ็บของฉัน และฉันพลาดJose Contrerasเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือจอร์แดน Walden มูลค่าโลภในขณะนี้หรือมีสถานการณ์ที่ฉันควรจะตรวจสอบอื่นได้หรือไม่ เฟอร์นันโดร็อดนีย์ก็ยังมีอยู่เป็นอยู่ควบคู่ของเดวิดออร์ดสมาและแบรนดอนลีกและ RP-สิทธิ์แมตต์แฮร์ริสัน ฉันชอบโอกาสของเหล่านางฟ้าในการมอบโอกาสในการบันทึก 40 บวกของพวกเขาที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น แต่คุณเชื่อ Walden ที่จะเป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้าหรือไม่? — ลี โกลด์แมน

SW:ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่ง Walden, Lee และฉันคิดว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่คุณแทบรอไม่ไหว ฉันเคยเห็นเขาอ้างสิทธิ์ในทุกลีกของฉัน และหากการเซฟนั้นสั้นในลีกของคุณอย่างที่คุณแนะนำ เขาก็จะได้รับการอ้างสิทธิ์ที่นั่นเช่นกัน

ปัญหาสำหรับเขาไม่เคยอยู่ที่ความสามารถ เขาขว้างสูง 90s และตีออกดีกว่าตีต่ออินนิ่งในอาชีพของเขา ฉันไม่คิดว่าผู้จัดการโรงเรียนเก่าอย่าง Mike Scioscia จะไว้ใจเขาให้ปิดตัวในช่วงต้นอาชีพในลีกใหญ่ของเขา ฉันคิดว่าเขาจะต้องได้รับบทบาทนี้ บางทีอาจจะตลอดทั้งฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแองเจิลส์มีเหยือกอื่น ๆ มากมายที่มีประสบการณ์การปิด

ตอนนี้ที่ไซออสเซียเปิดประตูนั้นแล้ว วิธีเดียวที่ฉันเห็นเขาปิดก็คือถ้าวัลเดนดิ้นรน ซึ่งฉันไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น เขาเคยมีปัญหาเรื่องการควบคุมมาก่อน แต่ถ้าเขาไม่มีค้างคาว เขาก็สามารถหนีไปได้ เกือบทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิดมีการต่อสู้ของเขาอย่างดุเดือด มันเกือบจะเป็นหน้าที่ของความสามารถในการขีดฆ่า

หากคุณเพิ่ม Walden ฉันคิดว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยครั้งที่ 2 ไม่เพียงแต่ตอนนี้ แต่ยังรวมถึงเมื่อ Lidge กลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วย แม้ว่า Aardsma จะแข็งแรงและปิดตัวลงอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ฉันคิดว่า Walden จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า และ Aardsma มี 0.84 ERA ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว

ฉันสงสัยว่าทำไมพวกคุณถึงพูดเสมอว่า Catcher เป็นตำแหน่งที่บางเฉียบ ผมอยู่ในลีก 12 ทีมและพบว่าตัวเองกับมือปราบโพซี่ย์และJorge Posada เนื่องจาก Posada เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันต้องการจัดการกับเขาให้กับทีมที่อาจอ่อนแอในตำแหน่งนี้ ฉันหาไม่เจอ นอกจากเคิร์ต ซูซูกิที่มีค่าเฉลี่ยสม่ำเสมอแล้ว ทุกๆ ตำแหน่งเริ่มต้นของทุกๆ ทีมในลีกของผมเป็นตัวเลือกที่ดี ฉันจะทำให้สิ่งนี้ทำงานได้อย่างไร — แมตต์ โคเฮน, มานาลาพัน, นิวเจอร์ซี

SW:การกำหนดผู้เล่นว่า “มั่นคง” แทบจะไม่เป็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนตัวเลือกที่เป็นไปได้ในตำแหน่ง ตัวอย่างเช่นไมค์ นาโปลีถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ “แข็งแกร่ง” ในการจับ แม้ว่าเขาจะไม่รับประกันว่าจะได้ลงเล่นสี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็ตาม คุณเห็นผู้เล่นนอกเวลาเป็นตัวจริงในลีกของคุณกี่คน? ในทำนองเดียวกัน เจ้าของ Fantasy ยินดีที่จะมอบผลประโยชน์ให้กับMatt Wieters อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะไม่ได้คาดหวังในอาชีพการงานของเขาก็ตาม มีใครในลีกของคุณเข้าใกล้Dexter Fowlerแบบเดียวกันไหม?

เนื่องจากตำแหน่งตัวรับอ่อนมาก ผู้คนมักจะมองผู้เล่นที่มีหัวกลับสูงอย่างนาโปลีและวีเตอร์สผ่านแว่นตาสีกุหลาบ เจ้าของของพวกเขาในลีกของคุณน่าจะใช่ โดยพิจารณาว่าพวกเขาลงทุนร่างการเลือกที่จำเป็นในตัวพวกเขา แต่โอกาสไม่ใช่นักจับทุกคนที่เหมาะกับคำอธิบายนั้นจะอยู่กับการเรียกเก็บเงิน ตำแหน่งนี้มีเครื่องหมายคำถามเพียงพอซึ่งไม่ช้าก็เร็วคุณจะพบผู้รับบางส่วนที่ล้นของคุณ

ผมนับ 11 ตัวจับ — Joe Mauer , Victor Martinez , Buster Posey , Brian McCann , Carlos Santana , Geovany Soto , Miguel Montero , Suzuki, Napoli, Wieters และ Posada — ซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวจริงในลีกผสมมาตรฐานในตอนนี้ แต่ผม ‘ฉันห่างไกลจากการขายใน Wieters, Montero, Napoli หรือแม้แต่ Posada

ใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ Mauer, Martinez, Posey, McCann, Soto หรือ Suzuki ควรมองหาประกันที่ตำแหน่งดังกล่าว และตามที่คุณแนะนำ แม้แต่คนที่เป็นเจ้าของ Suzuki ก็ยังสามารถอัพเกรดได้

คำแนะนำของฉันคือรอมันออกมา ทำให้ส่วนเกินของคุณเป็นที่รู้จัก และในที่สุด ใครบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดพอกับการเริ่มต้นที่ตั้งใจไว้ของเขาที่จะรับเหยื่อ

ฉันควรทิ้งIan Kennedy , Brett Myers , Ted Lilly , Jonathon NieseหรือIvan Novaเพื่อรับเหยือกเริ่มต้นที่สละสิทธิ์เช่นChris Tillman , Matt HarrisonหรือZach Brittonหรือไม่? –จาเร็ด โลเปซ

SW: Myers, Lilly และ Kennedy ไม่สามารถแตะต้องได้ในช่วงต้นฤดูกาล พวกเขามีค่ามากเกินไปใน Draft Day สำหรับคุณที่จะพิจารณาตัดมันหลังจากเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว

แต่ Niese และ Nova เป็นเหยือกประเภทเดียวกันที่คุณควรสับเปลี่ยนและปิดสายการสละสิทธิ์ได้ตามต้องการ ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ดีจำเป็นต้อง พวกมันไม่สูงพอในเรดาร์ของใครๆ ที่ทำให้คุณกังวลว่าจะสูญเสียพวกมันไป

ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของทุกฤดูกาลแฟนตาซีเบสบอล เป้าหมายของคุณควรจะได้รับมือกับหนึ่งหรือสองเหยือกที่ยอดเยี่ยมตัวต่อไปนั่นคือTrevor Cahills , Colby LewisesและShaun Marcumsเมื่อปีที่แล้ว และเพื่อทำเช่นนั้น คุณต้องเอาชนะความเร่งรีบของสายการสละสิทธิ์ ปัญหาคือคุณไม่มีวิธีที่ดีในการพิจารณาว่าใครจะเป็นเหยือกแหกคุกที่ยอดเยี่ยมคนต่อไป ไม่มีใครทำ Niese และ Nova เป็นผู้สมัครทั้งคู่ แต่ Tillman และ Britton ก็เช่นกัน ทุกคนล้วนมีสายเลือดเพียงพอหรือได้แสดงศักยภาพมากพอในการเผชิญหน้ากับผู้น่าเกรงขามในเมเจอร์ลีก ซึ่งคุณจะได้เห็นพวกเขาก้าวต่อไปในขั้นต่อไป

เนื่องจากคุณไม่รู้ว่าอันไหนจะทำ คุณไม่เพียงแค่ต้องการนั่งบนสิ่งที่คุณมีและหวังให้ดีที่สุด คุณต้องการปรับปรุงโอกาสของคุณโดยไล่ตามสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นน่าจะไล่ตามมากที่สุด

คุณกำลังไล่ตามรสชาติของผู้อ่อนแอ ดังนั้นพูดได้เลย และถึงแม้จะเป็นวิธีที่อันตรายเมื่อต้องแลกกับผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ไมเออร์ส ลิลลี่ และเคนเนดี แต่นี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับอาหารสัตว์ที่สละสิทธิ์ ทิลล์แมนเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขาไม่อนุญาตให้ตีเกินหกอินนิ่ง ดังนั้นตอนนี้เขาจึงเหนือกว่าโนวาทุกคน หากการเริ่มต้นครั้งถัดไปของเขาน่าประทับใจพอๆ กัน คุณจะมีการแข่งขันเพื่อเขานอกสายการสละสิทธิ์มากกว่าที่คุณจะทำสำหรับ Nova คุณสามารถเอาชนะความเร่งรีบได้ด้วยการแลกเปลี่ยนตอนนี้

หากการเริ่มต้นครั้งต่อไปของ Tillman แย่มาก มีโอกาสที่คุณสามารถเลือก Nova กลับมาได้อีกครั้ง หรือคุณอาจต้องการติดตามรสชาติถัดไปของสัปดาห์ เช่นBrandon BeachyหรือChris Narvesonแทน ในที่สุด คุณจะสะดุดเมื่อเหยือกแสดงได้สม่ำเสมอเพียงพอสำหรับคุณที่จะยึดติดกับเขาในระยะยาว แต่จนกว่าจะถึงสิ่งนั้น คุณสามารถใช้ลวดสละสิทธิ์เป็นส่วนขยายของม้านั่งได้เกือบทั้งหมดโดยให้ความสนใจกับปิ๊กอัพยอดนิยม

แน่นอน ฉันจะไม่ไล่ตามเหยือกใดๆ แฮร์ริสันมีประวัติที่ย่ำแย่ในสาขาวิชาเอก ดังนั้นฉันจึงต้องการเห็นอะไรเพิ่มเติมจากเขาก่อนที่จะพิจารณาว่าเขามีค่าควรแก่การไล่ตาม แต่ถ้าคุณมีทางเลือกระหว่างเหยือกน้ำสองคนที่มีทัศนคติที่ดีพอๆ กัน คุณต้องการให้ตัวที่เริ่มออกตัวได้ดีกว่า เขาเป็นคนที่คุณน่าจะแพ้ในการแข่งขันมากที่สุด

ฉันมีMark ReynoldsและChase Headleyเป็นเบสที่สามของฉันในลีกแบบตัวต่อตัว 10 ทีมที่ลงโทษการเอาท์ ฉันควรเพิ่มChipper Jonesจนกว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือฉันควรมองหาการแลกเปลี่ยนMark TeixeiraหรือMiguel Cabreraเพื่ออัพเกรดที่ฐานที่สาม? — ทอม ดิกแนน, โอ๊ค ลอว์น, อิลลินอยส์

SW:ในลีกที่ตื้นกว่าเช่นคุณ คุณต้องมีตัวเลือกระดับสูง – หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน – ในทุกตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองมีตำแหน่งสูงในอันดับ มีตัวเลือกระดับไฮเอนด์เพียงพอที่จะทำให้คนในลีกของคุณทำได้ คุณอยากเป็นคนนั้น

คุณอาจใช้ส่วนผสมของ Jones และ Reynolds ร่วมกันได้ — ทั้งคู่เคยเป็นตัวเลือกระดับไฮเอนด์มาก่อน และ Jones อาจยังแข็งแรงดีอยู่ก็ได้ แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่แน่นอน Headley ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมการนั้น เขาไม่มีพลังมากพอที่จะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเป็นนักสวิงกิ้งอิสระ

ปัญหาคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ฐานที่สามไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่ากับ Cabrera หรือ Teixeira สิ่งใดก็ตามที่ขาดEvan Longoriaนั้นไม่สมเหตุสมผลจากจุดยืนด้านคุณค่า และฉันบอกว่าในฐานะผู้ชายที่ดึงRyan Zimmerman ขึ้นมา นำหน้า Teixeira ในลีกเดียวในฤดูใบไม้ผลินี้ (แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของ Teixeira ดีขึ้นมากเพียงใดแล้ว)

คุณจะเริ่มต้นเป็นผู้เล่นระดับไฮเอนด์ที่ DH ถ้าคุณแลก Cabrera หรือ Teixeira หรือไม่? อย่างน้อยคุณจะเริ่มต้นเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าโจนส์หรือเรย์โนลด์สหรือไม่? ถ้าไม่เช่นนั้น คุณจะไม่ได้อะไรมากจากการทำข้อตกลง ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ควรพิจารณา แต่ฉันยังคงไม่ลองแลกเปลี่ยนแบบตัวต่อตัว คุณอาจได้ซิมเมอร์แมนและเหยือกน้ำที่ดีหรือผู้เล่นนอกสนาม (อาจจะมาแทนที่คุณที่ DH?) สำหรับ Teixeira เนื่องจากเขาออกสตาร์ทอย่างร้อนแรง

แต่โดยสัตย์จริงแล้ว ฉันไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบในสิ่งใดเลย คุณสามารถเริ่มโจนส์ได้จนกว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บ จากนั้นหวังว่าคุณจะมีความคิดที่ดีว่าเรย์โนลด์สมีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นคุณสามารถเริ่มซื้อของได้

ฉันอยู่ในลีกแบบตัวต่อตัว 10 ทีมและรู้สึกดีกับจอน เลสเตอร์ , แดน ฮาเรนและเคลย์ บุชโฮลซ์ในการเป็นผู้เล่นตัวจริงสามอันดับแรกของฉัน แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสองตำแหน่งสุดท้ายของฉัน ฉันมีแจร์เจอเร์เจนส์ , เคลย์ตันริชาร์ด , ริคกี้โรเมโร , เทรวิสไม้ , เจมส์โล่และฟอสโต้คาร์โมนา ฉันควรใช้สองอย่างอย่างสม่ำเสมอหรือเพียงแค่จับคู่กันในแต่ละสัปดาห์? — บ็อบ เดวิส, ปาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย

SW:เหยือกสามคนนั้น — โรเมโร วูด และเยอร์เจนส์ ตามลำดับ โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ คุณสามารถโต้แย้งว่า Shields ทำได้เช่นกันโดยอิงจากประวัติของเขา แต่ฉันลังเลเล็กน้อยที่จะเชื่อใจเขาที่จะเลิกเล่นเมื่อสองปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขาเริ่มต้นได้ดีในปีนี้ เขาจึงสมควรได้รับประโยชน์จากข้อสงสัยในตอนนี้

ฉันจะเล่นแมตช์กับสี่คนนั้นอย่างแน่นอน โดยเลือกอันไหนก็ได้ที่เข้าแถวสำหรับสองการเริ่มต้นในช่วงการให้คะแนนที่จะมาถึง ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก็มีบทบาทเช่นกัน แต่ Shields สองสตาร์ทสำคัญกว่า Romero ที่เริ่มเล่นเพียงครั้งเดียวไม่ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับใครก็ตาม

ในกรณีที่มีผู้ขว้างมากกว่าสองคนที่ออกตัวในจำนวนเท่ากัน คุณควรทำตามคำสั่งจิกๆ นี้: โรเมโร, วูด, ชิลด์ส และเจอร์ร์เยนส์ (ผู้ที่ถูกลดระดับเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บ) คุณสามารถหลงทางจากมันโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพหรือความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ล่าสุด แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณควรเริ่มเหยือกที่ดีกว่านี้และอย่าทำตัวน่ารักเกินไป

สำหรับการทดสอบ เรามาดูการจับคู่ของพวกเขาสำหรับ Fantasy Week 2 (11-17 เมษายน) โรเมโรกำลังขว้างที่ซีแอตเทิล วูดกำลังขว้างที่ซานดิเอโก ชิลด์สกำลังขว้างที่บอสตัน และการเริ่มต้นครั้งต่อไปของ Jurrjens ยังคงอยู่ในอากาศ โรเมโรและวูดมีคู่ที่เข้ากันได้ดีกว่าและเป็นตัวเลือกที่ต้องการอยู่แล้ว ดังนั้นคุณควรไปกับพวกเขา ถ้าโรเมโรอยู่ที่บอสตันและชีลด์สที่ซีแอตเทิล ฉันน่าจะชอบชีลด์สมากกว่าโรเมโร เพราะความแตกต่างของการจับคู่นั้นสุดขั้วมาก

สำหรับ Richard และ Carmona เพดานที่ค่อนข้างต่ำทำให้พวกเขาสละสิทธิ์อาหารสัตว์ในลีกที่ตื้นเหมือนของคุณ หากคุณต้องการนักบินบนเหยือกแหวกแนวเช่นKyle Drabek , Chris Tillman , Brandon BeachyหรือKyle McClellan แทน ฉันจะไม่เถียงกับมัน พวกเขามีแนวโน้มที่จะก้าวกระโดดอย่าง Romero, Wood, Shields หรือ Jurrjens ตามลำดับ

ขณะนี้ฉันมีMatt ThorntonและCarlos Marmolเป็นเหยือกบรรเทาทุกข์สองใบของฉัน ฉันกำลังคิดที่จะหยิบAndrew Baileyขึ้นมาเมื่อเขาออกจาก DL และวาง Thornton คุณเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือฉันควรยึดติดกับ Thornton? — ฌอน แฮนลอน, มิสซิสซอกา, แคนาดา

SW:คุณควรยึดติดกับ Thornton แม้ว่าเบลีย์จะแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ฉันก็บอกให้คุณอยู่กับธอร์นตัน

น่าเสียดายที่การเริ่มต้นช้าของ White Sox ทำให้เจ้าของ Fantasy ไม่เห็นว่าคนถนัดซ้ายสามารถมีบทบาทได้ดีเพียงใด แต่สำหรับฉัน การเลื่อนตำแหน่งนั้นเกินกำหนดมานาน

ธอร์นตันเป็นผู้ปลดเปลื้องเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะใกล้หรือไม่ก็ตาม ที่มี ERA ต่ำกว่า 3.00, WHIP ต่ำกว่า 1.10 และอัตราการหยุดงานสูงกว่า 10 ต่อเก้าอินนิ่งในแต่ละสามฤดูกาลที่ผ่านมา ปลดปล่อยเดียวที่จะทำมันได้สองคือฮงชิห์คุโอะ และไม่ใช่ว่า Thornton ทำทุกอย่างกับคนถนัดซ้าย เขาแหลมอย่างน้อย 60 โอกาสในแต่ละสามปี ทำหน้าที่เป็นคนตั้งค่าหลักของทีม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เขาเป็นหนึ่งในผู้ปลดปล่อยที่โดดเด่นและน่าเชื่อถือที่สุดในเกม คุณคงไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ทอยในอินนิ่งที่เก้า

แน่นอนว่า การขว้างให้ดีในอินนิ่งที่แปดนั้นแตกต่างจากการขว้างได้ดีในโอกาสที่เก้า อย่างที่ผู้ปลดเปลื้องจำนวนนับไม่ถ้วนได้แสดงให้เห็นในอดีต แต่ธอร์นตันไม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสมบูรณ์ Bobby Jenksมีปัญหามากกว่าในช่วงเวลาที่เขาใกล้ชิดกับทีม White Sox ในช่วงสองเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีมต้องพึ่งพา Thornton เป็นหลักในการเข้าใกล้ และเขาไม่ได้ช่วยประหยัดเวลา เขาเป็นคนธรรมชาติ

ความสามารถและโอกาสมีไว้สำหรับธอร์นตัน และบางทีคุณอาจโต้แย้งแบบเดียวกันกับ Bailey ก็ได้ แต่เนื่องจากเขาแสดงแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บแล้ว ฉันจะเอาเงินของฉันไปดูแล Thornton เขาไม่มีอะไรที่เขาต้องการจะพิสูจน์ให้ฉันเห็น

ผมร่างมาร์ติน Prado ฉันไม่สามารถเริ่มต้นเขาที่ฐานที่สองเพราะฉันยังได้ร่างIan KinslerและRickie Weeksแต่เขาเป็นตัวเลือกเดียวของฉันที่ฐานที่สามอย่างแท้จริง ฉันได้รับการเสนอให้ซื้อขายหลายครั้งสำหรับเขา แต่ข้อเสนอนี้ทำให้ฉันคิดว่าฉันให้คุณค่าเขามากเกินไป ล่าสุดจะส่งDerek JeterและChase Headley มาแลกกัน แต่ฉันไม่คิดมากเกี่ยวกับข้อตกลงนั้น Prado คุ้มค่ากับDavid Wrightหรือไม่ หรือฉันใส่สต็อกมากเกินไปในความสม่ำเสมอของเขา? — ดีแลน เรย์, ดุลูท, จอร์เจีย

SW: Prado เป็นหนึ่งในความอยากรู้อยากเห็นของตำแหน่งที่ขาดแคลนซึ่งมูลค่าที่แท้จริงนั้นสูงกว่าค่าที่รับรู้ของเขา

ฉันได้รับความร้อนแรงในการร่างเขาในช่วงปลายรอบที่ห้าในหนึ่งในร่างจำลองของเราในฤดูใบไม้ผลินี้ และหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ฉันเลือกร่างเขาด้วยการเลือกครั้งแรกในรอบที่สี่ ยอมรับว่ารู้สึกผิด แต่เมื่อพิจารณาจากการแยกตำแหน่งฐานที่สาม มันจำเป็นอย่างยิ่ง

ฐานที่สามคือผู้เล่นชั้นยอดจำนวนหนึ่งและเครื่องหมายคำถามมากมาย ข้อยกเว้นประการเดียวคือปราโด ซึ่งตัวเลขไม่สามารถเทียบกับ Wrights และRyan Zimmermansของโลก แต่ความน่าเชื่อถือของเขาทำให้เขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรองจากตัวเลือกชั้นยอด คุณคาดไม่ถึงว่าจะได้ Wright มาแทนเขาแบบตรงไปตรงมา แต่เมื่อพิจารณาว่า Prado เป็นตัวเลือกเดียวของคุณในฐานที่สาม คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณได้เบสที่สามที่เหมือนกับ Wright ในทุกข้อตกลงที่คุณทำ หากคุณจัดการ Prado สำหรับผู้เล่นในตำแหน่งอื่น ไม่เพียงแต่คุณจะมีปัญหาในการได้รับมูลค่ายุติธรรมสำหรับเขา แต่คุณยังบังคับตัวเองให้พึ่งพาเครื่องหมายคำถามข้อใดข้อหนึ่งที่ฐานที่สาม ไม่ว่าจะเป็นMark Reynolds , Pedro Alvarez หรือเฮดลีย์

หากข้อเสนอการค้าเหล่านั้นยังคงดำเนินต่อไป Dylan ดูว่าผู้ที่สร้างพวกเขามี Wright, Zimmerman, Evan Longoria , Alex Rodriguez , Jose BautistaหรือKevin Youkilisเริ่มต้นที่ฐานที่สามหรือไม่ ถ้าเขาทำ ให้เสนอ Prado และเหยือกตั้งรับคนที่สามของคุณหรือผู้เล่นข้างนอกคนที่สามสำหรับทั้งหกที่เขามี เขาอาจปฏิเสธ แต่อย่างน้อยเขาจะรู้ว่าคุณให้ความสำคัญกับ Prado มากแค่ไหน และการค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขาจะต้องใช้เบสที่สามที่ถูกต้องเป็นการตอบแทน

อยู่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แฟนตาซีหลงใหลมากที่สุดในธุรกิจโดยต่อไปนี้เราผ่านทางทวิตเตอร์ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราคำถามเบสบอลแฟนตาซีของคุณเพื่อDMFantasyBaseball@cbs.com อย่าลืมใส่Dear Mr. Fantasy ลงในหัวเรื่อง โปรดระบุชื่อนามสกุล ภูมิลำเนา และรัฐของคุณ

วางแผนแฟนตาซีเบสบอลตีเป็นคู่มือในการตั้งผู้เล่นตัวจริงของคุณในช่วงคะแนนที่จะเกิดขึ้น ทุกสัปดาห์ เราจะแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการบาดเจ็บ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ สตรีค และการจับคู่ โดยเน้นที่ผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งที่อาจเซอร์ไพรส์หรือผิดหวัง หมายเหตุ: ผู้วางแผนจะได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุดทุกวันอาทิตย์ก่อนกำหนดเส้นตาย

ผู้เล่นที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ “สถานะที่เป็นอยู่” ซึ่งหมายความว่าคุณควรเข้าหาพวกเขาตามปกติ

สถิติทั้งหมดอัปเดตจนถึงวันเสาร์ที่ 9 เมษายน

ตัวจับ

ไมค์ นาโปลีเป็นสินค้ายอดนิยมในวันดราฟท์เดย์ในฐานะนักตีที่เก่งกาจที่ย้ายมาอยู่ในสวรรค์ของนักตีในเท็กซัส แต่ถ้าเวลาเล่นของเขาจนถึงตอนนี้เป็นสัญญาณของสิ่งที่จะเกิดขึ้น เขาอาจไม่ใช่แหล่งผลิตแฟนตาซีที่น่าเชื่อถือ เขาได้เริ่มต้นเพียงห้าจากแปดเกมแรกของทีม เขาทำได้ดี โดยบอกว่าเขาสามารถเล่นบทบาทที่ใหญ่ขึ้นได้ แต่ตอนนี้เขายังน้อยกว่าที่ต้องเริ่ม Rookie JP Arencibiaซึ่งกลับบ้านสองครั้งในช่วงเปิดฤดูกาลและยังเป็นแหล่งที่มาของพลังที่น่าสนใจในตำแหน่งนี้ ยังได้มีเวลาที่ยากลำบากในการรับค้างคาวที่จำเป็นเพื่อสร้างผลงานแฟนตาซีที่คุ้มค่า เขาและทหารผ่านศึกJose Molinaมีการเริ่มสลับกันมากหรือน้อยจนถึงตอนนี้ คุณควรหลีกเลี่ยงเขาในตอนนี้ในลีกที่เริ่มจับได้เพียงคนเดียว ในมิลวอกีวิลนีฟส์น่าจะเป็นตัวเลือกที่แนะนำแผ่นหลังในช่วงฤดูใบไม้ผลิรู้สึกจอร์จ Kottaras นั่นเป็นจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งสำหรับลีก NL เท่านั้น

ตัวเลือกที่ต้องเริ่ม: Joe Mauer , Victor Martinez , Buster Posey , Brian McCann , Carlos Santana , Geovany Soto , Miguel Montero

ร้อนขึ้น
รัสเซลล์มาร์ติน : .321 (9 28) 3 ชั่วโมง 2 SBS ในแปดเกม
มิเกลมอนเต : 500 (13 26) 2 ชั่วโมง, 0.846 SLG ในเกมที่เจ็ด
นิค Hundley : 0.435 (10 23 ), 1 HR, 1.219 OPS ในหกเกม
คูลลิ่ง
Kurt Suzuki : .185 (5 สำหรับ 27), 1 RBI, 1 วิ่งในแปดเกม
Yadier Molina : .160 (4 สำหรับ 25), .490 OPS ในแปดเกม
Joe Mauer : .231 (6 สำหรับ 26), ไม่ ฮิตพิเศษฐานในเจ็ดเกม

ควรค่าแก่การมองครั้งที่สอง
รัสเซล มาร์ติน ( เริ่มต้น 62 เปอร์เซ็นต์ ) : คุณจะเลือกเทียบกับนักจับอันดับ 1 ใน Fantasy ได้อย่างไร? มาร์ตินดูเหมือนจะค้นพบฟอร์ม All-Star ของเขาอีกครั้งในนิวยอร์ก โดยแสดงให้เห็นถึงพลังเก่าๆ ของเขากับโฮเมอร์สองคนในวันเสาร์ OPS ของเขามีคะแนนมากกว่า 100 แต้มเมื่อเทียบกับฝ่ายซ้ายมากกว่าฝ่ายขวาในอาชีพการงานของเขา และเขาเผชิญหน้าสามคนในสัปดาห์นี้
Nick Hundley ( 28 เปอร์เซ็นต์ ): ไม่มีบทบาทแยกสำหรับ Hundley อีกต่อไป เขาลงเป็นตัวจริง 6 จาก 7 เกมแรกของทีม และหากตัวเลขของเขาเป็นตัวบ่งชี้ ดูเหมือนว่าเขาจะชอบมัน ด้วยเจ็ดเกมในสัปดาห์นี้และกลุ่มเหยือกที่สั่นคลอนเช่นSam LeCure , Bud Norris ,เจเอ แฮปป์และเนลสัน ฟิเกรัวตามตาราง เขาน่าจะรักษาช่วงเวลาดีๆ ไว้ได้
Alex Avila (11 เปอร์เซ็นต์ ): ผู้จัดการ Jim Leyland บอก Avila ให้หยุดกดดันและสนุกในวันพุธ และนักเตะวัย 24 ปีก็ตอบโต้ด้วยโฮเมอร์สองคนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ที่เพิ่งเริ่มงานครั้งแรกไม่ได้ทำตามความคาดหวังในฐานะพนักงานพาร์ทไทม์ในปีที่แล้ว และบางทีตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าทำไม ข้อดีของเขาทำให้เขาคุ้มกับการเสี่ยงโชค หากคุณพบว่าตัวเองติดอยู่กับตัวเลือกที่ตายตัวเช่นJohn Jaso หรือRamon Hernandezที่ตำแหน่ง Catcher

แนวทางอย่างระมัดระวัง
John Buck ( เริ่มต้น 34 เปอร์เซ็นต์ ): จนถึงตอนนี้ ดีสำหรับ Buck กับ Marlins แต่ด้วยTommy Hanson , Tim Hudson , Roy OswaltและCole Hamelsตามกำหนดการในสัปดาห์นี้ ชาย 20 โฮเมอร์ที่แกว่งไปมาอย่างอิสระอาจ รับการขีดฆ่ามากกว่าจำนวนครั้ง คุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในลีกผสมมาตรฐาน
AJ Pierzynski (22 เปอร์เซ็นต์) : Pierzynski ไม่ได้เริ่มต้นอย่างพองโต และเขากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มเหยือกที่ปิดตัวลงอย่างTrevor Cahill , Brett Anderson , Jered WeaverและDan Harenในสัปดาห์นี้. คุณจะไม่บ้าที่จะเริ่มต้นเขา แต่คุณก็ไม่ได้พยายามอย่างหนักเช่นกัน

อาการบาดเจ็บทำให้
Chris Snyder ทำงานได้ดีกับการทำกายภาพบำบัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ในขณะที่เขายังคงฟื้นตัวจากอาการเจ็บหลังที่จำกัดเขาตลอดการฝึกในฤดูใบไม้ผลิ เขาอาจจะกลับมาในสัปดาห์นี้ แต่จริง ๆ แล้วเขาอาจจะน่าสนใจน้อยให้กับเจ้าของแฟนตาซีกว่าเขาแทน, ไรอันโดมิต อีกครั้ง เมื่อพิจารณาถึงความลำบากของ Doumit ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บางทีคุณอาจไม่ควรใช้นอกลีกสองแคชเชอร์ … Jonathan Lucroyที่หักนิ้วก้อยขวาของเขาในการฝึกฤดูใบไม้ผลิ เริ่มงานกายภาพบำบัดในวันพฤหัสบดี เพื่อให้การต่อสู้ของ Nieves-Kottaras ใน Milwaukee อาจไม่เป็นที่สงสัยในเร็ว ๆ นี้ Lucroy มี upside อยู่บ้าง แต่ปีที่แล้วเขายังทำงานได้ไม่ดีพอที่จะได้รับความสนใจจากคุณในลีกต่างๆ … Kelly Shoppachรู้สึกเจ็บเข่าเมื่อวันศุกร์ แต่เขาสามารถหยิกได้ในวันเสาร์และควรกลับมาอยู่ข้างหลัง จานเร็ว ๆ นี้ เพราะเขาแบ่งเวลากับJohn Jasoอยู่แล้ว เขาเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายในลีกต่างๆ

ฐานแรก

แม้ว่าพวกพรานป่ากล่าวว่ามิทช์ มอร์แลนด์ จะไม่นั่งแข่งกับคนถนัดซ้ายทุกคน แต่เขากลับนั่งตรงข้ามกับสามคนที่พวกเขาเผชิญหน้ามาจนถึงตอนนี้ เฮ้ พวกเขาต้องจับไมค์ นาโปลี ให้ตายเสียก่อน ไม้ตีสูง OPS ของ Moreland ทำให้เขาง่วงนอน แต่เขาไม่ตื่นเต้นเท่าเขาอยู่ในหมวด เห็นได้ชัดว่าฮวน มิแรนดาเอาชนะรัสเซลล์ แบรนยันจากการเล่นค้างคาวประจำในรัฐแอริโซนา อย่างน้อยก็จนกว่าเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขารับบทบาทนี้ไม่ได้ อีกครั้ง หากหมายเลขรองลีกที่น่าประทับใจของเขาแปลเป็นลีกใหญ่ เขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ NL เท่านั้นในสิทธิ์ของเขาเอง แบรด ฮอว์เป้ พ่ายแพ้ต่อฆอร์เก้ คันตูกับฝ่ายซ้าย แต่ไม่มีใครสนใจจริงๆเหรอ? คุณคาดหวังให้เขารีบาวน์จากการเล่นครึ่งเกมในสนามเบสบอลนั้นหรือไม่? Lyle Overbayยังไม่ได้ลงเล่นเกมเลย โดยเริ่มจากคนถนัดซ้าย ด้วยจำนวนพลังที่ลดลงทั่วทั้งลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศักยภาพของโฮเมอร์ 20 คนของเขาจึงน่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าเขาเล่นทุกวัน ยังคงไม่มีเหตุผลที่จะเพิ่มเขาในลีกที่หลากหลาย

ตัวเลือกที่ต้องเริ่ม: Albert Pujols , Miguel Cabrera , Joey Votto , Mark Teixeira , Prince Fielder , Adrian Gonzalez , Buster Posey , Kevin Youkilis , Ryan Howard , Justin Morneau

ร้อนขึ้น
โจอี้ Votto : 0.393 (11 28) 2 ชั่วโมง, 8 BBs 3 Ks ในแปดเกม
ไรอันฮาเวิร์ด : 0.406 (11 21) 2 ชั่วโมง 10 RBI ในแปดเกม
ไอค์เดวิส : 0.385 (10 สำหรับ 26), 1 HR, 8 RBI ในเจ็ดเกม
Billy Butler : .478 (11 สำหรับ 23), 2 HRs, 1.398 OPS ในหกเกม

ระบายความร้อนออก
จัสติน Morneau : 185 (5 สำหรับ 27) 0.501 OPS ในแปดเกม
เฟร็ดฟรีแมน : 0.136 (3 22), 6 Ks ในเกมที่เจ็ด
อัลเบิร์ Pujols : 0.143 (3 21) ไม่มีเสริมฐาน ฮิต, .412 OPS ในหกเกม
Kila Ka’aihue : .130 (3 สำหรับ 23), .217 SLG, 8 Ks ในหกเกม

ควรค่าแก่การลองอีกครั้ง
Ike Davis ( เริ่มต้น 73 เปอร์เซ็นต์ ): เปอร์เซ็นต์การเริ่มต้นของ Davis อาจดูสูง แต่เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของเขาในฐานะผู้ชายที่มี OBP สูงที่มีพลังในการตี 25-30 เมอร์ส ก็อาจยืนได้สูงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเขา ไปสู่การเริ่มต้นที่ดีเช่นนี้ The Mets เล่นเจ็ดเกมในสัปดาห์นี้และเผชิญหน้ากับคนถนัดซ้ายเพียงคนเดียว นั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่คุณต้องการ
Justin Smoak ( 19 เปอร์เซ็นต์ ): Smoak เงียบลงเล็กน้อยหลังจากออกสตาร์ทอย่างร้อนแรง แต่เขายังคงโชว์ป๊อปเบสพิเศษและความอดทนมากมายที่จาน พร้อมเหยือกอย่างJesse Litsch , Bruce Chen , Luke HochevarและVin Mazzaroตามตารางในสัปดาห์นี้ เขาสามารถกลับไปแสดงแบบที่เขาทำเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เมื่อเขาตี .340 (17 ต่อ 50) ด้วยโฮเมอร์สามคนและ 1.001 OPS

เข้าหาด้วยความระมัดระวัง
Gaby Sanchez ( เริ่มต้น 77 เปอร์เซ็นต์ ): การเริ่มต้นอย่างร้อนแรงของ Sanchez กำลังจะหยุดชะงักลงหากทีมงาน Braves และ Phillies มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ สาเหตุที่ทำให้เขาเจ็บปวดก็คือความจริงที่ว่า Marlins เล่นเกมทั้งหกของพวกเขาบนท้องถนน เขาตี .234 จาก SunLife Stadium เมื่อฤดูกาลที่แล้ว
James Loney (38 เปอร์เซ็นต์ ): Loney ยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าความคาดหมาย โดยทำได้เพียง 0.161 (5 ต่อ 31) และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงาน Giants และ Cardinals ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเขาขาดพลัง เขาจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้คุณสามารถเริ่มเขาได้ที่ฐานแรกในลีกต่างๆ
กิลา ไคฮู (34 เปอร์เซ็นต์ ): Ka’aihue เข้าฐานได้ดีพอและถึงกับได้รับพลังในสัปดาห์แรก แต่ค่าเฉลี่ยการตีบอลของเขาใช้เวลาไม่นานในการเข้าแทงค์ เมื่อใช้เหยือกตีลูกอย่างFrancisco Liriano , Erik Bedard , Felix HernandezและMichael Pineda เกลียวที่ลดลงสามารถดำเนินต่อไปได้

ฮิตที่เพิ่มมากที่สุด
* ณ วันที่ 8 เมษายน
ผู้เล่น % เพิ่มขึ้น
1. เบน ฟรานซิสโกออฟ อีเกิลส์ 26
2. อเล็กซ์ กอร์ดอนออฟ ราชวงศ์ 18
3. โฆเซ่ โลเปซ , 3บี, ร็อคกี้ส์ 18
4. เฟรดดี้ ซานเชซ , 2B, ไจแอนต์ส 16
5. Brennan Boesch , OF, Tigers 16
6. JP Arencibia , C, บลูเจย์ 15
7. Willie Bloomquist , 3B, ไดมอนด์แบ็ค 14
8. Howard Kendrick , 2B, นางฟ้า 12
9. ไมเซอร์ อิซตูริส , 2B, นางฟ้า 12
10. เข็มขัดแบรนดอน , 1B, ไจแอนต์ส 9
อาการบาดเจ็บเกี่ยวข้องกับ
อดัม ดันน์ซึ่งเพิ่งได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งในวันพุธ ไม่สามารถกลับมาได้อีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้ ทั้งเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ แต่ทีมไวท์ซ็อกคิดว่าเขาสามารถกลับมาได้ในบางครั้งระหว่างการแข่งขันกับกรีฑาที่เริ่มในวันจันทร์ ผู้เล่นส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะฟื้นตัวจากขั้นตอนนั้น ดังนั้นบางทีคุณควรเล่นอย่างปลอดภัยและเก็บเขาไว้ในลีกผสมที่ตื้นขึ้น … ทอดด์เฮลตัน นั่งในวันศุกร์และวันเสาร์กับปัญหาหลังตามปกติของเขา เขาควรจะกลับมาเร็วๆ นี้ แต่เขาไม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่ออายุ 37 ปี ทำให้เขาเป็นตัวเลือกสำหรับ NL เท่านั้นในช่วงนี้ในอาชีพการงานของเขา

ฐานที่สอง

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักที่ฐานที่สองนอกโคโลราโด ซึ่งJose Lopezได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้เริ่มเล่นในตำแหน่งที่ชัดเจน หลังจากเอาชนะคู่แข่งหลายราย รวมถึงTy Wiggintonในฤดูใบไม้ผลินี้ ความเก่งกาจของ Wigginton น่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น โลเปซเป็นอดีตนักเตะโฮเมอร์ 25 คนที่สามารถกลับมาค้าแข้งในสนามได้ด้วยการย้ายไปคูร์ส ฟิลด์ แต่เมื่อหลุดจากผลงานในปีที่แล้ว เขาแทบไม่มีรายชื่อในลีกต่างๆ

ตัวเลือกที่ต้องเริ่ม: Robinson Cano , Dustin Pedroia , Ian Kinsler , Dan Uggla , Rickie Weeks , Brandon Phillips , Martin Prado

ร้อนขึ้น
กอร์ดอนเบ็คแฮม : 0.343 (12 35) 1 ชั่วโมง 1 SB, 0.929 OPS ในแปดเกม
ฮาวเวิร์ดเคนดริค : 0.433 (13 30) 4 ชั่วโมง 5 BBs 4 Ks ในเกมที่เจ็ด
แบรนดอนฟิลลิป : .458 (11 ต่อ 24), 1 HR, 1 SB, 9 รันในหกเกม

คูล
ดาวน์ Ben Zobrist : .115 (3 สำหรับ 26), .426 OPS ในเจ็ดเกม
Aaron Hill : .194 (6 สำหรับ 31), .212 OBP, .194 SLG ในเจ็ดเกม
Kelly Johnson : .154 (4 สำหรับ 26) , 1 HR, 0 BBs, 7 Ks ในหกเกม

ควรค่าแก่การดูครั้งที่สอง
Neil Walker ( เริ่มต้น 80 เปอร์เซ็นต์ ): วอล์คเกอร์ยังคงไม่ได้รับเครดิตมากนักจากเจ้าของ Fantasy แต่หลังจากดูเขาตี .306 (11 สำหรับ 36) ด้วยสองโฮเมอร์และ 8 RBI ใน Fantasy Week 1 คุณ หมดข้อโต้แย้งที่จะนั่งเขา เขาประทับใจเป็นมือใหม่ฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่เหมือนการแสดงครั้งนี้จะออกมาจากไม่มีที่ไหนเลยและเขาก็ไม่ได้หันหน้าปิดใด ๆ เอซในสัปดาห์นี้ติดกับเหยือกเช่นฌอน Marcum , Bronson อาร์โรโยและเอดิสัน Volquez
Howard Kendrick (77 เปอร์เซ็นต์): ในขณะที่โฮเมอร์ทั้งสี่ของ Kendrick นั้นน่าประทับใจ การเดินทั้งห้าของเขาเป็นเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเขาอาจจะเข้าใกล้สิ่งที่พิเศษเมื่ออายุ 27 ปี ปีที่แล้วเขาเดินเพียง 28 ครั้ง — และนั่นเป็นอาชีพที่สูง ด้วยเหยือกอย่างMitch Talbot , Carlos CarrascoและPhilip Humberที่แตะกันในสัปดาห์นี้ ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดว่าเขาจะชะลอตัวลง

เข้าใกล้ด้วยความระมัดระวัง
Aaron Hill ( เริ่มต้น 79 เปอร์เซ็นต์ ): จากฤดูกาลที่น่าสังเวชซึ่งเขาตีได้เพียง .205 ฮิลล์จำเป็นต้องวิ่งลงสนามเพื่อเอาชนะเจ้าของแฟนตาซี เขาทำอะไรก็ได้แต่ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องนั่งเขาแน่นอน แต่ด้วยชั้นใต้ดินที่ทำงานได้มากมายและFelix Hernandez , Clay BuchholzและJosh Beckettในกำหนดการในสัปดาห์นี้ มันจะไม่เป็นความคิดที่บ้าที่สุด
เคลลี่ จอห์นสัน ( 75 เปอร์เซ็นต์): แม้ในฤดูกาลที่แหกคุกปี 2010 จอห์นสันก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับสายเลือดเย็น โดยตีเพียง .240 (48 สำหรับ 200) ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เขาไม่รับประกันว่าจะหลุดพ้นจากเกมล่าสุดนี้ในไม่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระคาร์ดินัลและไจแอนต์ที่จะมาถึงเมือง อีกครั้ง คุณอาจไม่ได้สนับสนุนทางเลือกอื่นมากพอที่จะหาเหตุผลให้เขานั่ง แต่อย่างน้อยคุณควรพิจารณาในลีกที่ตื้นกว่า

ข้อกังวลเรื่องการบาดเจ็บ
เมื่อสึโยชิ นิชิโอกะ ล้มลงเพราะขาหักเมื่อวันพฤหัสบดีลุค ฮิวจ์สจึงคิดว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นที่ฐานที่สอง โดยที่ไมเคิล คัดเดอร์ย้ายเข้ามาจากสนามเป็นครั้งคราว คุณค่าแฟนตาซีของ Cuddyer จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีคุณสมบัติเพิ่มเติม แต่เขาอาจต้องใช้เวลาสองสามสัปดาห์เพื่อให้ได้ห้าเกมที่จำเป็นในตำแหน่ง ถึงกระนั้น คุณมีแรงจูงใจพิเศษที่จะยึดเขาไว้แม้จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นในช่วงเปิดฤดูกาลนี้ Nishioka ยังไม่ได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการแสดงสิ่งที่เขาสามารถทำได้ แต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บนี้ทำให้เขาต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เขาจึงไม่คุ้มที่จะเก็บไว้นอกลีกที่ลึกกว่า

ฐานที่สาม

เมื่อEvan Longoriaถูกกีดกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ข้างหน้าด้วยการเอียงตัวที่ตึงเครียดฌอน โรดริเกซจึงเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้เล่นเบสคนที่สามในแทมปาเบย์ เขาได้แสดงให้เห็นทั้งพลังและความเร็วในอาชีพการงานของเขา ทำให้เขามีศักยภาพในการนอนที่ถูกต้องตามกฎหมายในทุกรูปแบบแฟนตาซี แต่คุณอาจจะรอจนกว่าเขาจะร้อนขึ้นเพื่อคว้าตัวเขาในลีกต่างๆ เอียน สจ๊วร์ต ซึ่งจัดการมากกว่าส่วนบาดเจ็บในการฝึกซ้อมช่วงฤดูใบไม้ผลิ ได้แยกเวลากับไท วิกกินตันในโคโลราโด เทรนด์ที่จะทำลายความน่าดึงดูดในลีกผสมของเขาหากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อ เคซี่ย์ เบลคกลับมาจากการจำกัด DL ด้วยอาการเจ็บเมื่อวันพุธ โดยชนJamey Carrollไปที่ม้านั่ง แต่เขาแก่เกินไปและมีแนวโน้มที่จะบาดเจ็บในลีกแบบผสม

ตัวเลือกที่ต้องเริ่ม: Alex Rodriguez , Jose Bautista , David Wright , Kevin Youkilis , Adrian Beltre , Martin Prado

ร้อนขึ้น
อเล็กซ์โรดริเก : .321 (9 28) 3 ชั่วโมง, 1.155 OPS ในแปดเกม
Placido Polanco : 0.387 (12 31), 4 2BS, 8 RBI ในเกมที่เจ็ด
Alberto Callaspo : 0.370 (10 27) , 2 HRs, 1.188 OPS ในเจ็ดเกม

คูลลิ่ง
Kevin Youkilis : .056 (1 สำหรับ 18), ไม่มีเพลงฮิตพิเศษเบส, 8 Ks ในหกเกม
Casey McGehee : .136 (3 สำหรับ 22), ไม่มีการโจมตีพิเศษฐาน, .345 OPS ในหกเกม
Chone Figgins: .080 (2 สำหรับ 25), 0 SBs, 0 BBs ในหกเกม

คุ้มค่าที่จะลองอีกครั้ง
Placido Polanco ( เริ่มต้น 52 เปอร์เซ็นต์ ): ตัวเลขของ Polanco ได้รับความนิยมเมื่อเขาพยายามเล่นผ่านข้อศอกที่ร้าวในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว แต่เขากลับมาตบฐานและทำลายล้างที่ด้านบนสุดของ Phillies เข้าแถว. ด้วยตัวเลือกระดับไฮเอนด์เพียงไม่กี่ตัวที่ฐานที่สาม ความน่าเชื่อถือของเขาดูน่าดึงดูดอย่างยิ่ง
Maicer Izturis ( 19 เปอร์เซ็นต์ ): Izturis ได้รับการจับคู่ที่ดีและประทับใจที่จะเริ่มฤดูกาลโดยตีโฮเมอร์และขโมยสองฐาน เขาเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับลีกที่ลึกกว่าเพราะเขาไม่มีงานเริ่มต้นที่ชัดเจน แต่ถ้าเขาสามารถแซงErick Aybarสำหรับค้างคาวส่วนใหญ่ที่ชอร์ตสต็อป เขาจะมีความสำคัญในทุกลีกแฟนตาซี
Alberto Callaspo ( 18 เปอร์เซ็นต์ ): หากคุณเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่คิดว่า Callaspo จะไม่เริ่มเล่นให้กับ Angels ในหนึ่งสัปดาห์ในฤดูกาลนี้ คุณจะประหลาดใจที่รู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ทำคะแนนสูงสุดใน Fantasy ดังนั้น ไกล. ไม่นานมานี้ เขาเป็นดาวรุ่งที่ถูกกฎหมาย โดยตี .300 ด้วย 41 คู่ในปี 2009 ดังนั้นคุณไม่ควรรีบตัดชื่อเขาตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจับคู่ที่ดีในสัปดาห์นี้

แนวทางอย่างระมัดระวัง
เปโดร อัลวาเรซ ( เริ่ม 73 เปอร์เซ็นต์ ): ในฐานะมือใหม่เมื่อปีที่แล้ว อัลวาเรซตี 16 เมอร์สใน 347 ค้างคาว แต่เขาแทบจะไม่น่าเชื่อถือ โดยโดดเด่น 119 ครั้งด้วยค่าเฉลี่ยการตีที่ค่อนข้างต่ำและ OPS เมื่อเขาไม่ได้กำลังฉีกขาด เขาอาจจะไม่คุ้มกับปัญหาในขั้นตอนนี้ในอาชีพการงานของเขา จนถึงตอนนี้ เขามีฐานเสริมเพียงหนึ่งเดียวในฤดูกาลนี้
Mike Aviles (27 เปอร์เซ็นต์ ): Aviles เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รู้สึกดีในการฝึกซ้อมในฤดูใบไม้ผลิ แต่เพลงฮิตก็ไม่ลดลงตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลปกติ เขาตี .300 ได้สองในสามปีที่ผ่านมา แต่ข้อดีของเขาไม่สูงนักจนคุณต้องยึดติดกับเขาแม้ในช่วงเวลาที่ตกต่ำ

อาการบาดเจ็บทำให้
Ryan Zimmermanปวดท้องมากขึ้นเมื่อวันเสาร์ และคาดว่าจะพลาดเกมไปสองสามเกม โอกาสที่เขาจะยังเล่นได้ครึ่งสัปดาห์ แต่คุณจะเสียศูนย์ไปสองสามตัวหากคุณปล่อยให้เขาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริง ตอนนี้คงไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะเปลี่ยนไปใช้จุดแวะพักหากคุณเห็นช่องว่างที่เหมาะสมในการสละสิทธิ์ เจอร์รี่ แฮร์สตันและอเล็กซ์ คอร่าน่าจะเริ่มต้นแทนที่เขา แต่ก็ไม่มีศักยภาพในการรุกแบบที่คุณต้องการเห็นในลีกต่างๆ … เอียน สจ๊วร์ตเพิ่งรับมือกับอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอธิบายการเริ่มต้นบางอย่าง เขาแพ้Ty Wigginton. แต่อีกครั้ง จนกว่าเขาจะกลับไปเล่นทุกวัน เขาไม่คู่ควรกับการเริ่มต้นลีกแบบผสม

ชอร์ตสต็อป

อย่ามองตอนนี้ แต่Willie Bloomquistเป็นชอร์ตสต็อปที่ทำคะแนนสูงสุดใน Fantasy นั่นแสดงให้เห็นว่าสัปดาห์ใดที่จุดอ่อนที่สุดใน Fantasy มี โดยมีตัวเลือกที่น่าเชื่อถือเพียงไม่กี่ตัวที่ทำงานได้ดีตามมาตรฐาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรไม่มาก Paul JanishดูเหมือนจะเอาชนะEdgar Renteriaสำหรับค้างคาวส่วนใหญ่ใน Cincinnati ด้วยการแสดงที่เหมือน Bloomquist ของเขาเอง แต่เขาไม่มีพลังหรือความเร็วเพียงพอในลีกแฟนตาซีส่วนใหญ่

ตัวเลือกที่ต้องเริ่ม: Troy Tulowitzki , Jose Reyes , Derek Jeter , Jimmy Rollins , Elvis Andrus , Starlin Castro

ทำความร้อนให้
Yunel Escobar : .474 (9 สำหรับ 19), 1 HR, 2 3Bs, 1 SB ในหกเกม
Willie Bloomquist : .357 (10 สำหรับ 28), 1 HR, 5 SBs, .400 OBP ในหกเกม
Troy Tulowitzki : .278 (5 สำหรับ 18), 3 HRs, 1.225 OPS ในห้าเกม

Cool off
Hanley Ramirez : .207 (6 สำหรับ 29), 0 HRs, 1 SB ในเจ็ดเกม
Jason Bartlett : .148 (4 สำหรับ 27) ไม่มีฐานพิเศษ .381 OPS ในเจ็ดเกม
Derek Jeter : .208 ( 5 ต่อ 24), ตีเบสพิเศษหนึ่งครั้งในหกเกม
Marco Scutaro : .143 (3 ต่อ 21), 1 BB ในหกเกม

คุ้มค่าที่จะลองอีกครั้ง
เว็บเดิมพันฟุตบอล Stephen Drew (65 เปอร์เซ็นต์ ): จริงอยู่ Drew อาจพยายามผลักดันตัวเองให้กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ท้องได้เร็วกว่าที่แนะนำ แต่เขากลับมาเป็นตัวจริงให้กับ Diamondbacks แล้ว แม้จะเสี่ยงที่เขาจะทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้น คุณก็ยังต้องการกระตุ้นเขาทันทีเพียงเพราะเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกในตำแหน่งที่สามารถสร้างตัวเลขระดับสูงได้ หากทางเลือกของคุณมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณไม่ได้อะไรเลย ทำไมไม่ทอยลูกเต๋าล่ะ? น่าเสียดาย การกลับมาของดรูว์ทำให้บลูมควิสต์ตกงาน
Asdrubal Cabrera ( เริ่มต้น 56 เปอร์เซ็นต์): Cabrera ซึ่งถูกแขนท่อนล่างหักเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ได้ติดตามน้ำพุร้อนด้วยการเริ่มฤดูกาลอย่างมีกำลังใจ โดยตี .273 (9 ต่อ 33) กับสองโฮเมอร์ ขโมย และ .821 OPS เขาเสนอความเร็วที่เพียงพอและป๊อปพิเศษเบสที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเริ่มต้นในลีกแบบผสม

เข้าใกล้ด้วยความระมัดระวัง
Rafael Furcal (เริ่ม 70%) : Furcal เริ่มต้นได้ไม่ดีโดยตี .208 (5 ต่อ 24) โดยไม่มีโฮเมอร์หรือฐานที่ถูกขโมยและด้วยเอซอย่างTim LincecumและChris Carpenter – ไม่ต้องพูดถึงMadison Bumgarner , โจนาธานซานเชสและไคล์ McClellan – ในช่วงเวลาที่ราคาจะต่อต้านเขาหักออกจากมันในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ว่าข้อมือของเขาจะทำร้าย อีกครั้ง เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่มีศักยภาพสูงในตำแหน่งนี้ คุณจะเริ่มใครอีก
เอียน เดสมอนด์ ( เริ่มต้น 61 เปอร์เซ็นต์): Desmond มีสี่นัดในวันพุธ โดยดีดตัวขึ้นจากการเริ่มต้น 0 ต่อ 13 แต่เขาก็ยังไม่สามารถแยกตัวออกจากตำแหน่งได้ คุณทำได้แย่กว่าภัยคุกคามด้านความเร็วเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยRoy Halladay , Cliff LeeและYovani Gallardoที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศในสัปดาห์นี้ คุณอาจจะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน

อาการบาดเจ็บเป็นกังวล
Hanley Ramirezได้รับบาดเจ็บที่หน้าแข้งเมื่อวันศุกร์และไม่ได้เล่นตั้งแต่นั้นมา แต่เขาตั้งเป้าที่จะกลับไปเล่นตัวจริงในวันอังคาร ในตำแหน่งที่อ่อนแอเช่นชอร์ตสต็อป ครึ่งสัปดาห์จากผู้เล่นชั้นยอดอย่างรามิเรซน่าจะดีกว่าสัปดาห์เต็มจากใครก็ตามที่คุณยอมสละสิทธิ์ ให้เขากระฉับกระเฉงดีกว่า … Yunel Escobarออกจากเกมวันพุธด้วยการถูกกระทบกระแทกเล็กน้อย แต่เขาสามารถกลับไปที่ผู้เล่นตัวจริงในวันอาทิตย์ เขาสมควรได้รับผลประโยชน์จากความสงสัยใน Fantasy … Erick Aybarออกตัวตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนด้วยอาการตึงเครียด และหากเขาไม่ระวัง เขาอาจต้องแย่งชิงค้างคาวเมื่อเขากลับมา อัลแบร์โต คัลลาสโปและMaicer Izturisเล่นได้ดีทั้งคู่ และเหล่านางฟ้าก็ไม่สามารถออกสตาร์ททั้งคู่ที่ฐานที่สามได้ Aybar ไม่รับประกันว่าจะกลับมาในสัปดาห์นี้ แต่เขาเป็นเพียงตัวเลือกสำหรับ AL เท่านั้น … JJ Hardyจะอยู่ในรายชื่อผู้พิการในวันจันทร์เพราะมีอาการเอียง Cesar Izturis ที่โจมตีเบา ๆ เริ่มแทนที่เขา แน่นอนว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา Hardy นั้นค่อนข้างจะตีกันเบาๆ ดังนั้นการไม่อยู่ของเขาอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับทีม Fantasy ของคุณ

สนาม

การเกษียณอายุอย่างกะทันหันของManny Ramirezได้เปิดประตูให้Sam Fuld มีเวลาเล่นเป็นประจำ ฟูลด์เป็นที่ประสบความสำเร็จฐานมือกาวและดีบนฐานผู้ชายคนหนึ่งที่จะทำให้ผลกระทบในลึก Rotisserie ลีก แต่คุณต้องคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่การรักษาความอบอุ่นที่นั่งสำหรับโอกาสเดสมอนด์เจนนิงส์ ครั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วRyan Raburnเป็นหนึ่งในผู้เล่นนอกสนามที่เก่งกว่าใน Fantasy ตอนนี้คุณต้องสงสัยว่าเขาเป็นผู้เล่นทุกวันหรือไม่ Brennan Boeschเริ่มต้นแทนที่เขาในสนามด้านซ้ายหลังจากไป 4 ต่อ 4 ในฐานะ DH เริ่มต้นในวันที่ 3 เมษายน ผู้จัดการ Jim Leyland เห็นได้ชัดว่าต้องการขี่มือร้อนและตั้งแต่เซ็นสัญญาฟรีเอเย่นต์รายใหญ่Victor Martinezเป็น DH ปกติ วิธีเดียวที่จะเก็บไม้ตีของ Boesch ไว้ในรายการคือการเตะ Raburn ออก ราเบิร์นดูราวกับว่าเขาสามารถเป็นโฮเมอร์ 30 คนที่มีค้างคาวเต็มเวลา ดังนั้นคุณคงไม่อยากเห็นเขากลับมาอยู่ในหมวดที่ถนัดมือขวา แม้ว่า ณ ตอนนี้ สถานการณ์ดูไม่สดใส อนึ่ง Boesch มีพลังมากพอที่จะสมควรได้รับการดูในลีก AL เท่านั้น แต่เนื่องจากเขาจะไม่ดีไปกว่าผู้เล่นหมวดเอง เขาจะไม่ได้เอาค้างคาวมาพิจารณาในลีกแบบผสม

ตัวเลือกที่ต้องเริ่ม: Carlos Gonzalez , Carl Crawford , Ryan Braun , Josh Hamilton , Jose Bautista , Shin-Soo Choo , Andrew McCutchen , Shane Victorino , Jayson Werth , Jason Heyward , Andre Ethier , Nelson Cruz , Matt Kemp , Ichiro Suzuki , Carlos เควนติน

เว็บพนันออนไลน์ Holiday Palace Casino ผู้ชนะการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์รับผลประโยชน์จากโปรไฟล์ต่ำ

เว็บพนันออนไลน์ หนึ่งในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งจะจบลง โดยมอบเงินรางวัลเกือบ 13 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้คน 1,972 คน

ทว่าผู้ชนะของกิจกรรมเหล่านี้อาจไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชน

เว็บพนันออนไลน์ การแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ชิงแชมป์โลก ซึ่งจัดขึ้นโดย PokerStars.com เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตในคอสตาริกา เป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รางวัลสูงสุดในอีเวนต์สุดท้าย เกมจับไม่จำกัดด้วยการซื้อ 2,500 ดอลลาร์ คือ 577,342 ดอลลาร์ และตกเป็นของผู้เล่นในเพนซิลเวเนีย “Panella86” อันดับที่สองและสาม “Vendetta” และ “tralala” มาจากสวีเดนและได้รับรางวัล 573,735 ดอลลาร์และ 540,877 ดอลลาร์ตามลำดับ

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ชื่อจริง แต่เป็นชื่อหน้าจอที่ผู้เล่นเลือกเพื่อปกปิดตัวตนของพวกเขา

อันดับที่สี่ Las Vegan “PICKLED EGG” ได้รับรางวัล $242,775 “บัสเตอร์ เลิฟ จากลาสเวกัสเช่นกัน ได้รับเงินรางวัล 56,025 ดอลลาร์สำหรับอันดับที่เก้า

โฆษกของ PokerStars.com ปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อจริงของผู้ชนะ โดยอ้างข้อตกลงการรักษาความลับกับผู้เล่น

ในขณะที่ผู้ชนะการแข่งขันโป๊กเกอร์ในคาสิโนกลายเป็นคนดังและได้รับการรายงานข่าวอย่างกว้างขวาง การแข่งขันการพนันทางอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นงานที่ค่อนข้างใต้ดิน

กฎหมายเนวาดาทำให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายและกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางทำให้ผิดกฎหมายทั่วประเทศ แต่ทนายความบอกว่านั่นไม่ใช่เหตุผลหลักว่าทำไมผู้เล่นถึงไม่ประสงค์ออกนาม

โดยการรักษาชื่อของพวกเขาให้พ้นจากสายตาของสาธารณชน ผู้เล่นสามารถพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีของรัฐบาลกลางในการชนะการพนันได้ ต่างจากคาสิโนบนบกในสหรัฐอเมริกา บริษัทการพนันทางอินเทอร์เน็ตนอกชายฝั่งไม่จำเป็นต้องให้แบบฟอร์มภาษีแก่ผู้ที่ชนะรางวัลใหญ่

ชาวอเมริกันที่ชนะเงินในประเทศอื่น ๆ ยังคงต้องประกาศการชนะการพนันเป็นส่วนหนึ่งของรายได้รวม กล่าวโดย Steve Johnson ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย Wiegand จาก Boyd School of Law ของ UNLV

“หากบุคคลนั้นเลือกที่จะไม่รายงานการส่งคืน รัฐบาลมักไม่ค่อยรู้เรื่องนี้” จอห์นสันกล่าว “แต่ถ้ารัฐบาลรู้ช่วงเวลาใดในชีวิตของบุคคลนั้น ท้องฟ้าทั้งมวลก็ตกอยู่ที่ชายคนนี้

“มันเป็นเรื่องของการประเมินปัจจัยเสี่ยง” เขากล่าว “ฉันคิดว่าคนที่เล่นการพนันออนไลน์ไม่ใช่คนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากที่สุด”

กรมสรรพากรมีวิธีค้นหาผู้ที่ไม่รายงานเงินรางวัล รัฐบาลเสนอรางวัลสำหรับผู้ให้ข้อมูลและอาจจบลงด้วยการตรวจสอบการกลับมาของใครบางคนด้วยเหตุผลอื่นและพบว่าบุคคลนั้นอาศัยอยู่เหนือระดับรายได้ของพวกเขาจอห์นสันกล่าว

นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์คุยโอ้อวดในการพิจารณา

“คุณไม่ได้รู้สึกเหนือกว่าจนกว่าคุณจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้” จอห์นสันกล่าว

โจเซฟ เคลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันทางอินเทอร์เน็ตและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก คอลเลจที่บัฟฟาโล กล่าวว่าผู้เล่นมีความกังวลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับนอกเหนือจากกรมสรรพากร

มีเพียงไม่กี่รัฐเท่านั้นที่มีกฎหมายที่ห้ามการพนันทางอินเทอร์เน็ต และถึงแม้บางรัฐจะมีเพียงนิ้วชี้ที่ผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่ใช่ผู้เล่น Kelly กล่าว แม้แต่กระทรวงยุติธรรมซึ่งข่มขู่คาสิโนออนไลน์ด้วยการดำเนินคดีได้กล่าวว่านักพนันทั่วไปไม่ได้ละเมิดกฎหมายเมื่อพวกเขาเล่นการพนันออนไลน์ เขากล่าว

มลรัฐนอร์ทดาโคตาเพียงรัฐเดียวเท่านั้นที่ดำเนินคดีกับผู้เล่นที่เล่นการพนันออนไลน์จริง ๆ เคลลี่กล่าว

แต่นั่นจะไม่ทำให้ IRS หลุดพ้นจากผู้เล่น

“คุณกำลังเล่นกับไฟเมื่อคุณไม่ประกาศว่าคุณชนะและคุณชนะเงินจำนวนมหาศาล” เคลลี่กล่าว

บุคคลโสดที่มีรายได้มากกว่า $326,000 ต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ 35 เปอร์เซ็นต์

การแข่งขัน PokerStars.com 15 วัน ซึ่งมีเกมโป๊กเกอร์หนึ่งเกมต่อวัน ดึงดูดผู้เล่น 19,727 คนจาก 82 ประเทศ ทำให้งานนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากที่สุด

หลังจากเกือบ 14 ชั่วโมงของการเล่น ผู้เข้ารอบสุดท้ายของงาน Hold ’em สุดท้ายตกลงที่จะแบ่งเงินกองกลางระหว่างพวกเขา ดังนั้นพวกเขาแต่ละคนจะได้รับมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ ผู้จัดงานกล่าว

ผู้เล่นหลายคนได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการแข่งขันผ่านทัวร์นาเมนต์ดาวเทียมออนไลน์ซึ่งมีราคาเพียง 5.50 ดอลลาร์เท่านั้น ผู้เล่นคนอื่นๆ ได้รับที่นั่งฟรีในดาวเทียมโดยใช้ “คะแนนผู้เล่น” ที่สะสมโดยการพนันที่ PokerStars.com เว็บไซต์ดังกล่าวมอบรางวัลให้กับผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้จัดงานกล่าว

ผู้เข้าแข่งขันรวมถึง Chris Moneymaker และ Greg Raymer นักขว้าง PokerStars.com Moneymaker และ Raymer เป็นผู้ชนะในปี 2546 และ 2547 ตามลำดับของการแข่งขันคาสิโนโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ในลาสเวกัส

การปลอมตัวบางอย่างดูน่าดึงดูดกว่าการปลอมตัวอื่นๆ ผู้ชนะอันดับที่ 5 ถูกระบุว่าเป็น “aaaaaaa” และอันดับที่ 15 คือ “1011000” แต่อันดับที่ 16 คือ “dirkdiggler9” ตามชื่อดาราหนังโป๊ในภาพยนตร์เรื่อง Boogie Nights หมายเลข 37 คือ “SLY STONE” รองจากหัวหน้าวง Soul และอันดับ 47 “G. COSTANZA” น่าจะเป็นการอ้างอิงถึง จอร์จ คอสแทนซา นักแสดงนำซิทคอมเรื่อง “Seinfeld”
Steve Wynn แสดงความมั่นใจอย่างเงียบๆ เกี่ยวกับโอกาสของบริษัทของเขาในการได้รับใบอนุญาตที่เป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อพัฒนาคาสิโนในสิงคโปร์ Wynn เชื่อว่าจุดแข็งของการประมูลของเขามีอยู่แล้วในลาสเวกัสและมาเก๊า ต่างจากคู่แข่งในแถบ Strip ที่ยุ่งอยู่กับการโน้มน้าวศูนย์การประชุม พันธมิตรด้านความบันเทิง และขอบเขตของรีสอร์ทในอนาคต
โครงร่างของรีสอร์ทมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ของ Wynn ในมาเก๊า ตามกำหนดการที่จะเปิดในวันที่ 1 กันยายน ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่ และเขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สิงคโปร์จะรับทราบถึงคุณภาพของโครงการของเขา รวมถึง Wynn Macau, Wynn Las Vegas และโรงแรมที่เขาสร้างและ แล้วขายรวมทั้งเบลลาจิโอและมิราจ

Wynn จะไม่ประเมินโอกาสในการได้รับหนึ่งในสองช่องสิงคโปร์ที่เป็นที่ปรารถนาอย่างเปิดเผย และเขาจะไม่เหวี่ยงโคลนใส่คู่แข่งของเขาเพื่อแลกกับช่องเหล่านั้น “พวกเราทุกคนในอุตสาหกรรมเกมให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสิงคโปร์ และเราสนุกกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้” Wynn กล่าว

Wynn ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเอเชียเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งครั้งที่มาเก๊าทุกเดือน กระบวนการสร้างนั้นน่าทึ่งมาก และตัวรีสอร์ทเองก็สะอาดกว่าที่เขาเคยเห็น “มีผู้หญิงจำนวนมากเข้ามากวาดล้างสถานที่ก่อสร้างทุกคืน”

หนึ่งในโรงแรมที่ Wynn สร้างและขายแล้ว Beau Rivage เป็นโรงแรม Biloxi แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวเม็กซิโกเพื่อหลีกหนีจากการทำลายล้างที่เกือบจะทั้งหมด Wynn ประมาณการว่าเขาใช้เงิน 60 ล้านดอลลาร์ในการสร้างเรือคาสิโนที่จะขึ้นๆ ลงๆ ไปกับคลื่นของทะเล ยกเว็บไซต์ของโรงแรม 20 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล และวางคุณสมบัติที่สำคัญน้อยกว่า เช่น สำนักงานและห้องอาหารของพนักงานด้านล่าง

บัลลาสต์ที่ปรับได้บนเรือบรรทุกอนุญาตให้ทนต่อการบวมเพิ่มขึ้นอีก 6 ฟุตเหนือระดับ 20 ฟุต แต่พายุเฮอริเคนแคทรีนายังคงพัดผ่านคาสิโน – เพียงพอที่จะทำให้เครื่องสล็อตเปียกน้ำ Wynn กล่าว

“คลื่นคลื่นซัดของพายุต้องสูงประมาณ 30 ฟุต เงินที่ลงทุนไปเพื่อทำให้พายุป้องกันพายุเฮอริเคนดูเหมือนจะเป็นเงินที่ใช้ไปอย่างดี”

เพียงสองปีที่ผ่านมาภูมิปัญญาของคาสิโนแบบเดิมทำให้ Reno เป็นตลาดเกมที่ท้าทายที่จะเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากคาสิโนชนเผ่าใหม่ในแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thunder Valley ของพื้นที่ Sacramento ที่ดำเนินการโดย Las Vegas ในท้องถิ่น kingpin Station Casinos

แต่ที่ที่คนอื่นๆ หนีออกจาก Reno และขายคาสิโนและที่ดินที่มีสิทธิ์เล่นเกม ผู้บริหารสถานีเห็นโอกาส ในขณะที่รายได้จากการเล่นเกมของ Reno ลดลง ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของเมืองก็เพิ่มขึ้น Scott Nielson หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของ Station กล่าว และพวกเขาเชื่อว่ารูปแบบคาสิโนชาวลาสเวกัสของพวกเขาไม่เคยได้รับการทดสอบในตลาด

เนื่องจากไม่มีคาสิโนขนาดใหญ่เปิดใหม่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Station เชื่อว่าสามารถเปิดคาสิโนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากบนไซต์ชานเมืองทางเลือกได้ในเวลาประมาณสามปี โดยใช้ประโยชน์จากการเติบโตและดึงดูดลูกค้าจากอสังหาริมทรัพย์ที่เก่ากว่าที่มีอยู่
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ George Maloof เจ้าของ Palms คาดว่าจะเป็นคนแรกที่ใช้ประโยชน์จากกฎหมายเนวาดาใหม่ที่อนุญาตให้คาสิโนเสนอการเล่นเกมในพื้นที่รีสอร์ทที่เรียกเก็บค่าเข้าชม เช่น ไนท์คลับ “เราแนะนำร่างกฎหมาย (ต่อสภานิติบัญญัติ)” Maloof กล่าว เขากล่าวว่า Playboy Club ใหม่ ซึ่งอยู่เหนือหอคอยแฟนตาซีแห่งใหม่ที่เขากำลังจะเปิด จะเสนอโต๊ะแบล็คแจ็ค

คาดว่าจะเปิดห้องพักประมาณ 150 ห้องจากหอคอย 350 ห้องภายในสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งรวมถึงห้อง Hardwood Suite ขนาด 10,000 ตารางฟุตพร้อมสนามบาสเก็ตบอลครึ่งสนาม ป้ายบอกคะแนน และกองเชียร์ที่เลือกได้

วโอมิชซิง, เพนซิลเวเนีย — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Penn National Gaming, Inc. (NASDAQ:PENN) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Argosy Gaming Company (NYSE: AGY) ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ผู้ถือหุ้นของ Argosy ได้รับเงินสด 47.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญแต่ละหุ้น การเข้าซื้อกิจการมีมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงหนี้ระยะยาวประมาณ 791.3 ล้านดอลลาร์ของ Argosy และบริษัทในเครือ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นของ Penn National ในทันที นอกจากนี้ Penn National ได้ประกาศปิดวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันมูลค่า 2.725 พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

Penn National ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงคาสิโน Argosy หกแห่ง แม้ว่าบริษัทได้ตกลงที่จะขายทรัพย์สินสามแห่งเพื่อเร่งการรับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นในการควบรวมกิจการให้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทได้ทำข้อตกลงในการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายเพื่อขาย Argosy Casino-Baton Rouge ให้กับ Columbia Sussex ในราคา 150 ล้านดอลลาร์ ก่อนการปรับทุนหมุนเวียน และบริษัทมีเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อเข้าสู่ข้อตกลงการขายขั้นสุดท้ายสำหรับ Alton และ Joliet รัฐอิลลินอยส์ คุณสมบัติ.

สะท้อนให้เห็นถึงแผนการขายกิจการ บริษัทที่ควบรวมกันสร้างรายได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์และคุณสมบัติของมันมีมากกว่า 17,500 เครื่องสล็อตและพื้นที่คาสิโนประมาณ 575,000 ตารางฟุต เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม Penn National ได้ขยายฐานสินทรัพย์เพื่อรวมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมสิบแห่ง โรงแข่งม้า pari-mutuel ห้าแห่ง (รวมถึงสองแห่งที่มีสล็อตที่จะเพิ่มในไม่ช้าและการร่วมทุน) ไซต์การพนันนอกเส้นทางหกแห่งและ บริษัทถือสัญญาการจัดการคาสิโนของแคนาดา ปัจจุบัน Penn National เป็นเจ้าของหรือดำเนินการเกมหรือคุณสมบัติ pari-mutuel ในเขตอำนาจศาลในอเมริกาเหนือทั้ง 13 แห่ง

Peter M. Carlino ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Penn National แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปิดการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ว่า “ด้วยธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้ เราจึงกระจายแหล่งรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทให้หลากหลายยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าสู่ Missouri, Iowa และ Indiana ด้วยคาสิโน และดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกในโอไฮโอ pari-mutuel Penn National ยังเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่น่าสนใจสองประการให้กับแผนริเริ่มการขยายที่มีอยู่ของเราในขณะเดียวกันก็สร้างมวลที่สำคัญของการดำเนินการเกมของเราและขยายทรัพยากรการจัดการเกมของเรา

ลงทุนในพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของเราและสำรวจพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนา Penn National ให้เติบโตต่อไป เราคาดว่าจะให้คำแนะนำที่แก้ไขในปี 2548 เมื่อเราออกผลประกอบการไตรมาสที่สามในปลายเดือนนี้

“ในที่สุด เรายินดีต้อนรับผู้บริหารและพนักงานของ Argosy สู่ Penn National ในฐานะบริษัทเกมชั้นนำที่มีความหลากหลายในอุตสาหกรรม เราเชื่อว่าเราสามารถมอบโอกาสที่สำคัญให้กับพนักงานสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ”

Goldman, Sachs & Co., Bear, Stearns & Co. Inc. และ Lehman Brothers ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Penn National Gaming Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Davis Polk & Wardwell ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Argosy Gaming Company

วิลเลมสตัด, คูราเซา –- (PRESS RELEASE)– หลังจากห่างหายจากน้ำแข็งไปหนึ่งปีหลังจากการยกเลิกฤดูกาลที่แล้วในที่สุดเนื่องจากการล็อกเอาต์ ฮอกกี้มืออาชีพจะกลับมาในวันพุธด้วยการเริ่มต้นฤดูกาล NHL ในปี 2548-2549 ด้วยผลกระทบที่แท้จริงของเพดานเงินเดือนใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎหลายประการ และการเคลื่อนไหวของผู้เล่นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบแน่ชัด ผู้บุกเบิกถ้วยสแตนลีย์อาจเป็นทีมใดก็ได้ใน 30 ทีมในลีก เพื่อช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรูปลักษณ์ใหม่ของ NHL ผู้เชี่ยวชาญที่ PinnacleSports.com ได้เปิดเผยอัตราต่อรองว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้วยสแตนลีย์ปี 2006

เว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต PinnacleSports.com ได้ทำให้ Philadelphia Flyers เป็นที่โปรดปรานในช่วงต้นในการชักชวน Lord Stanley’s Cup ที่อัตราต่อรอง 5/1 หลังจากที่เพิ่ม Peter Forsberg และ Derian Hatcher เข้ามาในรายการ การกลับมาของ Todd Bertuzzi จากผู้ถูกระงับเพื่อให้ Vancouver Canucks เป็นหนึ่งในทีมแนวรุกที่ระเบิดยิ่งกว่าในลีก และทำให้พวกเขาอยู่ในรายชื่อด้วยอัตราต่อรองที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองในการคว้าแชมป์ NHL ที่ 10/1 ทีมเก๋าของออลสตาร์ควรนำทีมเร้ดวิงส์ (11/1) เข้าสู่การแข่งขัน ในขณะที่การลงนามใหม่ของจาโรม อิกินลา พร้อมกับการเพิ่มที่โดดเด่นของโทนี่ อมอนเต, เดย์มอนด์ แลงโคว์ และโรมัน แฮมร์ลิกสามารถเห็นรองแชมป์ถ้วยปี 2004 Flames นำแชมป์กลับมาที่ Calgary (11/1)

ในขณะที่โลกฮ็อกกี้จะมุ่งเน้นไปที่ปรากฏการณ์มือใหม่ Sidney Crosby เขาเป็นเพียงหนึ่งในสิบผู้เล่นใหม่ที่เข้าร่วม Penguins ของ Mario Lemieux ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 12/1 เพื่อชนะถ้วยสแตนลีย์ ทีมอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะวิ่งเพื่อชิงถ้วยตาม PinnacleSports.com ได้แก่ : วุฒิสมาชิกออตตาวานำโดย Jason Spezza (12/1); โคโลราโดถล่ม (13/1); นิวเจอร์ซีย์เดวิลส์ของมาร์ติน โบรเดอร์ (17/1); และแชมป์ถ้วยสแตนลีย์ปี 2004 แทมปาเบย์ไลท์นิ่ง (20/1)

ไซมอน โนเบิล แห่ง PinnacleSports.com กล่าวว่า “หลังจากการปิดตัวของฤดูกาลที่แล้ว ฮ็อกกี้ในสมัยก่อนก็กลับมาพร้อมกับกฎใหม่ ลานสเก็ตใหม่ และชื่อดังมากมายที่สวมเสื้อสเวตเตอร์ใหม่” “เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มผู้เล่นที่มีความสามารถอย่าง Peter Forsberg เข้ามาในทีมของคุณ มันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะ แต่ Flyers ที่ปรับแต่งใหม่ทั้งหมดมีการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของเยาวชน ความเร็ว และความเป็นผู้นำที่มากประสบการณ์เพื่อพาพวกเขาไปสู่จุดสูงสุด ในขณะเดียวกัน Canucks เปลวไฟและวุฒิสมาชิกทุกคนดูเหมือนเป็นคู่แข่งกันที่จะนำถ้วยกลับมาที่แคนาดาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1993″

PinnacleSports.com จะเสนอตัวเลือกการเดิมพันที่ครอบคลุมมากที่สุดในแต่ละเกมตลอดทั้งฤดูกาลของ NHL ซึ่งรวมถึง: การเดิมพันในช่วงแรกของมันนี่ไลน์และยอดรวม; สเปรด มันนี่ไลน์ และยอดรวมสำหรับเวลาควบคุมเท่านั้น และสเปรด มันนี่ไลน์ และผลรวมของเกมเต็ม รวมถึงการต่อเวลาหรือการยิงลูกโทษ

(PRESS RELEASE) — Platinum Television Group มีความยินดีที่จะประกาศการเลือก Bingo 777 สำหรับซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่เป็นนวัตกรรมและให้ความรู้เรื่อง “Great Taste” Bingo 777 จะถูกนำเสนอในส่วน “Unique Online Entertainment”

Bingo 777 นำเสนอผลิตภัณฑ์เกมระดับพรีเมียมสำหรับชุมชนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับกราฟิกคุณภาพสูงและเกมที่รวดเร็ว เทคโนโลยีการเล่นเกมขั้นสูงของ Bingo 777 ยังช่วยให้สามารถนำแง่มุมที่สร้างสรรค์มาสู่เกมที่ไม่มีโปรแกรมบิงโกอื่นใดสามารถให้ได้ ข้อดีบางประการเหล่านี้รวมถึง Game Analyzer ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถวิจารณ์เกมที่ผ่านมาของตนได้ ทีมสนับสนุนที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง; และเทคโนโลยี Roll-Back ที่ป้องกันการเสียเกมในกรณีที่เซสชั่นหลุด

นอกจากนี้ บิงโก 777 ยังรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของผู้เล่นโดยใช้ระบบการเข้ารหัสที่ซับซ้อนที่ป้องกันการส่งต่อเนื้อหาไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต การรักษาความสามารถในการแข่งขันและความยุติธรรมของเกม ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงของ Bingo 777 ใช้ตัวสร้างตัวเลขที่ซับซ้อนซึ่งรับประกันการสุ่มจับฉลากโดยสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการควบคุมเกม

ในการเริ่มต้น สมาชิกจะต้องลงทะเบียนกับ Bingo 777 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เมื่อผู้เล่นลงทะเบียนแล้ว เขา/เธอสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของ Bingo 777 รวมถึงสล็อตในตัวและเกมขูดบัตร บวกกับเกม Bingo Roulette พิเศษที่ช่วยให้ผู้เล่นเดิมพันตัวเลขหรือตัวอักษรที่มีแนวโน้มว่าจะชนะมากที่สุด เกมต่อไป

Bingo 777 ไม่ได้เป็นเพียงประสบการณ์การเล่นเกมที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้เช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของเรื่องนี้คือกรณีของ “คริสติน พี.” ผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์โดยใช้คะแนนโบนัสเสริมมูลค่าหนึ่งดอลลาร์ที่เธอได้รับจากการเล่นที่ไซต์!

ลาสเวกัส – (PRESS RELEASE) — Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE: HET) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเกมใน Casino Player’s Best of Gaming Awards ซึ่งเป็นการสำรวจประจำปีของนิตยสารเกี่ยวกับลูกค้าเกมจากทั่วประเทศ

ที่พัก 43 แห่งของ Harrah ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในหมวด 375 ประเภท เพิ่มขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์จากผลงานในปีที่แล้ว บริษัทได้รับรางวัลทั้งหมด 869 รางวัล เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สถิติก่อนหน้านี้คือ 598 ที่กำหนดโดย Harrah’s ในปี 2546

ผลงานของบริษัทในการแข่งขันปี 2548 ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มคาสิโน 18 แห่งของซีซาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งได้รับรางวัล 141 รางวัล รวมทั้งการจบอันดับที่หนึ่ง 62 ครั้ง

ท่ามกลางไฮไลท์ของการแข่งขันในปีนี้:

– สถานที่ให้บริการห้าแห่งของ Harrah ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “คาสิโนโรงแรมโดยรวมที่ดีที่สุด” ในตลาดของพวกเขา: Harrah’s Laughlin, Harrah’s Lake Tahoe, Harrah’s Council Bluffs, Horseshoe Bossier City และ Casino Windsor

– Total Rewards ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างความภักดีต่อลูกค้าทั่วประเทศของ Harrah ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “Best Slot Club” ในแปดตลาด: Las Vegas Strip, Atlantic City, Chicagoland, Missouri, New Orleans, Iowa, Native Midwest และ Laughlin

– Celine Dion ดาราจาก “A New Day” ที่ Caesars Palace ได้รับรางวัล Best Headliner ในลาสเวกัส

– คาสิโนสองแห่งของ Harrah ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Best Racinos” ในภูมิภาคของตน – Harrah’s Louisiana Downs (Southern Region) และ Bluffs Run (Midwest Region)

– Harveys Lake Tahoe เป็นผู้นำบริษัทด้วยเกียรตินิยม 68 รายการ รวมถึงการจบอันดับที่หนึ่ง 24 รายการ ทรัพย์สินน้องสาว Harrah’s Lake Tahoe ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยรางวัล 64 รางวัล 38 อันดับแรก การแสดงที่แข็งแกร่งอื่น ๆ ถูกโพสต์โดย Harrah’s Laughlin (57 รางวัล), Harrah’s Rincon (52 รางวัล), Caesars Indiana (49 รางวัล), Harrah’s New Orleans (48 รางวัล), Rio and Harrah’s Council Bluffs (47 รางวัล), Horseshoe Bossier City และ Casino Windsor (รางวัลละ 46 รางวัล) และ Harrah’s St. Louis (45 รางวัล)

บลีซ เท็กซัส – (PRESS RELEASE) — ออกมาพร้อมกับความเก่าและแบบใหม่สำหรับ 7Sultans Online Casino แบรนด์ที่แข็งแกร่ง คาสิโนชั้นนำแห่งนี้เป็นสถานประกอบการออนไลน์ที่มีชื่อเสียงซึ่งติดกับ Fortune Lounge Group อันทรงเกียรติ เว็บไซต์ได้รับการปรับโฉมใหม่แบบไดนามิกซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับสาธารณชนในการพนันและเป็นที่ดึงดูดสายตามากขึ้น

7Sultans Online Casino เป็นหนึ่งในสถานประกอบการพนันออนไลน์ที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในเน็ต และได้ทำลายชื่อเสียงอันเลื่องชื่อในฐานะคาสิโนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดด้วยการนำเสนอที่ลึกลับและมีเสน่ห์ คุณเกือบจะถูกพัดพาไปบนพรมวิเศษเมื่อคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถทำได้ในขณะที่คุณท่องเว็บไซต์ 7Sultans Casino วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาเพราะคุณไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงเพื่อเล่นอีกต่อไป เพราะตอนนี้การลงทะเบียนกลายเป็นขั้นตอนที่แทบไม่ต้องยุ่งยากเลย

“การรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เล่นคือศิลปะของเกมของเรา และการอัปเกรดเว็บไซต์ 7Sultans ช่วยให้เราสามารถมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการให้กับผู้เล่นได้ และด้วยเหตุนี้ เราจึงทำให้ประสบการณ์ของผู้เล่นน่าจดจำยิ่งขึ้น ด้วยวิธีนี้ผู้เล่นจะอยากกลับมาอีก John Hughes ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ 7Sultans กล่าว

รูปลักษณ์ใหม่นี้ดูมีมนต์ขลังมากขึ้นและทำให้คุณดูทันสมัยในสถานที่พักผ่อนแบบตะวันออกที่ 7Sultans Casino ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ได้รับการอัปเกรดแล้วและ Fortune Lounge Group ได้ใช้ข้อเสนอแนะที่นำมาจากการเล่นสาธารณะเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สิ่งนี้ทำให้ 7Sultans Online Casino เป็นมิตรกับผู้เล่นมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น เพราะมันทำให้การพนันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติใหม่บนเว็บไซต์ 7Sultans รวมถึงผู้ช่วยส่วนตัวของผู้เล่นเอง ซึ่งจะเปิดตัวในแบรนด์ Fortune Lounge ทั้งหมด ด้วย Personal Messenger ผู้เล่นจะไม่ต้องเปิดซอฟต์แวร์คาสิโนที่ติดตั้งไว้อีกต่อไปเพื่อดูข้อมูลการพนันที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีคาสิโนของคุณ รายละเอียดการติดต่อของทีมสนับสนุน 7Sultans Online Casino ซึ่งมีการแชทสด อีเมล และการโทรกลับและการโทร เลขศูนย์. นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับ Fortune Lounge Players Club ตรวจสอบคะแนนสะสมของคุณและแลกรับโบนัสความภักดีของคุณ ผู้เล่นยังสามารถใช้ปุ่มลิงก์ด่วนเพื่อตรวจสอบผนังของผู้ชนะ Fortune Lounge และติดตามข่าวสารล่าสุดจาก Fortune Lounge ได้ นอกจากนี้ Personal Messenger ยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

มีความพยายามทั้งหมดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นในเว็บไซต์ 7Sultans Online Casino แนวคิดคือการคงความอ่อนเยาว์และความสดใหม่อยู่เสมอ และทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีส่วนร่วมกับแบรนด์ยอดนิยมนี้

GILBRALTAR – (PRESS RELEASE) — ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการนั่งเล่นเกมโป๊กเกอร์เพื่อรอให้ผู้เล่นคนอื่นถึงตา นี่คือเหตุผลที่ Pacific Poker นำเสนอเกมเทอร์โบในตัวเลือกเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ของพวกเขา

สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่กำลังมองหาเกมที่รวดเร็วและเร็วกว่า เกมเทอร์โบใหม่ของ Pacific Poker เป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น

Mike Herea ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายของ Pacific Poker รู้สึกตื่นเต้นมากกับฟีเจอร์ใหม่นี้ “เราได้ทำการสำรวจฐานผู้เล่นของเราอย่างกว้างขวางและข้อกังวลอันดับหนึ่งคือเกมที่ลากยาวเกินไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้แนะนำเกมที่มีเวลาสั้นลงในการตัดสินใจและระดับก็เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น”

เกมเร่งความเร็วมีสองประเภท เกมแรกคือเกม Turbo ซึ่งให้ผู้เล่นห้าวินาทีสำหรับบลายด์และ 10 วินาทีสำหรับรอบอื่น

ประเภทที่สองคือเกมเร็ว ซึ่งอนุญาตให้เจ็ดวินาทีสำหรับบลายด์และ 14 วินาทีสำหรับรอบอื่นๆ

การตอบสนองต่อแนวคิดใหม่นั้นยอดเยี่ยมมาก “เราได้รับความช่วยเหลือจากผู้เล่นที่ต้องการเล่นเกมที่เร็วกว่านี้ พวกเขากำลังฝึกซ้อมสำหรับ 888.com UK Open ที่กำลังจะมีขึ้น” Herea กล่าว

888.com UK Open ล้านดอลลาร์สัญญาว่าจะเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2548 การคัดเลือกเกิดขึ้นทางออนไลน์โดยผู้คัดเลือกทุกคนจะได้รับเงิน 12,500 ดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วย 10,000 ดอลลาร์สำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ 2,500 ดอลลาร์สำหรับค่าเดินทางและค่าที่พัก

Pacific Poker เวอร์ชันทดลองเงินฟรีมีเกมเทอร์โบให้เลือกมากมาย “เรามีตารางหลายโต๊ะที่ให้เวลาเพียงเจ็ดวินาทีและระดับจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ สองนาที มีตาราง Nitro Sit and Go ที่ให้เวลา 10 วินาทีและตาราง Super Fast Heads Up ที่อนุญาตให้เลือกได้เพียงเจ็ดวินาทีเท่านั้น”

การตอบสนองของผู้ฝึกซ้อมเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ข้อตกลงส่วนใหญ่คือเวลาที่ลดลงบังคับให้พวกเขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นและปรับปรุงการเล่นโป๊กเกอร์ของพวกเขาจริงๆ

WYOMISSING, Pennsylvania — (PRESS RELEASE) — Penn National Gaming, Inc. (Nasdaq: PENN) ประกาศในวันนี้ว่า John “Gary” Luderitz ได้รับการเสนอชื่อโดยอยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมด ผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino ที่เสนอของ Penn ที่ Penn Penn National Race Course ใน Grantville รัฐเพนซิลเวเนีย ใกล้แฮร์ริสเบิร์ก

ในบทบาทใหม่นี้ นายลูเดริทซ์จะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมในการดำเนินงานทุกด้านของเพนน์ เนชั่นแนล ในเมืองแกรนต์วิลล์ ซึ่งรวมถึงสนามแข่งม้าเพนน์ เนชั่นแนล นายลูเดริทซ์จะรับผิดชอบการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งและเล่นเกมแบบบูรณาการที่บริษัทเสนอ เมื่อมีการพัฒนาแล้ว

Mr. Luderitz นำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 25 ปีมาสู่ตำแหน่งใหม่ของเขากับ Penn National Gaming ตลอดเส้นทางอาชีพของเขา เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถานที่เล่นเกมชั้นนำของประเทศ และล่าสุดดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของ Resorts Casino ในแอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินงานคาสิโนและการตลาดสำหรับฮิลตันและแซนด์สในแอตแลนติกซิตีและแอตแลนติสในแนสซอ บาฮามาส

“เรายินดีที่จะต้อนรับแกรี่ในฐานะผู้จัดการทั่วไปของการดำเนินการเล่นเกมเพนซิลเวเนียที่วางแผนไว้ของเรา” เควิน DeSanctis ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Penn National Gaming กล่าว “แกรี่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการดูแลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จตามขนาดและขอบเขตที่เราคาดไว้สำหรับโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ ความสำเร็จในระยะยาวของ Penn National มาจากปรัชญาของเราในการดึงดูดและพัฒนาผู้มีความสามารถด้านการจัดการระดับพรีเมียร์ ณ ที่พักแต่ละแห่งของเรา ความสำคัญของโครงการนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรายินดีที่จะแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความสามารถของแกรี่ให้ดำรงตำแหน่งนี้”

นายลูเดริทซ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกนในปี 2521 และรับใช้ในหน่วยสำรองประจำกองทัพเรือสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2518

ลอนดอน, สหราชอาณาจักร — (PRESS RELEASE) — William Hill TV ทางช่อง 425 (แพลตฟอร์ม Sky) ฉลองวันเกิดปีแรกในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม ด้วยรายการสดกว่า 120 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ และวางแผนที่จะเปิดตัวรายการใหม่ช่วงหัวค่ำภายในไม่กี่สัปดาห์ (ดูพื้นที่นี้!)

ช่อง 425 เป็นช่องที่ไม่เหมือนใคร เปิดให้สมาชิก Sky Digital เล่นฟรี ซึ่งเริ่มอย่างเงียบๆ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2547 ด้วยเนื้อหากีฬาสดและกิจกรรม RNG เพียง 3 ชั่วโมงต่อวัน เช่น รูเล็ต วันนี้ช่อง 425 ได้พัฒนาการติดตามเฉพาะสำหรับความแปรปรวนในการเขียนโปรแกรม…..

David Hood ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Hills กล่าวว่า “ช่องนี้มาไกลในหนึ่งปีและยังคงดึงดูดผู้ชมใหม่ ๆ ในแต่ละสัปดาห์ ช่อง 425 เป็นลูกผสมจริงๆ ตั้งอยู่ระหว่างช่องเกมธรรมดาและช่องกีฬาเฉพาะที่มีให้สำหรับผู้ชมบนแพลตฟอร์ม Sky มันมี กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของ William Hills โดยการออกอากาศประเภทของเนื้อหาที่นักพนันต้องการเดิมพัน จากนั้นจึงนำพวกเขาไปยังช่องทางการเดิมพันระยะไกลของเรา (โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) และเกมตัวเลข เช่น รูเล็ตที่ผู้ชมของเราเข้าถึงผ่านแบบโต้ตอบ ปุ่มสีแดง

เรามีแผนสำหรับการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมซึ่งจะผลิตขึ้นเองภายในบริษัทและเปิดตัวสู่สาธารณะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และจะนำเสนอฮีโร่กีฬาที่คุ้นเคย”

อะไรที่ทำให้ปีแตกต่าง……. สำหรับแฟนสุนัขเกรย์ฮาวด์ ช่อง 425 นำเสนอการประชุมสด 2 ครั้งต่อคืน ทุกคืนวันอังคาร – เสาร์ จากเพลงอันดับต้น ๆ ของสหราชอาณาจักร ได้แก่ Walthamstow, Brough Park, Sunderland และ Coventry

สำหรับแฟนโป๊กเกอร์ ช่อง 425 นำเสนอรายการ Poker 425 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรป นำเสนอบทสัมภาษณ์ เคล็ดลับ และบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์ รวมทั้งข่าวสารล่าสุดจากโลกของโป๊กเกอร์ ไปที่เว็บไซต์ Poker425 คลิกที่นี่

สำหรับแฟนกีฬาของสหรัฐฯ ช่อง 425 ได้ข้าม ‘สระน้ำ’ เพื่อนำเสนอการแข่งขันกีฬาสดที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นแก่คุณ ซึ่งรวมถึง Major League Baseball เกมที่รวดเร็วและรุนแรงซึ่งเป็นความคลั่งไคล้ระดับชาติในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นพวกแยงกี้หรือดอดเจอร์ส พระคาร์ดินัลหรือผู้กล้า เลือกทีมโปรดของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน ทุกคืนวันพุธจากความสะดวกสบายของห้องด้านหน้าของคุณเอง!

สำหรับนกที่ตื่นเช้าหรือนอนไม่หลับ ให้เปิดช่อง 425 และตอนนี้คุณสามารถชมการแข่งม้า เกรย์ฮาวด์ และสายเทียมที่ดีที่สุดจากออสเตรเลียได้ทุกวัน มีการรายงานข่าวมากกว่า 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้คุณได้เพลิดเพลิน ดังนั้นโปรดดูตารางรายการของช่อง 425 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและเวลาการส่งข้อมูล

และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมที่สวยงาม อะไรจะดีไปกว่าการได้ดู Samba Boys ทุกคืนวันอาทิตย์เพื่อถ่ายทอดสดและถ่ายทอดสดรายการ ‘Brasil 425’ ของการแข่งขัน Brazilian Championship อันโด่งดัง

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ในบทความล่าสุดของเรา เราได้พูดถึงเรื่องเงินที่ “เฉียบขาด” ไปบ้างแล้ว ผู้เล่นที่เฉียบคมหรือมืออาชีพคือคนที่เราคาดว่าจะชนะในระยะยาว เราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เล่นคนใดจะเป็นผู้ชนะอย่างต่อเนื่องในอนาคต วิธีที่แม่นยำที่สุดที่เราพบคือการเปรียบเทียบไลน์ที่ผู้เล่นได้รับเมื่อพวกเขาทำการเดิมพันที่สัมพันธ์กับไลน์ปิดของเรา
หากผู้เล่นเอาชนะราคาปิดของเราที่Pinnacle Sportsอย่างสม่ำเสมอเขาน่าจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว ที่น่าสนใจคือ เราพบว่าการทดสอบนี้สะท้อนถึงศักยภาพในการชนะในอนาคตของผู้เล่นมากกว่าสถิติการชนะ/แพ้ในอดีตกับบริษัท

ตัวอย่างเช่น หากราคาปิดของเราใน Eagles อยู่ที่ -3 -104 และลูกค้าเล่น -3 +105 ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ นั่นเป็นการเดิมพันที่เฉียบขาด เมื่อผู้เล่นสามารถคาดคะเนการเคลื่อนไหวของไลน์และทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอในการเดิมพัน 100 ครั้งขึ้นไป ผู้เล่นนั้นมีความเฉียบคมและจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะยาว

วิธีที่เร็วที่สุดในการระบุผู้เล่นที่ต้องการปรับรูปแบบการเดิมพันคืออะไร? คนที่จ่ายราคาไม่ดี หากหนังสือกีฬาออนไลน์อื่นๆ เสนอ Eagles ที่ -3 -120 และผู้เล่นเดิมพันที่นั่นแทนเมื่อมีราคาที่ดีกว่าที่อื่น เช่น -3 -104 ที่Pinnacle Sports เขาแทบจะไม่เฉียบเลย แม้ว่าเขาจะชนะมาจนถึงตอนนี้ ผู้เล่นคนนั้นอาจจะแพ้เมื่อเวลาผ่านไป

คุณจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ของคุณได้อย่างไร? โดยนำกระบวนการที่เรียกว่า “การซื้อของเปรียบเทียบ” มาใช้ ไม่เพียงแต่จะเป็นลักษณะที่สองของผู้เล่นที่เฉียบคมเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้เล่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะด้วยการเล่นในราคาที่ดีที่สุด ทำได้โดยการมีบัญชีในหนังสือกีฬาหลายเล่ม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกเป็นเชลยในบรรทัด 20 เซ็นต์ของหนังสือเล่มเดียวอีกต่อไป

วัตถุประสงค์เมื่อเปรียบเทียบการช็อปปิ้งคือลดระยะขอบทั้งสองด้านของการจับคู่ให้เหลือประมาณ 6 เซ็นต์หรือดีกว่าในทุกที่ที่ทำได้ นี่คือเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถวาง -104 ให้กับรายการโปรดในหนังสือกีฬาเล่มหนึ่งหรือนำกลับ +100 (แม้แต่เงิน) ให้กับหนังสือเล่มอื่นที่ตกอับเป็นต้น

เมื่อมั่นใจถึงประโยชน์ของการใช้การจับจ่ายแบบเปรียบเทียบในการเดิมพันส่วนตัวของคุณแล้ว การทำวิจัยทางอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาหนังสือกีฬาที่คัดสรรแล้วจึงคุ้มค่า นอกจากเจ้ามือรับแทงที่มีอยู่ของคุณแล้ว คุณควรมองหาบัญชีที่เจ้ามือรับแทงน้ำผลไม้ลดราคาหนึ่งหรือสองคน เช่น Pinnacle Sports พร้อมกับหนังสือสันทนาการสองสามเล่ม ซึ่งคุณจะพบราคาที่ชื่นชอบที่สูงเกินจริง .

หากคุณมีปัญหาในการเปรียบเทียบราคาระหว่างหนังสือที่มีบรรทัดต่างกัน เพียงขอชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านฟรีและเข้าสู่ระบบ www.PinnacleSports.com จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการซื้อ/ขายที่มีอยู่ในส่วนของสมาชิกของเว็บไซต์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดความแตกต่างของราคาระหว่างการเล่น Colts ที่ -14 -110 หรือ -15 +100 ที่หนังสือต่างๆ และช่วยให้คุณปรับเส้นให้เท่ากัน

ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการช็อปปิ้งเปรียบเทียบ? หากคุณยังไม่มีบัญชีที่ Pinnacle Sports ลอง “Pinnacle Challenge” เมื่อใดก็ตามที่คุณวางเดิมพันในสัปดาห์หน้า ให้ตรวจสอบอัตราต่อรองของการเดิมพันนั้นที่ www.PinnacleSports.com เทียบกับราคาที่คุณเล่น อย่าแปลกใจว่าคุณอาจพลาดเงินไปมากแค่ไหนหากไม่มีบัญชีที่ Pinnacle Sports คุณยังสามารถทำการทดสอบกับเกมที่แสดงด้านล่างซึ่งเราได้เห็นการเคลื่อนไหวในช่วงเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้ว

โอกลาโฮมา (+13.5) ที่เท็กซัส

โอคลาโฮมาชนะการแข่งขัน Red River Rivalry ประจำปีในช่วงสี่ครั้งที่ผ่านมารวมถึงชัยชนะ 12-0 ในปี 2004 เมื่อ Adrian Peterson วิ่งได้ 225 หลา ในฤดูกาลนี้ อาการบาดเจ็บที่โอกลาโฮมาแย่ลงเพราะข้อเท้าแพลงของปีเตอร์สันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เขาต้องสงสัยสำหรับการประชุมในวันเสาร์ระหว่างทั้งสองทีม ซูนเนอร์ส่งบอลเฉลี่ย 137.5 หลาต่อเกม และถ้าปีเตอร์สันไม่สามารถแบกเกมวิ่งได้ แมตช์นี้จะน่าเกลียดมาก

เราเปิดตอน -11 และรับเงินเท็กซัสจำนวนมากทันที ภายใน 45 นาที ชาร์ปในช่วงต้นวางเดิมพัน Longhorns ไปที่ -13.5 ดูเหมือนว่าตลาดจะมีเสถียรภาพในระดับนี้ ซึ่งตอนนี้เราเห็นการดำเนินการแบบสองทาง

จอร์เจีย (+3) ที่เทนเนสซี

ในที่สุดเทนเนสซีก็เลือกริค คลอสเซ่นเป็นกองหลังตัวหลักหลังจากนำการกลับมาในครึ่งหลังที่ LSU เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เริ่มต้นมีปัญหามากมายรวมถึงเอ็นร้อยหวายอักเสบ ไหล่ซ้ายถลอก รอยฟกช้ำที่ต้นขา และนิ้วสองนิ้วเคลื่อนบนมือที่ไม่ขว้าง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Claussen คาดว่าจะเริ่มป้องกัน Bulldog ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 ในประเทศ จอร์เจียกำลังจะลาออกสัปดาห์ก่อนและหวังว่าจะแก้แค้นให้กับการสูญเสีย 19-14 ของฤดูกาลที่แล้ว สามครั้งหลังสุดที่ทีมเหล่านี้เล่น ผู้มาเยือนเป็นฝ่ายชนะ

เราเปิดเกมที่ -3 ซึ่งดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและเราได้เห็นการดำเนินการแบบสองทางตลอดเวลา

Bears (+3) ที่คลีฟแลนด์

คลีฟแลนด์ทำคะแนนได้เพียงสี่ทัชดาวน์ตลอดทั้งฤดูกาลและสามในนั้นเป็นการต่อต้านการป้องกันกรีนเบย์ที่โชคร้าย ทั้งสองทีมเป็น 1-2 แต่ชิคาโกมีแนวรับที่แข็งแกร่งโดยทำได้เพียง 13 แต้มต่อเกม

เกมเปิดที่ -2 และเดิมพันอย่างรวดเร็วถึง -3 +105 / +3 -113 ในคืนวันอาทิตย์ การย้ายเข้าหรือออกจาก “3” เป็นขั้นตอนใหญ่และบังคับให้เงินกับ Browns ตั้งแต่ย้ายมาที่ -3 การเดิมพันของคลีฟแลนด์จะมีจำนวนมากกว่าการเดิมพันในชิคาโกด้วยอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง

Steelers ที่ Chargers O/U 45

เมื่อพิจารณาจากระยะหลาต่อการเล่น พิตต์สเบิร์กและซานดิเอโกคืออันดับที่ 1 และอันดับที่ 4 ของความผิดในลีกด้วยระยะ 6.7 และ 6.1 หลาต่อการเล่นตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากคะแนนที่ทำได้ต่อเกม พวกเขาอยู่ในอันดับที่ 2 และ #4 ด้วยคะแนน 31.8 และ 27 ปัจจัยสองประการที่ปรับยอดรวมลงแม้ว่าการป้องกันตระหนี่ของ Steelers ทำได้เพียง 12.3 แต้มต่อเกม และส่วนต่างมูลค่าการซื้อขาย +7 ของพวกเขา

เราเปิดผลรวมที่ 44 และวางเดิมพันสี่บนโอเวอร์สำหรับทุกๆ อันที่วางอยู่ใต้ ขณะนี้ตลาดได้ตัดสินที่ระดับ 45 ถึง 45.5 ซึ่งเราเห็นการกระทำที่สมดุล

นิวซีแลนด์ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ระบบสนับสนุนหลายหน้าต่างใหม่ของ Kiwi Casino ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้ถึงสามเกมพร้อมกัน หรือฝากเงินเพิ่มที่แคชเชียร์โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการแพ้สตรีคที่ชนะ

การอัปเดตนี้ยังมีฟังก์ชัน Slots Auto Play ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถตั้งค่าเกมสล็อตที่ชื่นชอบเป็น Auto Play ได้ถึง 9999 เกม ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจดจ่อกับเกม Blackjack หรือ Roulette ได้พร้อมกัน ด้วยตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมาย เช่น “หยุดเมื่อชนะแจ็คพอต” “หยุดเมื่อเงินรางวัลของฉันถึง $X” “หยุดเมื่อบัญชีของฉันถึง $X” “หยุดเมื่อบัญชีของฉันถึง $X” ผู้เล่นจะเป็นผู้ควบคุมเสมอ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นอย่างชัดเจน การอัปเดตยังมีเกมสล็อตโบนัสใหม่ล่าสุด Queen of the Pyramids ซึ่งมีกราฟิกที่ล้ำสมัย หมุนฟรี รอบโบนัส และแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ โดยรักษาตำแหน่งของ Kiwi Casino ไว้แถวหน้าของ อุตสาหกรรมเกมออนไลน์และยึดตำแหน่งของพวกเขาไว้ที่ด้านบนสุดของการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหมด “การอัปเดตนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Kiwi Casino ในการรับฟังและเกินความต้องการของผู้เล่นของเรา” โฆษกของ Kiwi Gaming กล่าว

Kiwi Casino ยังคงรักษาคุณสมบัติและเสน่ห์ทั้งหมดที่นำมันไปสู่จุดสูงสุดของอุตสาหกรรมเมื่อปรากฏตัวครั้งแรกในที่เกิดเหตุเมื่อห้าปีที่แล้ว นอกเหนือจากการเล่นอัตโนมัติใหม่และคุณสมบัติหลายหน้าต่างแล้ว Kiwi Casino ยังมีเกมที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายกว่า 70 เกม การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ความปลอดภัยที่ล้ำสมัย และโบนัส โปรโมชั่น รางวัลและการแข่งขันที่มีให้มากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน .

Kiwi Casino เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Kiwi Gaming ซึ่งเป็นการดำเนินการนอกชายฝั่งที่เป็นอิสระซึ่งเป็นเจ้าของโดย Christchurch Casinos Ltd Group (CCL) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคาสิโนที่มีชื่อเสียงที่สุดของนิวซีแลนด์ ความสนใจในการเล่นเกมและการบริการของ CCL ดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วโลกรวมถึงอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ยุโรปและเอเชีย นับตั้งแต่ CCL ก่อตั้งบริษัทเกมออนไลน์เมื่อห้าปีที่แล้ว Kiwi Gaming ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นหนึ่งในการดำเนินการเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ดับลิน ไอร์แลนด์ – ตามที่รายงานโดย Williston Herald: “เจ้ามือรับแทงรายใหญ่ที่สุดของไอร์แลนด์ Paddy Power PLC ถอนแคมเปญป้ายโฆษณาเมื่อวันพุธที่วาดภาพพระเยซูและสาวกของเขาที่โต๊ะอาหารมื้อสุดท้าย — และเล่นโป๊กเกอร์และรูเล็ตควบคู่ไปกับสโลแกนว่า “มีที่ที่ เพื่อความสนุกสนานและเกม”

“ที่สถานที่ทั้ง 89 แห่งทั่วดับลิน ป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสมถูกแทนที่ในวันพุธด้วยโฆษณา Paddy Power ใหม่ที่ระบุว่า: ‘มีที่สำหรับความสนุกสนานและเกม เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่’

“…พาวเวอร์กล่าวว่า Last Supper นั้นสมบูรณ์แบบเพราะเป็น ‘สถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสนุกสนานและเกม’… ”

NEW JERSEY – ตามที่รายงานโดย New Jersey Daily Record: “การเปิดเว็บไซต์การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้ว่านิวเจอร์ซีย์ไม่มีกฎหมายที่ห้ามการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดแจ้ง ผู้พิพากษาของ Morris County ตัดสินเมื่อวันอังคาร

“คำตัดสินสนับสนุนคำฟ้องต่อผู้อยู่อาศัยในเบลล์วิลล์ ทนายฝ่ายจำเลยของ Nicholas Drakos วัย 48 ปี พยายามเรียกผู้พิพากษาศาลสูง Salem Vincent Ahto ในเมืองมอร์ริสทาวน์ ให้เลิกคำฟ้องต่อลูกค้าของเขา ซึ่งถูกตั้งข้อหาส่งเสริมการพนัน การสมรู้ร่วมคิดเพื่อส่งเสริม การพนันและการฟอกเงินระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2547

“ข้อโต้แย้งของอัยการ Robert Dunn นั้นง่ายมาก: สภานิติบัญญัติแห่งรัฐไม่เคยผ่านกฎหมายที่ระบุว่าการพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นอาชญากรรมโดยเฉพาะ หาก Drakos โฮสต์เว็บไซต์ที่เรียกว่า การเดิมพันในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพและระดับวิทยาลัย เขาทำอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเขากำลังก่ออาชญากรรม ทนายความกล่าวไว้

“…เพียงเพราะสภานิติบัญญัติไม่ได้ติดป้ายการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยตรงว่าเป็นอาชญากรรม ไม่ได้หมายความว่ามันชอบด้วยกฎหมาย ผู้พิพากษากล่าว…”

RENO, Nevada – (PRESS RELEASE) — Tami Corbin ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ IGT (NYSE: IGT) ผู้ผลิตเครื่องเกมในเนวาดา Corbin จะกำกับดูแลสวัสดิการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดสำหรับพนักงานทั่วโลกของ IGT 4,800 คน

เธอมาที่ IGT จาก ABC Television Network ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ The Walt Disney Company ซึ่งเธอดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Media Networks เธอทำงานให้กับ The Walt Disney Company ในตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2547 รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Disney Cable Networks และผู้อำนวยการ พนักงานสัมพันธ์และการฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของดิสนีย์

Corbin ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Palace Station Hotel & Casino ในลาสเวกัส และในความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลหลายประการกับ Marriott International รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับ Dodger Stadium

เธอได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการทดลองจาก Southern Methodist University ในดัลลัส รัฐเท็กซัส และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเคลมสันในเซาท์แคโรไลนา เธอได้รับประกาศนียบัตรจาก Executive Master of Business Program ที่ Simmons College ในบอสตัน และเป็นสมาชิกของ Society of Human Resource Management

ลาสเวกัส — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้ Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE:HET) ได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแคทรีนาและริต้าดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 พายุเฮอริเคนแคทรีนาได้พัดถล่มอ่าวฮาราห์ในมิสซิสซิปปี้และนิวออร์ลีนส์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548 พายุเฮอริเคนริตาได้พัดถล่มอ่าวฮาราห์ในเลกชาร์ลส์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละตลาดระบุไว้ด้านล่าง

ชายฝั่งอ่าวมิสซิสซิปปี้

ความเสียหายทางกายภาพ

ทรัพย์สินของ Harrah บนชายฝั่งอ่าวมิสซิสซิปปี้ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา ประกันภัยครอบคลุมการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินของบริษัทที่ประสบความสูญเสียหรือเสียหาย การหักลดหย่อนภายใต้นโยบายเหล่านี้คือ 15 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการประกันภัยและผู้ปรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่รับจากการประกันภัยทั้งหมดจาก Harrah’s อันเป็นผลมาจากความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการประมาณการปัจจุบัน เงินประกันคาดว่าจะเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ให้บริการประกันภัยได้เริ่มจ่ายค่าเสียหายของ Harrah แล้ว จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับเงินมากกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจหยุดชะงัก

กรมธรรม์ประกันภัยของ Harrah ให้ความคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร นโยบายดังกล่าวยังชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ Harrah ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและความสูญเสียที่ได้รับ ไม่มีการหักค่าเงินดอลลาร์ที่ใช้กับการสูญเสียการหยุดชะงักของธุรกิจของ Harrah หรือค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทได้เกิดขึ้น

ภายใต้ระยะเวลารอ 24 ชั่วโมงหลังจากที่หน่วยงานของรัฐสั่งปิดคาสิโน นโยบายบังคับให้ผู้ประกันตนของ Harrah จ่ายเงินคืนให้กับบริษัทสำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจในช่วงระยะเวลาครอบคลุมการสร้างใหม่ บวกกับความคุ้มครองอีกหกเดือนหลังจากระยะเวลาการสร้างใหม่ ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่จำเป็นในการสร้างทรัพย์สินที่เสียหายขึ้นใหม่ได้

ผลกระทบทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินประกันอย่างน้อยเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เสียหาย จึงไม่คาดว่าจะบันทึกค่าการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านี้

จากความคาดหวังของบริษัทว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากพายุจะน้อยกว่าเงินที่ได้จากการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจที่คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายหลังพายุจะถูกชดเชยด้วยการฟื้นตัวที่คาดไว้ ดังนั้น ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งสุทธิจากการฟื้นตัวที่คาดไว้ จึงไม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนในปัจจุบัน ในขอบเขตที่การหยุดชะงักของธุรกิจดำเนินไปจนเกินต้นทุนที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุด ส่วนที่เกินนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในรายการ “การตัดยอด สำรองและการกู้คืน”

New Orleans

ความเสียหายทางกายภาพ

ทรัพย์สินของ Harrah ในนิวออร์ลีนส์ได้รับความเสียหาย และ Harrah’s ประสบความสูญเสียต่างๆ อันเป็นผลมาจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา ประกันภัยครอบคลุมการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินของบริษัทที่ประสบความสูญเสียหรือเสียหาย บริษัทยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการประกันภัยและผู้ปรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดที่เกิดจาก Harrah’s อันเป็นผลมาจากความเสียหายและความสูญเสียที่บริษัทได้รับ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักของธุรกิจรวมกันซึ่งหักได้ภายใต้นโยบายประกันทรัพย์สินในนิวออร์ลีนส์อยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจหยุดชะงัก

กรมธรรม์ประกันภัยของ Harrah ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ธุรกิจของ Harrah หยุดชะงัก ซึ่งรวมถึงผลกำไรที่สูญเสียไป กรมธรรม์ยังชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ Harrah’s ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและความสูญเสียที่ได้รับ นโยบายนี้กำหนดให้บริษัทประกันของ Harrah ต้องคืนเงินให้กับบริษัทเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ รวมถึงภาษีการเล่นเกมของรัฐและค่าเช่าคงที่ กรมธรรม์กำหนดระยะเวลาคุ้มครองการก่อสร้างใหม่และคุ้มครองอีก 120 วันหลังการเปิดที่พักอีกครั้ง ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดทำการอีกครั้งได้

ผลกระทบทางการเงิน

ตามค่าประมาณการขาดทุนในปัจจุบันและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นไตรมาส บริษัทคาดว่าจะบันทึกค่าใช้จ่าย 10 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามในรายการ “การตัดยอด สำรองและการกู้คืน”

จากความคาดหวังของบริษัทว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากพายุจะน้อยกว่าเงินที่ได้จากการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจที่คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายหลังพายุจะถูกชดเชยด้วยการฟื้นตัวที่คาดไว้ ดังนั้น ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งสุทธิจากการฟื้นตัวที่คาดไว้ จึงไม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนในปัจจุบัน ในขอบเขตที่การฟื้นตัวของธุรกิจหยุดชะงักในท้ายที่สุดจะเกินต้นทุนที่เกิดขึ้น ส่วนที่เกินนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในรายการ “การตัดยอด สำรองและการกู้คืน”

โรงแรมนิวออร์ลีนส์ (กำลังก่อสร้าง)

บริษัทกำลังสร้างโรงแรมหรู 450 ห้องติดกับคาสิโนซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา บริษัทมีนโยบายการประกันความเสี่ยงของผู้สร้างแยกต่างหากซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมความเสียหายใดๆ

เวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างต่อ เช่นเดียวกับความต้องการแรงงานและวัสดุในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในตลาด อาจทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นและขยายเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในขณะนี้ บริษัทไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมี หรือเวลาเพิ่มเติมที่จำเป็นในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ Harrah’s จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการประกันภัยและผู้ปรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่รับจากการประกันภัยทั้งหมดเนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้

ทะเลสาบชาร์ลส์

ความเสียหายทางกายภาพ

พายุเฮอริเคนริต้าสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทรัพย์สินของ Harrah ในเลกชาร์ลส์ ประกันภัยครอบคลุมการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินของบริษัทที่ประสบความสูญเสียหรือเสียหาย ในขณะนี้ บริษัทไม่สามารถประมาณขอบเขตของการสูญเสียหรือการเรียกเอาประกันในเลกชาร์ลส์ หรือว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เสียหายจะได้รับการกู้คืนหรือไม่ การหักลดหย่อน 10 ล้านดอลลาร์ภายใต้นโยบายที่ครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียของ Harrah ในเลกชาร์ลส์นั้นใช้ทั้งกับความเสียหายทางกายภาพและการหยุดชะงักของธุรกิจ จากการประมาณการปัจจุบันจนถึงปัจจุบัน ความเสียหายได้เกินค่าเสียหายส่วนแรกภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ Harrah’s จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการประกันภัยและผู้ปรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่รับจากการประกันภัยทั้งหมดเนื่องจาก Harrah’s อันเป็นผลมาจากความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ธุรกิจหยุดชะงัก

กรมธรรม์ประกันภัยของ Harrah ให้ความคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงผลกำไรที่สูญเสียไป กรมธรรม์ยังชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ Harrah’s ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและความสูญเสียที่ได้รับ กรมธรรม์กำหนดระยะเวลาคุ้มครองการก่อสร้างใหม่และคุ้มครองอีก 120 วันหลังการเปิดที่พักอีกครั้ง ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดทำการอีกครั้งได้

ผลกระทบทางการเงิน

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของความเสียหาย Harrah คาดว่าจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Lake Charles ในไตรมาสที่สามในบรรทัดรายการ “การจดบันทึก กำลังสำรอง และการกู้คืน”

จากความคาดหวังของบริษัทว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากพายุจะน้อยกว่าเงินที่ได้จากการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจที่คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายหลังพายุจะถูกชดเชยด้วยการฟื้นตัวที่คาดไว้ ดังนั้น ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งสุทธิจากการฟื้นตัวที่คาดไว้ จึงไม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนในปัจจุบัน ในขอบเขตของการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจในท้ายที่สุดจะเกินต้นทุนที่เกิดขึ้น ส่วนที่เกินนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในรายการ “การตัดยอด สำรองและการกู้คืน”

ผลกระทบเพิ่มเติม

ในแต่ละตลาดที่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบของพายุในชุมชนโดยรอบ – รวมถึงความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน, ถนนสายหลัก, ระบบสาธารณูปโภค และคุณสมบัติที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ – อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมเกมในท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน และอาจ ชะลอการก่อสร้างและเปิดทรัพย์สินของบริษัทในที่สุด ในปัจจุบัน Harrah’s ไม่คาดหวังว่าการปิดทรัพย์สินที่กล่าวถึงด้านล่างจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน ทรัพยากรเงินทุน หรือการดำเนินงานของบริษัท

Harrah’s Entertainment, Inc. เป็นผู้ให้บริการความบันเทิงคาสิโนแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่เริ่มต้นในเมืองรีโน รัฐเนวาดา เมื่อ 67 ปีที่แล้ว Harrah’s เติบโตขึ้นจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การขยายกิจการ และการเข้าซื้อกิจการใหม่ Harrah’s Entertainment มุ่งเน้นที่การสร้างความภักดีและคุณค่ากับลูกค้าผ่านการผสมผสานระหว่างบริการที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม การจัดจำหน่ายที่ไม่มีใครเทียบ ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

นิวยอร์ก – (PRESS RELEASE) — Sportsbook.com ชนะ Buckeyes ของ Jim Tressel 3 แต้มในขณะที่อันดับที่ 16 ของ Penn State Nittany Lions 5-0 พบกับ Ohio State 3-1 ที่ Beaver Stadium ใน Big Ten ในวันเสาร์นี้

หนึ่งสถิติที่สมบูรณ์แบบใน PAC Ten จะมัวหมองในสุดสัปดาห์นี้เมื่อ Cal Golden Bears อันดับ 10 ที่ครองตำแหน่ง 5-0 เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ครั้งแรกของฤดูกาลกับคู่แข่งอันดับที่ 20 ของ UCLA Bruins 4-0 ที่ Rose Bowl Golden Bears ไม่ชนะเกมที่ UCLA ตั้งแต่ปี 2542 และ oddsmakers ระบุว่า Bruins สนามเหย้าเป็นรายการโปรดหนึ่งแต้ม

โรงไฟฟ้าแนวรับจอร์เจียและเทนเนสซียังได้พบกับสุดสัปดาห์นี้ในการประลองที่ SEC ที่ไม่ควรพลาด จอร์เจีย 4-0 กระตือรือร้นที่จะรักษาสตรีคที่ชนะไว้ได้เมื่อพวกเขาพบกับเทนเนสซี 3-1 ที่เนย์แลนด์สเตเดียมในวันเสาร์ บูลด็อกอันดับที่ 5 เป็นรองอันดับ 3 ของโวลส์อันดับที่ 8 ตาม Sportsbook.com ประวัติศาสตร์อยู่ในฝั่งของ Dawg เนื่องจากจอร์เจียชนะการมาเยือนน็อกซ์วิลล์สองครั้งหลังสุด และเทนเนสซีไม่ชนะใครเลยในการประชุมห้าครั้งล่าสุดที่บ้านกับทีมท็อป 10

“ด้วย 8 ทีมไร้พ่ายที่ลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้ เรามั่นใจว่าจะมีเกมที่น่าตื่นเต้น” Peter Childs, Oddsmaker, Sportsbook.com กล่าว “การจับคู่ระหว่างจอร์เจียกับเทนเนสซีสามารถไปได้ทั้งสองทางเนื่องจากทั้งสองทีมต้องการเก็บบันทึกของตนไว้ไม่เสียหายและอยู่ใน 10 อันดับแรก”

การกระทำอื่นๆ ของ PAC Ten ในสุดสัปดาห์นี้ รวมถึง Oregon Ducks อันดับที่ 25 เผชิญหน้ากับอันดับที่ 17 ของ Arizona State Sun Devils The Ducks กลับสู่ AP Top-25 ในสัปดาห์นี้หลังจากชนะ 44-20 ที่ Stanford เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่า Sun Devils จะหล่นจากอันดับที่ 14 มาอยู่ที่อันดับที่ 17 ในการสำรวจความคิดเห็นหลังจากแพ้ 38-28 ให้กับอันดับ 1 USC แต่ Sportsbook.com ก็สนับสนุนทีมรัฐแอริโซนา 3-2 มากกว่า 4-1 Oregon 10 คะแนน USC ถูกคาดหมายว่าจะเก็บชัยชนะต่อไป โดยมี 37 แต้มเหนืออริโซนา

ซานโฮเซ่ คอสตาริกา – (PRESS RELEASE) — Absolute Poker หนึ่งในเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ไม่ไกลจากมือที่ 200 ล้าน ผู้เล่นที่โชคดีคนหนึ่งซึ่งต้องออนไลน์เมื่อมือที่ 200 ล้านถูกแจก จะชนะการเดินทางสำหรับสองคนไปยังคอสตาริกา รวมถึงตั๋วเครื่องบิน ที่พักหกคืน ชุด Absolute Poker และเงินที่ใช้ไป $500

ผู้เล่นอีกสี่คนที่เล่นบนเว็บไซต์ในวันนั้นก็จะได้รับรางวัลเช่นกัน

มือ 199,980,000 – ผู้ชนะมือ – AP Polo, Hat และเงินสด $500! ส่วนที่เหลือของตาราง

– AP Hat และ $50 แต่ละอัน

มือ 199,990,000 – ผู้ชนะ – AP Polo, Hat และเงินสด $500! ส่วนที่เหลือของตาราง

– AP Hat และอันละ 100 เหรียญ

มือ 200,000,000 – ผู้ชนะมือ – ทริปสำหรับ 2 คนสู่คอสตาริกา AP Polo และ Hat! ส่วนที่เหลือของโต๊ะ – AP Polo and Hat ชิ้นละ 100 เหรียญ

มือ 200,010,000 – ผู้ชนะมือ – AP Polo, Hat และเงินสด $500! ส่วนที่เหลือของตาราง

– AP Hat และอันละ 100 เหรียญ

มือ 200,020,000 – ผู้ชนะมือ – AP Polo, Hat และเงินสด $500! ส่วนที่เหลือของตาราง

– AP Hat และ $50 แต่ละอัน

Gian Perroni Holiday Palace Casino ผู้จัดการห้องโป๊กเกอร์ของ Absolute Poker กล่าวว่า “การจัดการ 200 ล้านมือเป็นความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วที่เราประกาศให้ครบ 100 ล้านมือ” “Absolute Poker มีผู้ติดตามที่ภักดีและชุมชนที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเราได้ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่น่าอัศจรรย์ ความคาดหวังกำลังก่อตัวขึ้นเมื่อนาฬิกานับถอยหลังจนถึงวันและเราคาดการณ์ว่าผู้เล่นจะแข่งขันกันเพื่อรับรางวัลระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์”

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้เปิดให้ผู้เล่นที่ใช้เงินจริงทั้งหมดที่ Absolute Poker ตั้งแต่วันนี้จนถึงมือที่ 200 ล้านจะถูกแจก โปรดทราบว่าเพื่อที่จะชนะผู้เล่นจะต้องเล่นที่เงินจริงเกมแหวนกับคนตาบอดระดับอย่างน้อย $ 1 / $ 2 จำกัด หรือ $ 1 NL หรือสูงกว่า ผู้ชนะของมือจากตารางคัดเลือกจะถูกกำหนดเป็นผู้ชนะของหม้อคราดของโต๊ะนั้นสำหรับมือนั้น ต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยสามคนหรือเล่นมือเพื่อนับมือ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์คือผู้ที่ “ใช้งานอยู่” อยู่ในมือ “ใช้งานอยู่” หมายถึงการเข้าร่วมในฐานะผู้เล่นที่คราดอยู่ในมือนั้น – โดยไม่คำนึงถึงผลของมือ ผู้เข้าร่วมที่เพียงแค่นั่งที่โต๊ะหรือพับไพ่ของพวกเขาก่อนฟลอปจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลหากเลือกโต๊ะ โปรดทราบว่าหากมือระดับรางวัลใด ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นบนโต๊ะเงินจริง มือถัดไปที่แจกที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย $1/$2 Limit หรือ $1 NL หรือสูงกว่า และอย่างน้อย 3 คนเล่นในมือที่ใช้งานอยู่จะถูกกำหนดเป็น ตารางที่ชนะ Absolute Poker ไม่ยอมให้มีการฉ้อโกงในโปรโมชั่นใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบธรรมของทุกมือที่มีคุณสมบัติ ผู้ชนะจะได้รับการประกาศบนเว็บไซต์ ผ่านการส่งข้อความของระบบ และในล็อบบี้