ไฮโลออนไลน์ สล็อต Sa Gaming ยังได้จัด

ไฮโลออนไลน์ ในข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้นี้ นอกเหนือจากผลลัพธ์ทางการเงินแบบ GAAP แล้ว AMD ยังได้จัดทำมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) แบบ non-GAAP ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ) และกำไร (ขาดทุน) แบบ non-GAAP ต่อหุ้น การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้สะท้อนถึงการปรับปรุงบางอย่างตามที่แสดงในตารางในข่าวประชาสัมพันธ์รายได้ฉบับนี้ เอเอ็มดียังจัดหากระแสเงินสดอิสระ EBITDA และ non-GAAP ที่ปรับแล้วเพื่อเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม รายการเหล่านี้มีการกำหนดไว้ในเชิงอรรถของตารางข้อมูลองค์กรที่เลือกไว้ในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์รายได้นี้

2. คำชี้แจงของ ไฮโลออนไลน์ “การพิสูจน์ในอนาคต” หมายถึงการสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต 14nm FinFET, รองรับ DirectX®12 และ Vulkan™ API, เทคโนโลยีการแสดงผลใหม่ และประสบการณ์เช่น VR คำสั่ง “รองรับอนาคต” ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นการรับประกันหรือบ่งชี้ว่าผู้ใช้จะไม่ต้องอัพเกรดเทคโนโลยีกราฟิกอีกต่อไป การสนับสนุนมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้นที่อธิบายข้างต้นมีศักยภาพในการลดความถี่ในการอัพเกรดกราฟิกสำหรับผู้ใช้บางคน

3. การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการประสิทธิภาพของ AMD ผู้ผลิตพีซีอาจมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันโดยให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 3DMark 11 Performance ใช้เพื่อจำลองประสิทธิภาพกราฟิก และ Cinebench R11.5 1T Performance ใช้เพื่อจำลองประสิทธิภาพของ CPU แบบเธรดเดี่ยว AMD PRO A12-9800 รุ่นที่ 7 ที่ 65W ได้คะแนน 3521.25 และ 1.21 ในขณะที่ AMD PRO A10-8850B ที่ 95W ได้คะแนน 2880 และ 1.06 ตามลำดับ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU: 1.21/1.06=1.14X หรือมากกว่า 14%, การปรับปรุงประสิทธิภาพกราฟิก: 3521.25/2880=1.22X หรือเพิ่มขึ้น 22%, การปรับปรุงการใช้พลังงาน: (95W-65W)/95W=0.32X หรือน้อยกว่า 32% BRPD-4

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบรวมของการดำเนินงานแบบย่อ
(ล้าน ยกเว้น จำนวนและร้อยละต่อหุ้น)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
รายได้สุทธิ $ 1,307 $ 1,027 $ 1,061 $ 3,166 $ 3,033
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,248 708 822 2,519 2,236
อัตรากำไรขั้นต้น 59 319 239 647 797
อัตรากำไรขั้นต้น % 5 % 31 % 23 % 20 % 26 %
วิจัยและพัฒนา 259 243 241 744 718
การตลาดทั่วไปและการบริหาร 117 117 108 339 373
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา – – – – 3
การปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ สุทธิ – (7 ) 48 (10 ) 135
ได้รับใบอนุญาต (24 ) (26 ) – (57 ) –
ขาดทุนจากการดำเนินงาน (293 .) ) (8 ) (158 ) (369 .) ) (432 .) )
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (41 ) (41 ) (39 ) (122 ) (119 )
รายได้อื่น (รายจ่าย) สุทธิ (63 ) 150 – 87 (3 )
รายได้(ขาดทุน)ก่อนขาดทุนส่วนทุนและภาษีเงินได้ (397 .) ) 101 (197 ) (404 ) (554 )
สำรองภาษีเงินได้ 4 29 – 34 4
ส่วนได้เสียในรายได้ (ขาดทุน) ของ ATMP JV (5 ) (3 ) – (8 ) –
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) $ (406 ) $ 69 $ (197 ) $ (446 ) $ (558 )
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน $ (0.50 ) $ 0.09 $ (0.25 .) ) $ (0.56 .) ) $ (0.72 )
เจือจาง $ (0.50 ) $ 0.08 $ (0.25 .) ) $ (0.56 .) ) $ (0.72 )
หุ้นที่ใช้ในการคำนวณต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน 815 794 785 801 780
เจือจาง 815 821 785 801 780

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบรวมแบบย่อของรายได้รวม (ขาดทุน)
(ล้าน)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม $ (406 ) $ 72 $ (207 ) $ (441 ) $ (568 )

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบดุลรวมแบบย่อ(1) (2)
(ล้าน)

24 กันยายน
2559 25 มิถุนายน
2559 26 ธันวาคม
2558
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 1,258 $ 957 $ 785
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 640 671 533
สินค้าคงคลังสุทธิ 772 743 678
การชำระเงินล่วงหน้าและอื่นๆ – GLOBALFOUNDRIES 13 12 33
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 63 68 43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 78 55 248

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,824 2,506 2,320
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 161 169 188
ความปรารถนาดี 289 289 278
การลงทุนใน ATMP JV 60 62 –
สินทรัพย์อื่น ๆ 282 290 298

สินทรัพย์รวม $ 3,616 $ 3,316 $ 3,084

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)
หนี้สินหมุนเวียน:
หนี้ระยะสั้น $ – $ 226 $ 230
บัญชีที่ใช้จ่ายได้ 582 616 279
จ่ายให้กับ GLOBALFOUNDRIES 284 94 245
ชำระแก่ ATMP JV 144 150 –
หนี้สินค้างจ่าย 384 392 472
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25 61 124
รายได้รอตัดบัญชีจากการจัดส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย 54 42 53

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,473 1,581 1,403
หนี้ระยะยาว net 1,632 2,012 2,007
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ 126 136 86

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล):
หุ้นทุน:
หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 9 8 8
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม 8,258 7,053 7,017
หุ้นทุนซื้อคืนในราคา (127 ) (125 ) (123 )
ขาดดุลสะสม (7,752 ) (7,346 ) (7,306 )
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ สะสม (3 ) (3 ) (8 )

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด) 385 (413 ) (412 )
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล) $ 3,616 $ 3,316 $ 3,084

(1) จำนวนเงินที่สะท้อนถึงการนำ FASB ASU 2015-17 มาใช้การจัดประเภทงบดุลของภาษีรอการตัดบัญชีที่เริ่มในไตรมาสแรกของปี 2016
(2) จำนวนเงินสะท้อนถึงการนำ FASB ASU 2015-03 มาใช้ ทำให้การนำเสนอต้นทุนการออกตราสารหนี้ง่ายขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2016

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
งบรวมงบกระแสเงินสดแบบย่อ
(ล้าน)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน
2559 24 กันยายน
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ขาดทุนสุทธิ $ (406 ) $ (446 )
รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน:
กำไรสุทธิจากการขายส่วนได้เสียใน ATMP JV 4 (146 )
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ขาดทุนของ ATMP JV 2 1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 33 99
สำรองภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – 11
ค่าชดเชยตามหุ้น 23 57
ดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสด 4 11
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหนี้ 61 61
มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA . ครั้งที่หก 240 240
อื่น 1 (5 )
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:
ลูกหนี้การค้า 31 (107 )
สินค้าคงคลัง (28 ) (94 )
การชำระเงินล่วงหน้าและอื่นๆ – GLOBALFOUNDRIES (1 ) 20
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและทรัพย์สินอื่นๆ (17 ) (134 )
ชำระแก่ ATMP JV (6 ) 144
จ่ายให้กับ GLOBALFOUNDRIES 190 39
เจ้าหนี้การค้า หนี้สินค้างจ่าย และอื่นๆ (102 ) 151
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน $ 29 $ (98 )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (9 ) (56 )
กำไรสุทธิจากการขายส่วนได้เสียใน ATMP JV (5 ) 346
อื่น 4 3
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน $ (10 ) $ 293

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญสุทธิจากต้นทุนการออก 668 668
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพสุทธิจากต้นทุนการออก 681 681
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญภายใต้แผนการจ่ายผลตอบแทนตามหุ้น 10 12
การชำระคืนเงินกู้สุทธิ (226 ) (230 )
การชำระหนี้ระยะยาว (848 ) (848 )
อื่น (3 ) (5 )
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน $ 282 $ 278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 301 473
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด $ 957 $ 785
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด $ 1,258 $ 1,258

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
ข้อมูลองค์กรที่เลือก
(ล้าน ยกเว้น จำนวนคน)

สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
ข้อมูลกลุ่มและหมวดหมู่ 24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558

คอมพิวเตอร์และกราฟิก(1)
รายได้สุทธิ $ 472 $ 435 $ 424 $ 1,367 $ 1,335
ขาดทุนจากการดำเนินงาน $ (66 ) $ (81 ) $ (181 ) $ (217 ) $ (403 )

Enterprise, Embedded และ Semi-Custom (2)
รายได้สุทธิ $ 835 $ 592 $ 637 $ 1,799 $ 1,698
รายได้จากการดำเนินงาน $ 136 $ 84 $ 84 $ 236 $ 156

อื่นๆ ทั้งหมด(3)
รายได้สุทธิ – – – – –
ขาดทุนจากการดำเนินงาน (363 .) ) (11 ) (61 ) (388 .) ) (185 )

รวม
รายได้สุทธิ $ 1,307 $ 1,027 $ 1,061 $ 3,166 $ 3,033
ขาดทุนจากการดำเนินงาน $ (293 .) ) $ (8 ) $ (158 ) $ (369 .) ) $ (432 .) )

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา $ 33 $ 33 $ 42 $ 99 $ 130
การเพิ่มทุน $ 9 $ 21 $ 25 $ 56 $ 64
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว(4) $ 103 $ 36 $ (55 ) $ 117 $ (84 )
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 1,258 $ 957 $ 755 $ 1,258 $ 755
กระแสเงินสดปลอด GAAP (5) $ 20 $ (106 ) $ (81 ) $ (154 ) $ (349 .) )
สินทรัพย์รวม $ 3,616 $ 3,316 $ 3,229 $ 3,616 $ 3,229
รวมหนี้ $ 1,632 $ 2,238 $ 2,260 $ 1,632 $ 2,260
จำนวนพนักงาน 8,306 8,099 9,475 8,306 9,475

(1) กลุ่มคอมพิวเตอร์และกราฟิกประกอบด้วยโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊ก ชิปเซ็ต หน่วยประมวลผลกราฟิกแยก (GPU) และกราฟิกระดับมืออาชีพ
(2) กลุ่ม Enterprise, Embedded และ Semi-Custom ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และตัวประมวลผลแบบฝังตัว ผลิตภัณฑ์ System-on-Chip (SoC) แบบกึ่งกำหนดเอง บริการพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับเกมคอนโซล และส่วนการอนุญาตให้ใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
(3) หมวดอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหลักรวมถึงค่าใช้จ่ายและเครดิตบางอย่างที่ไม่ได้ปันส่วนให้กับส่วนงานดำเนินงานใด ๆ รวมอยู่ในหมวดนี้ด้วยเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นและการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ สุทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA กับ GF ครั้งที่หกสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2559 และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2558

(4) การกระทบยอดขาดทุนจากการดำเนินงาน GAAP เป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว*
สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
GAAP ขาดทุนจากการดำเนินงาน $ (293 .) ) $ (8 ) $ (158 ) $ (369 .) ) $ (432 .) )
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA กับGF .ครั้งที่หก 340 – – 340 –
ค่าการเปลี่ยนโหนดเทคโนโลยี – – – – 33
การปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ สุทธิ – (7 ) 48 (10 ) 135
การชดเชยตามหุ้น 23 18 13 57 47
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา – – – – 3
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 33 33 42 99 130
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว $ 103 $ 36 $ (55 ) $ 117 $ (84 )

(5) การกระทบยอดกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP**
สามเดือนสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด
24 กันยายน 2559 25 มิถุนายน 2559 26 กันยายน 2558 24 กันยายน 2559 26 กันยายน 2558
GAAP เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน $ 29 $ (85 ) $ (56 ) $ (98 ) $ (285 )
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (9 ) (21 ) (25 ) (56 ) (64 )
กระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP $ 20 $ (106 ) $ (81 ) $ (154 ) $ (349 .) )

* บริษัทนำเสนอ “EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว” เพื่อเป็นตัววัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทกำหนดโดยการปรับรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสำหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้นและการปรับโครงสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ สุทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข WSA กับ GF ครั้งที่หกสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2559 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนโหนดเทคโนโลยีและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2558 บริษัทคำนวณและสื่อสาร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการลงทุนและผู้ให้กู้มีความสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนโดยรวมและความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้, บริษัทนำเสนอ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยนักลงทุนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างรอบระยะเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่รวมรายการที่บริษัทไม่เชื่อว่าเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักของบริษัท การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอาจหรือไม่สอดคล้องกับการคำนวณการวัดนี้โดยบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นักลงทุนไม่ควรมองว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นทางเลือกแทนการวัดรายได้จากการดำเนินงานของ GAAP หรือการวัดสภาพคล่องของ GAAP จากกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน นอกจากนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะไม่พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการ เช่นเดียวกับภาษีดอกเบี้ยและรายได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด

** นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP เพื่อเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกด้วย กระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP กำหนดโดยการปรับเงินสดสุทธิของ GAAP ที่มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน บริษัทคำนวณและสื่อสารกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP ในการแถลงข่าวรายได้ทางการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่านักลงทุนต้องเข้าใจธรรมชาติของกระแสเงินสดเหล่านี้มีความสำคัญ การคำนวณของบริษัทเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP อาจหรือไม่สอดคล้องกับการคำนวณของมาตรการนี้โดยบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นักลงทุนไม่ควรมองกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP เป็นทางเลือกแทนการวัดสภาพคล่องของ GAAP สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานBigben Interactive

Bigben Interactive จับมือ Sony Interactive Entertainment Europe

เพื่อนำตัวควบคุม REVOLUTION Pro ใหม่มาสู่ PS4(TM)

Lesquin (ฝรั่งเศส), 20 ตุลาคม 2559 – Bigben Interactive นักออกแบบ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงอิสระ มีความภูมิใจที่จะประกาศการเปิดตัวล่าสุด Revolution Pro-Controller ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

การออกสู่ตลาดอันเป็นผลมาจากการเป็นพันธมิตรด้านลิขสิทธิ์แบบใหม่กับ Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. นั้น Revolution Pro Controller ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับแพลตฟอร์ม PlayStation®4 (PS4(TM)) ที่ขายดีที่สุด

ทีมนักออกแบบอุตสาหกรรมและวิศวกรของ Bigben Interactive พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้เล่น eSport ร่วมมือกับนักเล่นเกมมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่า Revolution Pro Controller สุดท้ายจะตอบสนองความต้องการในการเล่นเกมที่หลากหลาย

Alain Falc CEO ของ Bigben Interactive แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือและการเปิดตัวครั้งนี้ กล่าวว่า: ” เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Sony Interactive Entertainment Europe และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แนะนำ Revolution Pro-Controller ให้กับผู้เล่น PS4

ความสามารถที่ใช้งานง่ายของคอนโทรลเลอร์ให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่ลื่นไหล เรามั่นใจว่า Revolution Pro Controller จะช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับเกมที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างราบรื่น เราหวังว่าจะได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะในเร็วๆ นี้”

วางจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ Revolution Pro Controller จะจำหน่ายภายใต้แบรนด์อุปกรณ์ต่อพ่วง NACON(TM)

***

เกี่ยวกับ Bigben Interactive (www.bigben.eu)
Bigben Interactive เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงอิสระรายใหญ่สำหรับเครื่องเล่นเกมวิดีโอเกม ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมตลอดจนผู้เล่นหลักในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์พกพาและเครื่องเสียง Bigben Interactive ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือของฝรั่งเศสมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วยุโรปและบริษัทในเครือในเยอรมนี เบเนลักซ์ สเปน อิตาลี และฮ่องกง
Bigben Interactive อยู่ในรายการ Eurolist ของ Euronext Paris, C ส่วนตลาด

เกี่ยวกับ Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment (SIE) ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบและดิจิทัล รับผิดชอบแบรนด์ PlayStation® และตระกูลผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ได้ส่งมอบนวัตกรรมสู่ตลาดตั้งแต่เปิดตัว PlayStation ดั้งเดิมในญี่ปุ่นในปี 1994 ผลิตภัณฑ์และบริการในตระกูล PlayStation ได้แก่ PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®Store, PlayStation®Plus , PlayStation(TM)Video, PlayStation(TM)Music, PlayStation(TM)Now, PlayStation(TM)Vue, PlayStation®Original และซอฟต์แวร์ PlayStation ที่ได้รับการยกย่องจาก SIE Worldwide Studios SIE มีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานมาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นบริษัทย่อยที่ Sony Corporation ถือหุ้นทั้งหมด และมีหน่วยงานระดับโลกและสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในแคลิฟอร์เนีย ลอนดอน และโตเกียว

เส้นกฎหมาย

PlayStation และโลโก้ SIE Diamond เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Interactive Entertainment Inc. ทรัพย์สินเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดของเจ้าของที่เกี่ยวข้องลาสเวกัส, Oct. 20, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — HeadsUp Entertainment International Inc. (PINKSHEETS:HDUP) ยินดีที่จะประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับSpriza Media Inc. (“Spriza”) (TSX-V:SPZ) ).

การเป็นพันธมิตรกับ Spriza Media Inc. ทำให้ HeadsUp สามารถรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Spriza เข้ากับซอฟต์แวร์เกมแฟนตาซีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FanLogic ได้ สิ่งนี้ทำให้ HeadsUp สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Spriza ในฐานะผู้รับอนุญาต เพื่อสร้างและเผยแพร่แคมเปญส่งเสริมการขายที่เน้นแบรนด์ และเพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสในการขายที่ลึกและกว้างยิ่งขึ้นผ่านการอ้างอิงแบบเพียร์ทูเพียร์และการสนับสนุน HeadsUp วางแผนที่จะขายโซลูชันแบบ end-to-end ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแฟนตาซีของ FanLogic พร้อมซอฟต์แวร์การตลาดดิจิทัลอัตโนมัติของ Spriza ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันสำหรับทุกความต้องการในการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า และการมีส่วนร่วม

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Spriza อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างสรรค์ การจัดจำหน่าย การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบ การรายงาน และการวิเคราะห์ HeadsUp จะใช้ซอฟต์แวร์ของ Spriza เพื่อวางแผน สร้าง และดำเนินการริเริ่มด้านการตลาดดิจิทัลที่สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างลีดที่ตรงเป้าหมายในนามของลูกค้า ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Spriza รวมถึงการเข้าถึงแบบเต็มไปยังแดชบอร์ดการรายงาน ทำให้ HeadsUp มีการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์และการรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญ ผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งวัดงบประมาณการตลาดและการโฆษณาสำหรับผลตอบแทนจากการวิเคราะห์การลงทุนและข้อมูลประชากรแบบเรียลไทม์

โซลูชัน FanLogic-Spriza ที่สมบูรณ์ของ HeadsUp จะนำเสนอการแปลงและการมีส่วนร่วมของจินตนาการทางสังคม การเล่นเกม การแข่งขัน คูปอง โฆษณาแบบรูปภาพ ข้อเสนอซื้อโดยตรง การกุศล และข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ การใช้ซอฟต์แวร์ของ Spriza ทำให้ HeadsUp สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของความสนใจร่วมกันและความสัมพันธ์ส่วนตัวภายในตลาดเป้าหมายของลูกค้า ให้ผลลัพธ์ที่ติดตามได้และวัดผลได้ในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การสร้างความสนใจในตัวสินค้า การแปลง การดาวน์โหลดแอป รายได้จากพันธมิตร การเปิดเผยแบรนด์ และ การว่าจ้าง.

การเป็นหุ้นส่วนจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงการแบ่งรายได้ระหว่าง HeadsUp และ Spriza ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการสร้างรายได้ การหาลูกค้าใหม่ และการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมกับตลาดผู้บริโภค HeadsUp คาดว่าข้อเสนอใหม่ทั้งหมดจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของบริษัทและการดึงดูดตลาด

QUOTE
“การเป็นพันธมิตรใหม่ของ HeadsUp กับ Spriza สร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างแท้จริงสำหรับลูกค้าของเรา ไม่เพียงแต่เราสามารถนำเสนอเกมแฟนตาซีชั้นนำของตลาดเท่านั้น แต่ตอนนี้ เรายังแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเกมเหล่านี้ปรับปรุงการตลาดและเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของพวกเขาได้อย่างไร เรารู้สึกตื่นเต้น เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับทีมงานที่ Spriza และโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับทั้งสองธุรกิจที่พันธมิตรของเรานำมา” Randy Brownell II (ซีอีโอ, HeadsUp)

เกี่ยวกับ HeadsUp Entertainment International Inc.
HeadsUp Entertainment International Inc. เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลแฟนตาซีที่สมบูรณ์แบบของ FanLogic ซึ่งให้บริการเกมและโปรโมชั่นแฟนตาซีโป๊กเกอร์ในเกม รายวัน รายสัปดาห์ ตามฤดูกาล ตามความต้องการ eSports หรือเกมแฟนตาซีและโปรโมชั่นต่างๆ ข้อเสนอหลักคือเกมโซเชียลที่เล่นได้ฟรีเพื่อจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ HeadsUp ร่วมมือกับเจ้าของแบรนด์ ธุรกิจสื่อ และผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อจูงใจและให้รางวัลแก่ลูกค้าในขณะที่สร้างความภักดีต่อแบรนด์และรายได้ ซอฟต์แวร์ FanLogic สร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรับรองความสมบูรณ์ของพันธมิตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.headsupentertainment.com และwww.fanlogic.com

เกี่ยวกับ สปรีซ่า

เทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของ Spriza ช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำในการเชื่อมต่อผู้บริโภคกับแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ แคมเปญของ Spriza ขับเคลื่อนผลตอบแทนที่มุ่งเน้นและวัดผลได้ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวมการตลาดแบบจูงใจเข้ากับการส่งเสริมการขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนความพยายามทางการตลาดใดๆ ให้กลายเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จและแพร่หลายโดยมีผลกระทบที่วัดได้ทั้งต่อแบรนด์และ Spriza

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของบริษัทspriza.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 2538 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำต่างๆ เช่น “ประมาณการ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” ” ตามแผน “คาดการณ์” และสำนวนที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่รับประกันผลการดำเนินงานหรือการเงินในอนาคตของ HeadsUp Entertainment International Inc. และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ได้รับการเตือนว่าอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควรซึ่งพูด ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบันบริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นRekordhög försäljning สำหรับ Kv3
Högsta organiska tillväxten på 5 år
นวัตกรรมดิจิทัลของ Fortsatt
Bibehållen prognos สำหรับ helåret
Höjdpunkter tredje kvartalet 2016

· Rekordhög Kv3 försäljning om 4.126 (3.819) Mkr med en Organisk tillväxt om
7%
· Rörelseresultat สำหรับ jämförelsestörande โปสเตอร์ om 162 (240) Mkr, vilket
ผู้ลงทุนผู้สนใจและผู้สนใจ, การขยายจาก MTGx, negativa
valutaeffekter samt avytringar av lönsamma bolag
· Rörelseresultat om 162 (-412) Mkr inklusive jämförelsestörande โปสเตอร์ om 0 (
-652) Mkr
· Bibehållen prognos att accelerera försäljningstillväxten och öka
rörelseresultatet สำหรับ helåret
· ระยะเวลาส่งผล uppgick จนถึง 93 (-384) Mkr med ett resultat ต่อ aktie om
1,30 (-5,71) kr, inklusive result จาก avvecklade verksamheter om 0 (-18) Mkr
· Kassaflödet จาก den den löpande verksamheten uppgick จนถึง 172 (278) Mkr
· Nettoskuld om 2.100 (2.134) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 บัญชี EBITDA
(ก่อนโปสเตอร์jämförelsestörande)

Finansielt สัมมากร

+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|(Mkr) | Kv3| Kv3| Nio|Nio månader 2015|เฮลาร์ 2015|
| | 2016| 2015|ผู้ดูแล| | |
| | | | 2016| | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ควาร์วารันเด | | | | | |
|verksamheter | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Nettoomsättning |4.126|3.819| 12.280| 11.674| 16.218|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|การส่งต่อฉัน | 8,0%| 4,1%| 5,2%| 2,6%| 3,0%|
|rapporterad försäljning| | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| Organisk สำหรับ | 7,4%| 2,6%| 4,3%| 1,0%| 0.7%|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | 0.5%| 2,4%| 2,0%| 1,0%| 1,9%|
|Förvärvade/avvecklade | | | | | |
|enheter | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| Valutakurseffekter | 0.1%|-0,9%| -1,1%| 0,6%| 0,4%|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Rörelseresultat ก่อน | 162| 240| 793| 835| 1.268|
|jämförelsestörande | | | | | |
|โปสเตอร์ | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ส่วนหน้า | 3,9%| 6,3%| 6,5%| 7,2%| 7,8%|
|jämförelsestörande | | | | | |
|โปสเตอร์ | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Jämförelsestörande | -| -652| -| -575| -512|
|โปสเตอร์ | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Rörelseresultat | 162| -412| 793| 260| 756|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพธ์งวด | 93| -365| 541| 158| 533|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพท์ต่อ aktie forre| 1,30|-5,44| 7,22| 2,15| 7,45|
|utspädning (kr) | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Kassaflöde från den | 172| 278| 556| 762| 1.051|
|löpande verksamheten | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Avvecklade verksamheter| | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพธ์งวด (1) | -| -18| -1.072| -282| -282|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
| | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|รวม verksamheter | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพธ์งวด | 93| -384| -531| -124| 251|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|ผลลัพท์ต่อ aktie forre| 1,30|-5,71| -8,86| -2,08| 3,22|
|utspädning (kr) | | | | | |
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+
|Nettoskuld |2.100|2.134| 2.100| 2.134| 2.124|
+———————–+—–+—–+——-+—– —————+

(1) Omfattar MTGs intresse และ CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav uppov
จนถึงเชิงลบ icke kassapåverkande kostnad จนถึง följd av omklassificering av
สะสม omräkningsdifferenser

การแยกประเภทออกจากกัน av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns
ปาซิดอร์นา 23-26.

Koncernchefen har ordet
Rekordhög försäljning สำหรับ ett tredje kvartal och en organisk tillväxt på 7%, den
högsta เซอแดง Kv2 2011, visar på de fördelar och möjligheter som investeringarna
vi har gjort ภายใต้ det senaste året ger ผลิตภัณฑ์ Våra är idag merที่เกี่ยวข้อง,
mer tillgängliga, mer ยอดนิยม och mer uppskattade än någonsin tidigare.

เดน starkaste rättighetsportföljen ฉัน bolagets historia bidrog จนถึง ökat
tittande, högre reklammarknadsandelar, fler abonneter och högre piser vilket
ปล่อยจนเร่ง intäkter. Vi har även ett antal nya originalserier som
premiärvisas på Viaplay och en pipeline av nya spännande projekt, där flera
โปรดิวเซอร์ av våra egna studios.

ความบันเทิงนอร์ดิกที่เพิ่มเข้ามา 11%, เดน högsta จนถึงväxten เซอแดง Kv4
2010. Våra investeringar i innehåll, OS-sändningarna i Sverige, ผม
kombination med negativa valutaeffekter, påverkade som förväntat lönsamheten
ภายใต้ kvartalet ผู้ชาย utgör också grunden สำหรับ en lönsam tillväxt framöver

ความบันเทิงระดับนานาชาติ starka underliggde utveckling fortsatte
Försäljningen ökade med 8% ต่อออร์แกนิค พื้นฐาน กับ marginal på 6% โบเด
Tjeckien och Bulgarien levererade en tvåsiffrig tillväxt och ett สำหรับ
ผลลัพธ์

MTG Studios vinst ökade med 68% ทางการแพทย์ en marginal på 8% ก่อน har fortsatt att
นักลงทุนและการขยายการลงทุนจาก MTGx และจากการลงทุนและการลงทุน

Som ett resultat av detta upprepar vi vår prognos att เร่งรัด vår
försäljningstillväxt och öka rörelseresultatet สำหรับ helåret, vilket innebär att
vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal.

ฉันสำหรับ veckan tillkännagav vi สำหรับ av 35% ของ InnoGames, และ ett väletablerat
spelbolag, vilket sluter cirkeln สำหรับ oss och skapar และ tredje แนวดิ่งดิจิตอล
som passar perfekt ihop med våra andra digitala สำหรับชุมชน och genom
vilka gaming går som en röd tråd. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår
กลยุทธ์ omvandling จาก ett ประเพณี TV-bolag จนถึง ett ledande digitalt
underhållningsföretag. Vi leder denna utveckling genom att aktivt lansera
tjänster som möter ett förändrat konsumtionsbeteende. Det Traditionalella TV
-tittandet har fortsatt att minska เมดาน streamingtjänster som Viaplay och
Viafree, liksom esport och innehåll จาก Zoomin och Splay, lockar alltfler
ไททาเร โอ คุนเดอร์.สำหรับเกม InnoGames, ESL, Splay, Nice และ Zoomin และ alla bolag som utvecklar
ออก äger innehåll som vi kan kapitalisera på, både på våra egna plattformar och
genom partnerskap med distributörer runt om ฉัน världen.

Tittandet sker i allt högre utsträckning online, on-demand och på mobila
plattformar och vi har en tydlig och fokuserad strategi สำหรับ att kapitalisera på
เทรนด์เดนนาโกลบอลา Vi fortsätter därför aktivt att utvärdera vår portfölj för
att säkerställa att vi koncentrerar våra resurser จนถึงผลิตภัณฑ์
verksamheter som erbjuder den största långsiktiga ศักยภาพ Finansielt är vi
ฉันพระเจ้าแบบฟอร์ม med en avsevärd operationell hävstång till följd av de
kostnadsbesparingar som vi har genomfört.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & ประชุม

“Vår strategiska omvandling fortsätter planenligt och vi leder utvecklingen med
avseende på att kapitalisera på สำหรับ förändrade konsumtions-beteenden. Vi นักลงทุน
ผลิตภัณฑ์ och verksamheter som kommer att driva vår framtida tillväxt och
วินสตัตเวคลิง”

ปฏิทิน Finansiell
MTGs finansiella resultat สำหรับ det fjärde kvartalet och helåret 2016
offentliggörs den 2 กุมภาพันธ์ 2017

โทรศัพท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จนถึง en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid
สตอกโฮล์ม 08.00 น. ท้องถิ่นลอนดอน และ 03.00 น. ท้องถิ่นนิวยอร์ก Använd följande
จำนวนสำหรับ att delta i telefonkonferensen:

สเวอริจ: +46 (0) 8 5664 2793
สตอร์บริแทนเนียน: +44 (0) 20 3043 2025
สหรัฐอเมริกา: +1 719 325 4746

สีชมพู สำหรับ konferensen สำหรับ: 3363971. สำหรับ att lyssna på konferenssamtalet online
หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด: www.mtg.com

ฟรอกอร์?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (ผู้ขาย Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
Investors@mtg.com (ผู้ขาย Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) จาก ledande internationell digital
underhållningskoncern หรือ vi formar framtidens underhållning genom att föra
samman konsuenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt.
Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, ทีวี,
Radio och esport, och når konsuenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i
Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ และ ‘MTGB’). เดน
ข้อมูลข่าวสารen har offentliggjorts enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella เครื่องดนตรี
ข้อมูลสำหรับoffentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons
forersorg, den 20 ตุลาคม 2016 kl 07.30 CET.

สตอกโฮล์ม 20 ตุลาคม 2559

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
ตู้ปณ. 2094
SE-103 13 สตอกโฮล์ม สวีเดน
องค์กรจำนวน: 556309-9158บันทึกยอดขายไตรมาส 3
เติบโตอินทรีย์สูงสุดในรอบ 5 ปี
สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
รักษาแนวโน้มทั้งปี
ไฮไลท์ประจำไตรมาส 3 ปี 2559

· บันทึกยอดขายไตรมาส 3 ที่ 4,126 ล้านโครนาสวีเดน (3,819) โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 7%
· รายได้จากการดำเนินงานก่อนรายการที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบของ SEK 162m (240)
สะท้อนการลงทุนในเนื้อหา การขยายตัวของ MTGx ผลกระทบ FX ที่ไม่พึงประสงค์ และ
การกำจัดธุรกิจที่ทำกำไร
· รายได้จากการดำเนินงานของ SEK 162m (-412) รวมทั้ง IAC จำนวน SEK 0m (-652)
· ย้ำแนวโน้มทั้งปี 2559 สำหรับการเติบโตของยอดขายที่เร่งขึ้นและ
กำไรที่สูงขึ้น
· กำไรสุทธิรวม 93 ล้านโครนสวีเดน (-384) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานรวมของ SEK
1.30 (-5.71) รวมกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก SEK 0m (-18)
· กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 172 ล้านโครนสวีเดน (278)
· หนี้สุทธิ 2,100 ล้านโครนาสวีเดน (2,134) เทียบเท่ากับ EBITDA ย้อนหลัง 1.4 เท่าใน 12 เดือน
ก่อน IACประกอบด้วยความสนใจของ MTG ใน CTC Media, Inc ซึ่งได้ขายและมอบให้
เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเนื่องจากการจัดประเภทใหม่ของสกุลเงินสะสม
ความแตกต่างในการแปล

มีการอธิบายการวัดผลการปฏิบัติงานทางเลือกที่ใช้ในรายงานนี้และ
กระทบยอดหน้า 23-26

ความเห็นของประธานและซีอีโอ
บันทึกยอดขายไตรมาส 3 และการเติบโตปกติ 7% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 บ่งชี้ถึง
ประโยชน์และศักยภาพของการลงทุนที่เราได้ทำในผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า
ปีที่ผ่านมา มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น มีมากขึ้น เป็นที่นิยมมากขึ้น และอีกมากมาย
มีค่ามากกว่าเดิม

เนื้อหาที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเราช่วยเพิ่มระดับการดู ตลาดโฆษณา
หุ้น การกำหนดราคาและการรับสมาชิก และรายได้ที่เร่งขึ้น เราก็เช่นกัน
เปิดตัวละครต้นฉบับใหม่จำนวนหนึ่งบน Viaplay และมีท่อส่งของ
โปรเจกต์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหลายโครงการกำลังผลิตโดยเราเอง
สตูดิโอในบ้าน

รายได้ของ Nordic Entertainment เพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุด
ตั้งแต่ Q4 2010 การลงทุนในเนื้อหารวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสวีเดนเป็น
รวมถึงผลกระทบด้านสกุลเงินที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรในไตรมาสนี้เช่นกัน
คาดหวัง แต่ยังเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตที่มีผลกำไรก้าวไปข้างหน้า

ธุรกิจบันเทิงระหว่างประเทศยังคงดำเนินการได้ดีบนan
พื้นฐานพื้นฐาน ยอดขายปกติเพิ่มขึ้น 8% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 6% ทั้งชาวเช็ก
สาธารณรัฐและบัลแกเรียมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักและผลกำไรที่สูงขึ้น

กำไร MTG Studios ของเราเพิ่มขึ้น 68% โดยมีมาร์จิ้น 8% และเรายังคงดำเนินการต่อไป
ลงทุนในการขยาย MTGx และธุรกิจอีสปอร์ตของเราโดยเฉพาะ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการเติบโตของยอดขายที่เร่งขึ้นและ
กำไรสูงขึ้นทั้งปี แสดงถึงไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง
ประสิทธิภาพ.

การประกาศของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเข้าซื้อกิจการ InnoGames 35% อีกด้วย
-ก่อตั้งบริษัทเกมออนไลน์ สร้างวงกลมให้เราโดยการสร้าง
แนวดิ่งดิจิตอลที่สามซึ่งเข้ากันได้ดีกับเกมอื่น ๆ ของเราที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจดิจิทัลและชุมชน นี่เป็นอีกก้าวที่สำคัญของเรา
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลชั้นนำ
บริษัทบันเทิง. เรากำลังเป็นผู้นำโดยโอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
แนวโน้มและการริเริ่ม การดูเชิงเส้นลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อไป
ความต้องการบริการสตรีมมิ่งเช่น Viaplay และ Viafree รวมถึง esports และ MPN
กำลังดึงดูดผู้ชมและลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ

ธุรกิจอย่าง InnoGames, ESL, Splay, Nice และ Zoomin ก็ล้วนเกี่ยวกับเราเช่นกัน
การสร้าง IP – เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเนื้อหาที่เราสามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มของเราเอง
และผ่านตัวแทนจำหน่ายบุคคลที่สามทั่วโลก

ปริมาณการใช้วิดีโอเปลี่ยนไปทางออนไลน์ บนมือถือ และตามความต้องการ และเรามี
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนี้ เราจึง
ดำเนินการตรวจสอบผลงานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเรา
มุ่งทรัพยากรของเราไปที่ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เสนอ
ศักยภาพสูงสุดในอนาคต ด้านการเงินเราอยู่ในเกณฑ์ดีกับ
เลเวอเรจในการดำเนินงานจำนวนมากอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่เรา
ได้ทำ

Jørgen Madsen Lindemann
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เรากำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้นำใน
ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เรากำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์
และธุรกิจที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและผลกำไรในอนาคต”

ปฏิทินการเงิน
ผลประกอบการทางการเงินของ MTG สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2559 จะเป็น
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2017

การประชุมทางโทรศัพท์
บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์วันนี้ เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสตอกโฮล์ม
08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นลอนดอน และ 03.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นนิวยอร์ก เพื่อเข้าร่วมใน
การประชุมทางโทรศัพท์ กรุณาโทร:

สวีเดน: +46 (0) 8 5664 2793
สหราชอาณาจักร: +44 (0) 20 3043 2025
สหรัฐอเมริกา: +1 719 325 4746

รหัส PIN เข้าใช้งานสำหรับการโทรคือ 3363971 เพื่อฟังการประชุมทางโทรศัพท์
ออนไลน์และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.mtg.com

มีคำถามอะไรไหม?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (หรือ Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
Investors@mtg.com (หรือ Stefan Lycke +46 73 699 27 14)MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) เป็นผู้นำด้านดิจิทัลระดับสากล
กลุ่มบันเทิงและเรากำลังสร้างอนาคตของความบันเทิงโดยการเชื่อมต่อ
ผู้บริโภคที่มีเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบในหลาย ๆ ด้านเท่าที่เป็นไปได้ ของเรา
แบรนด์บันเทิงยอดนิยมครอบคลุมการผลิตเนื้อหา ทีวี วิทยุ และอีสปอร์ต และ
มีอยู่ทั่วโลก เกิดในสวีเดน หุ้นของเราจดทะเบียนใน Nasdaq
สตอกโฮล์ม (‘MTGA’ และ ‘MTGB’) ข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่ตาม
ด้วยกฎระเบียบว่าด้วยการละเมิดตลาดของสหภาพยุโรปและ/หรือกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์หรือ
พระราชบัญญัติการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลถูกส่งสำหรับ
เผยแพร่ผ่านหน่วยงานของผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ข้างต้น เวลา 07.30 น.
CET เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559ลาสเวกัส, Oct. 19, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — HeadsUp Entertainment International Inc. (Pinksheets:HDUP) ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2016 ทางบริษัทได้แต่งตั้ง Randolph H. Brownell III เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Graham Webster เป็นผู้อำนวยการของ International การดำเนินงาน

สล็อต Sa Gaming Randolph H. Brownell III (48) มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในระดับผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เกม และการผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับการผลิตก๊าซ ประสบการณ์ของเขารวมถึงการจัดการการเข้าซื้อกิจการ การเริ่มต้นธุรกิจ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ แรนดี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค และปริญญาโทด้านการจัดการ/การเงินระหว่างประเทศจาก American Graduate School of International Management (ธันเดอร์เบิร์ด)Graham Webster สล็อต Sa Gaming (48) เป็นผู้บริหารในสหราชอาณาจักรที่มีพื้นฐานระดับนานาชาติในด้านเทคโนโลยีลอตเตอรีและลอตเตอรี ก่อนหน้านี้ Graham มีคุณสมบัติเป็นทนายความในสหราชอาณาจักรในปี 1995 กับบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศ Ashurst ก่อนที่จะใช้เวลามากกว่า 12 ปีในด้านการเงินขององค์กร ให้คำปรึกษาและระดมเงินสำหรับการซื้อขาย SMEs ในตลาด AIM ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Randy และ Graham ต่างก็เป็นผู้ก่อตั้ง FanLogic LLC

เกี่ยวกับ FanLogic

FANLOGIC เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลแฟนตาซีที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกม Fantasy Poker ในเกม รายวัน รายสัปดาห์ ตามฤดูกาล ตามความต้องการ eSports หรือเกมแฟนตาซีและโปรโมชัน ข้อเสนอหลักของบริษัทคือเกมโซเชียลที่เล่นฟรีเพื่อจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ FANLOGIC เป็นพันธมิตรกับเจ้าของแบรนด์ ธุรกิจสื่อ และผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อจูงใจและให้รางวัลแก่ลูกค้าในขณะที่สร้างความภักดีต่อแบรนด์และรายได้ ซอฟต์แวร์ของ FANLOGIC สร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรับรองความสมบูรณ์ของพันธมิตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.fanlogic.com

เกี่ยวกับ HeadsUp Entertainment International Inc.

HeadsUp Entertainment International Inc. เป็นบริษัทสื่อและความบันเทิงระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการสร้างความบันเทิงที่มีตราสินค้าผ่านการพัฒนา การผลิต และการตลาดของรายการโทรทัศน์ที่อิงจากโป๊กเกอร์และธีมความบันเทิงอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ของ บริษัท ฯwww.headsupentertainment.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 2538 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำต่างๆ เช่น “ประมาณการ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” ” ตามแผน” “คาดการณ์” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว ไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานหรือการเงินในอนาคตของ HeadsUp Entertainment International Inc. และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน